24.3.2022
ID: 5384upozornenie pre užívateľov

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Súčasná doba, výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia problémov podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“.

Zabráni sa tak úpadku dlžníka, čím by sa malo zabrániť aj strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze. Návrh zákona predkladaný ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou dnes definitívne odobrili poslanci Národnej rady SR.​

​Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémoch už tri roky pred vstupom do konkurzu. Hoci to môže byť prekvapivé, mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch považujú za prechodné a neprijímajú riešenia na ich odstránenie.

Cieľom predkladaného zákona je preto vytvoriť efektívne pravidlá na preventívnu reštrukturalizáciu a tým zjednodušiť a urýchliť ozdravenie podniku vo finančných ťažkostiach.

Ide o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali.

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

1. Trans​pozícia novej EÚ smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní

Členské štáty EÚ sa podujali spoločne zaviesť všeobecné rámce procesov zameraných na riešenie podnikov v ťažkostiach. Tieto by mali predovšetkým umožniť, aby dlžníci (podnikatelia) účinne reštrukturalizovali v počiatočnom štádiu a zabránili tak úpadku, čím sa má pomôcť životaschopným podnikom dostať sa z ťažkostí. Tieto rámce by mali súčasne zabrániť stratám pracovných miest, strate know-how a zručností a mali by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.

2. Nové procesné nástroje pre riešenie situácie podnikov v ťažkostiach

Doteraz bolo možné riešiť hroziaci úpadok len reštrukturalizáciou. Návrh zákona predpokladá riešenie hroziaceho úpadku novými nástrojmi, a to verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia. V nových nástrojoch sa zavádzajú pomerne striktné pravidlá pre vyjednávanie medzi dlžníkom a veriteľmi o podobe záchranného plánu pre podnik v ťažkostiach, pričom malí a drobní veritelia, či zamestnanci, nemôžu byť dotknutí.

3. Špeciálni správcovia

Nová právna úprava rieši aj požiadavku väčšej odbornosti a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných, či reštrukturalizačných konaní, pričom títo správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorá bude mať ustanovené postupy činnosti a výberu týchto správcov tak, aby bol zabezpečený výber len tých uchádzačov, ktorí svojimi odbornými vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a zodpovedným prístupom budú garanciou odborného, nezávislého a zákonného výkonu funkcie v týchto špecifických konaniach. Zabezpečenie špeciálnej správcovskej skúšky má byť zverené do kompetencie Justičnej akadémie Slovenskej republiky. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj skutočnosť, že skúška má byť verejná, ako aj zverejnenie zvukového záznamu.

4. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť 

Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka.

5. Povinnosť v úpadku uhrádzať záväzky pomerne a prednostne nespriazneným veriteľom

Jednoznačne sa vymedzuje povinnosť dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku, nielen podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale vo vzťahu k veriteľom aj povinnosť uhrádzať ich nároky pomerne. Nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa. Zvýhodnenie veriteľa sankcionujú dokonca aj normy trestného práva.

6. Väčšia prehľadnosť o stave konkurzov a reštrukturalizácií pre veriteľov a elektronizácia procesov

Nová právna úprava zjednodušuje procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok ako aj zmenami v zozname veriteľov. Zoznam pohľadávok bude povinne zverejnený v registri úpadcov a bude sa z neho vychádzať. Veritelia, okrem zahraničných, si budú svoje nároky prihlasovať výlučne elektronicky. Schôdze veriteľov sa budú môcť konať prostredníctvom videokonferencie.

7. Odstránenie bariér podnikateľom po oddlžení

V súlade s požiadavkami EÚ smernice s cieľom odstrániť prekážky na ďalšie podnikanie sa výslovne zavádza možnosť dlžníka, ktorý bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť. 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk