8.7.2013
ID: 449upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Dňa 01. 07. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“Zákon”), ktorý prináša niekoľko podstatných zmien oproti doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov.

 
 Balcar Polanský Eversheds
 
Najdôležitejšie zmeny sú:
 
Povinnosť uzatvoriť písomnú zmluvu o poverení sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov
 
Zákon zavádza povinnosť strán uzatvoriť písomnú zmluvu o poverení sprostredkovateľa, namiesto doteraz tiež prípustného jednoduchého písomného poverenia.
 
Zmluva musí byť uzatvorená pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr však v deň začatia ich spracúvania, pričom súhlas dotknutej osoby (t.j. osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) sa na uzatvorenie zmluvy nevyžaduje. Zákon presne vymedzuje podstatné náležitosti zmluvy.

Zjednodušenie cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany
 
Zákon odstránil povinnosť vyžiadať si súhlas Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (“Úrad”) pred uskutočnením cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 
V zmysle Zákona bude možné takýto cezhraničný prenos osobných údajov uskutočniť, ak prevádzkovateľ prijme primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd dotknutých osôb a to buď prostredníctvom prijatia vnútropodnikových záväzných pravidiel prevádzkovateľa schválených orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov so sídlom v príslušnom členskom štáte, alebo uzatvorením dohody o štandardných zmluvných doložkách vydaných rozhodnutím Európskej komisie. Súhlas Úradu sa tak bude vyžadovať len v prípade, ak sa použijú zmluvné doložky, ktorých text sa odlišuje od textu štandardných zmluvných doložiek.
 
Navyše, v prípade cezhraničného prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi so sídlom v USA, ktorý pristúpil k zásadám bezpečného prístupu (tzv. safe harbour), Zákon vyžaduje, aby zmluva o prenose osobných údajov obsahovala dodatočné podstatné náležitosti.

Zmeny v povinnostiach pri poverení zodpovednej osoby
 
Zákon ukladá prevádzkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom najmenej 20 oprávnených osôb, povinnosť poveriť zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Doteraz musel prevádzkovateľ poveriť zodpovednú osobu vždy, keď mal viac než päť zamestnancov, a to bez ohľadu na to, či prostredníctvom nich spracúval osobné údaje alebo nie.
 
Navyše, po novom bude podmienkou výkonu funkcie zodpovednej osoby aj úspešné absolvovanie skúšky na Úrade.

Obligatórne ukladanie pokút zo strany Úradu

Zákon zavádza obligatórne ukladanie pokút zo strany Úradu, a to prevádzkovateľovi, ako aj sprostredkovateľovi v prípade, že títo porušia svoje Zákonom stanovené povinnosti. Úrad tak už nebude mať právomoc sám rozhodnúť, či za konkrétne porušenie zákonných povinností pokutu uloží alebo nie.

Zosúladenie existujúceho stavu so Zákonom
 
Vo svojich prechodných ustanoveniach Zákon ukladá prevádzkovateľovi, ako aj sprostredkovateľovi povinnosť zosúladiť existujúci stav so Zákonom.
 
V zmysle vyššie uvedeného tak bude prevádzkovateľ povinný nanovo zaregistrovať svoje informačné systémy, a to v lehote šiestich mesiacov od účinnosti Zákona. Prevádzkovateľ bude taktiež povinný upraviť svoj zmluvný vzťah so sprostredkovateľom do 30. 6. 2014, t. j. v tejto lehote bude povinný so sprostredkovateľom uzatvoriť zmluvu v zmysle Zákona.
 
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú tiež povinní nanovo písomne poveriť zodpovedné osoby a takéto poverenia oznámiť Úradu do 30. 6. 2014. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ musia vykonať poučenie oprávnených osôb do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zákona.
 

Mgr. Jozef Čupa, LL.M.,
advokát


Advokátska kancelária Balcar Polanský Eversheds s.r.o.

Pribinova 25
811 09  Bratislava

Tel.:  +421 2 20 25 13 11
Fax:   +421 2 20 25 13 12
e-mail: office@bapol.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk