7.3.2013
ID: 30upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o pobyte cudzincov

Reakciou na zosúladenie slovenskej právnej úpravy v oblasti pobytu cudzincov s európskou legislatívou bolo prijatie nového zákona o pobyte cudzincov, ktorý nahrádza doterajšiu právnu úpravu. Snahou zákonodarcu bolo zjednotiť úpravu kontroly hraníc a pobytu cudzincov, ako aj stanoviť pravidlá riadenia migračnej politiky Slovenskej republiky. Slovenská republika týmto zákonom transponovala smernice prijaté Radou EÚ a prepojila tak zákon o pobyte cudzincov s európskym právom.

 
 Rödl & Partner
 
Nový zákon o pobyte cudzincov (zákon č. 404/2011 Z. z.) sa stal účinným k 01.01.2012. Nový zákon o pobyte cudzincov zavádza nové pojmy a prináša niekoľko zásadných zmien, o ktorých by sme Vás radi informovali.

Prechodný pobyt

Nový zákon o pobyte cudzincov zavádza nové druhy prechodného pobytu, resp. rozširuje účely prechodného pobytu, takže popri už existujúcich účeloch môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny (t.j. osoba, ktorá nie je občanom SR ani EÚ) prechodný pobyt:

 • na účel podnikania;
 • na účel zamestnania;
 • na účel štúdia;
 • na účel osobitnej činnosti (lektorská činnosť, umelecká činnosť, športová činnosť a pod.);
 • na účel výskumu a vývoja – novo zavedený účel prechodného pobytu;
 • na účel zlúčenia rodiny;
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
 • ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí – novo zavedený účel prechodného pobytu;
 • ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte – novo zavedený účel prechodného pobytu.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Zastupiteľský úrad podľa nového zákona vedie so žiadateľom osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Svoje stanovisko, ku ktorému na základe osobného pohovoru zastupiteľský úrad dospeje, zašle policajnému útvaru spolu s odporúčaním príp. neodporúčaním povolenia prechodného pobytu.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržuje oprávnene.

Ďalšou zmenou pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt je povinnosť žiadateľa predložiť všetky potrebné doklady, inak policajný útvar alebo zastupiteľský útvar Slovenskej republiky žiadosť neprijme. Čo znamená pre žiadateľa podstatné sprísnenie povoľovacieho procesu, keďže podľa právnej úpravy do 31.12.2011 ak bola prílohová dokumentácia nekompletná, policajný útvar prerušil konanie a vyzval žiadateľa na doplnenie.

Osobe, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, zákon o pobyte zjednodušuje proces udelenia prechodného pobytu tým, že nemusí prikladať k žiadosti o prechodný pobyt doklad potvrdzujúci bezúhonnosť, rovnako ako nemusí ani predkladať potvrdenie, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Nový zákon upravil aj hornú hranicu lehoty, na akú môže policajný útvar udeliť povolenie na prechodný pobyt, ktoré sú v závislosti od účelu nasledovné:

prechodný pobyt na účel max. hranica 
• podnikania  3 roky
• zamestnania  2 roky
• štúdia  6 rokov
• osobitnej činnosti  2 roky
• výskumu a vývoja  2 roky
l• zlúčenia rodiny  5 rokov
• plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl  5 rokov
• štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie
Slováka žijúceho v zahraničí
 3 roky
• štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie
osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
 5 rokov

Trvalý pobyt

Štátny príslušník tretej krajiny po novom môže na území Slovenskej republiky mať niektorý z troch druhov trvalého pobytu:

 • trvalý pobyt na 5 rokov;
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas;
 • pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie (ďalej len „dlhodobý pobyt“).

Aj v prípade trvalého pobytu platí, že žiadateľ je povinný predložiť všetky potrebné doklady, inak policajný útvar alebo zastupiteľský útvar Slovenskej republiky žiadosť neprijme.

Ak žiadateľ podá žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí, tento so žiadateľom taktiež vykoná osobný pohovor na účel posúdenia žiadosti.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas je možné udeliť cudzincovi, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov, alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Dlhodobý pobyt sa udeľuje na neobmedzený čas. O dlhodobý pobyt môže požiadať štátny príslušník tretej krajiny,

 • ktorý sa na Slovensku oprávnene zdržiava nepretržite najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti (a to bez ohľadu na typ pobytu),
 • ktorý má 5 rokov oprávnený nepretržitý pobyt na území členského štátu EÚ ako držiteľ modrej karty a na Slovensku sa zdržiava ako držiteľ modrej karty aspoň 2 roky pred podaním žiadosti,
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov.

Zrušenie trvalého pobytu

K už existujúcim dôvodom zrušenia trvalého pobytu (napr. štátny príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite zdržiava v zahraničí dlhšie ako 180 dní) pribudol aj nový dôvod, a to ak štátny príslušník
 tretej krajiny majúci trvalý pobyt na území SR požiada o pomoc v hmotnej núdzi

Zmeny platné pre všetky typy pobytov cudzinca – štátneho príslušníka tretej krajiny

Nezávisle od druhu udeleného povolenia na pobyt má cudzinec po udelení povolenia viaceré povinnosti, medzi ktoré patrí najmä:

 • do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzavrieť na zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
 • pri kontrole pobytu musí preukázať finančné zabezpečenie pobytu najmenej vo výške životného minima (t.j. 189,83 EUR) na každý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac však na 1 rok dopredu (t.j. 2.277,96 EUR),
 • v prípade zmeny údajov je cudzinec povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa kedy zmena nastala, oznámiť ju na cudzinec polícii (napr. zmenu miesta pobytu, zmena mena alebo priezviska, zmena osobného stavu, zmena štátnej príslušnosti, zmena údajov v cestovnom pase),
 • cudzinec je povinný hlásiť cudzineckej polícii, že sa bude zdržiavať viac ako 30 dní mimo miesta udeleného pobytu.


Dana Sarah Márton

Dana Sarah Márton,
advokátka


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk