13.8.2015
ID: 2996upozornenie pre užívateľov

Nový spôsob dedenia s medzinárodným prvkom v EÚ

Dňom 17. augusta 2015 sa začne v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch (s výnimkou Dánska, Veľkej Británie a Írska) uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 z 4.7.2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, Ú. v. EÚ, séria L 201, s.107, zo dňa 27.7.2012. Týmto by sme chceli upozorniť najmä právnickú verejnosť na Korigendum, ktoré sa týka slovenskej jazykovej verzie nariadenia, a ktoré je prístupné v Úradnom vestníku Európskej únie séria L 299, s.34, zo dňa 17.10.2014. Ako všetky nariadenia EÚ, aj toto je priamo záväzné bez povinnosti jeho implementácie do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Nariadenie prináša so sebou zmeny v dedičských konaniach, ktoré  budú musieť  uplatňovať notári v Slovenskej republike na prejednanie dedičstva po cudzincovi s obvyklým pobytom v Slovenskej republike, ak tu zomrie v čase od 17. augusta 2015 a neskôr.
 
Pre viac informácii odkazujeme na odborné články napr. v Justičnej revue č.6/7, roč. 2015,  Ars notaria č.2, roč. 2015, publikáciu: Cezhraničné dedenie, vydavateľstva Wolters Kluwer a hlavne na webové sídlo Európskeho portálu elektronickej justície:  https://e-justice.europa.eu/content_successions-166-sk.do, kde sa nachádzajú aj jednotlivé tlačivá, na ktoré nariadenie odkazuje.

Zdroj: MS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk