10.10.2019
ID: 4606upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

Národná rada Slovenskej republiky schválila ďalšiu novelu zákona č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ŠFRB“), ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 230/2019. Predmetná novelizácia sa zamieriava na úpravu podmienok pre podporu nájomných bytov obstarávaných právnickými osobami a tiež najmä podmienok pre podporu dlhodobého ubytovávania, ktorého sledovaným cieľom je podpora mobility pracovnej sily. Novelizované znenie Zákona o ŠFRB nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Doplnenie nového účelu podpory – obstarania ubytovacieho domu

V záujme uľahčenia pracovnej mobility – t.j. najmä pre zlepšenie možnosti pracovnej sily pôvodom zo vzdialenejších regiónov Slovenska, resp. zahraničia zamestnať sa u zamestnávateľov, ktorými sú podnikateľské subjekty najmä v rozvinutejších častiach Slovenska, ktoré sa však stretávajú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v okolí výroby sa zaviedla novelizáciou do Zákona o ŠFRB možnosť čerpania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na účel obstarania ubytovacieho domu a to či už jeho výstavbou (vrátane nadstavby alebo prístavby, prípadne prestavby bytovej alebo nebytovej budovy) alebo kúpou. Novelizované znenie prirodzene bude obsahovať aj definíciu ubytovacieho domu, ktorým sa v zmysle § 6 ods. 8 Zákona o ŠFRB v znení účinnom od 1. januára 2020 bude rozumieť ostatná budova na bývanie, ktorá je určená na celoročné ubytovanie súvisiace najmä s výkonom práce a pozostáva z ubytovacích buniek. V rámci obsahu predmetného ustanovenia je taktiež špecifikovaná aj samotná ubytovacia bunka.

V4 Legal, s.r.o.

V prípade obstarávania ubytovacieho domu môže žiadateľ požiadať Štátny fond rozvoja bývania aj o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu. Technickou vybavenosťou sa rozumie verejný vodovod, vodovodná prípojka, verejná kanalizácia, miestna komunikácia vrátane osvetlenia a iné časti technickej vybavenosti tak, ako ich vymenúva § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Pokiaľ má žiadateľ o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania záujem o obstaranie ubytovacieho domu, ktoré je podmienené obstaraním príslušnej technickej vybavenosti, novela Zákona o ŠFRB ustanovuje povinnosť predložiť tieto žiadosti súčasne.  

S novou možnosťou získania podpory na obstaranie ubytovacieho domu zákonodarca zároveň určil okruh subjektov, ktoré ako žiadateľ môžu požiadať Štátny fond rozvoja bývania o jej poskytnutie a ide konkrétne o obce, samosprávne kraje a tiež iné právnické osoby. Spomenutou „inou právnickou osobou“ rozumie Zákon o ŠFRB v § 7 ods. 1 písm g osobu, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a zároveň spĺňa požiadavku, že táto právnická osoba vznikla aspoň 5 rokov pred podaním žiadosti o podporu.

Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie ubytovacieho domu

V súvislosti so zavedením nového druhu podpory, a to podpory na obstaranie ubytovacieho domu, vyvstala potreba špecifickej regulácie podmienok jej poskytovania. Zákon o ŠFRB tak v znení účinnom od 1. januára 2020 bude obsahovať aj ustanovenia § 14c, ktoré spresňujú podmienky poskytnutia podpory na obstaranie ubytovacieho domu.

Novelizáciou doplnený § 14c Zákona o ŠFRB určuje dve skupiny požiadaviek na poskytnutie podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania. Prvou skupinou sú požiadavky, týkajúce sa lokalizácie ubytovacieho domu ako stavby a to vo vzťahu k osobe žiadateľa. Podporu možno získať len na obstaranie ubytovacieho domu, ktorý sa nachádza, resp. bude nachádzať, v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obiach, alebo v obci na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa už nachádza priemyselný park. V prípade, že je žiadateľom iná právnická osoba v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) Zákona o ŠFRB, táto môže požiadať o podporu na obstaranie ubytovacieho domu v prípade, že stavba sa nachádza v obci, na území ktorej sa nachádza prevádzkareň osoby, ako žiadateľa, pričom musí byť zároveň splnená požiadavka aspoň 500 zamestnancov.

Popri požiadavkách na lokalizáciu ubytovacieho domu kladie novelizácia Zákona o ŠFRB na poskytnutie podpory aj ďalšie požiadavky, ktoré majú za cieľ zabezpečiť efektivitu a účelnosť poskytnutej podpory na základe Zákona o ŠFRB. Žiadateľ o podporu sa tak musí zaviazať, že ubytovanie v ubytovacom dome bude poskytovať po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej však po dobu 20 rokov a tiež prijať záväzok, spočívajúci v zriadení zmluvného záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na ubytovací dom, obstaraný za pomoci poskytnutej podpory. Rovnako tak musia byť v zmysle novelizácie Zákona o ŠFRB splnené technické požiadavky na obstarávaný ubytovací dom a to čo do počtu ubytovacích buniek v ubytovacom dome, ktorý nesmie byť nižší ako 10 a tiež vo vzťahu k požiadavkám na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení.

Doplnený § 14c Zákona o ŠFRB tiež ustanovuje obmedzenie možnosti poskytnúť podporu na obstaranie toho istého ubytovacieho domu viac ako raz, pričom podporu nemožno poskytnúť ani raz, ak sa ubytovací dom obstaral formou prestavby bytovej budovy, na ktorej obstaranie už bola poskytnutá podpora podľa Zákona o ŠFRB alebo dotácia z verejných prostriedkov (napríklad dotácia podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní). 

Nové opatrenia  pre poskytovanie podpory na obstaranie nájomných bytov právnickými osobami

Rovnako tak, ako zavedenie možnosti obstarania ubytovacieho domu, aj zmena podmienok poskytnutia podpory na obstaranie nájomných bytov žiadateľmi – inými právnickými osobami v zmysle Zákona o ŠFRB má podľa dôvodovej správy k novele za cieľ motivovať žiadateľov zo súkromného sektora k obstarávaniu nájomného bývania.

V novelizovanom znení Zákona o ŠFRB účinnom od 1. januára 2020 dôjde k úprave podmienok poskytnutia podpory na obstaranie nájomných bytov žiadateľmi – inými právnickými osobami podľa Zákona o ŠFRB, spočívajúcimi najmä, nie však výlučne, v nasledovnom:

- žiadateľ sa musí zaviazať, že zachová nájomný charakter bytu, pričom odpadne časová požiadavka zachovania tohto charakteru bytu, ktorá je v súčasnom Zákone o ŠFRB ustanovená na dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa Zákona o ŠFRB, najmenej 20 rokov

- priemerná podlahová plocha obstarávaného nájomného bytu nesmie prevýšiť 70 m2 (priemerná podlahová plocha bytu je definovaná ako podiel celkovej podlahovej plochy bytov a počtu bytov)

- žiadateľ sa zaviaže, že minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti (doposiaľ bola táto požiadavka na všetky obstarané nájomné byty)

Novelizácia Zákona o ŠFRB sa v nadväznosti na vyššie uvedenú požiadavku výšky mesačného prijmu vysporiadala aj so situáciou, v ktorej by sa mesačný príjem domácnosti postupom času zmenil. Zákon o ŠFRB bude v znení účinnom od 1. januára 2020 obsahovať nové ustanovenie v rámci § 10 ods. 14, ktoré ustanovuje, že splnenie podmienky príjmu domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti sa posudzuje pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu. Na zmenu výšky príjmu domácnosti sa počas platnosti zmluvy o nájme nájomného bytu neprihliada.

Záverom možno spresniť, že uvedené zmeny platia pre obstaranie ubytovacieho domu, či nájomných bytov a to tak formou ich výstavby, ako aj formou kúpy.

Marek Chromjak
Mgr. Marek Chromjak,
advokátsky koncipient

V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk