9.7.2014
ID: 2232upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o verejných zbierkach

Cieľom novej legislatívy, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra, je predovšetkým výrazné zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejných zbierok a pri využití čistého výnosu verejnej zbierky na určený všeobecne prospešný účel. Nový zákon nahrádza zákon z roku 1973, ktorý nezohľadňoval nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky a nevyhovoval potrebám praxe.

Nový zákon č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákon Národná rada SR schválila 27. mája 2014. Účinnosť nový zákon nadobudol  1. júla 2014. Nová úprava vychádza predovšetkým z analýz a praktických skúseností, podnetov mimovládnych neziskových organizácií vykonávajúcich verejné zbierky v SR, ako aj zo skúseností niektorých štátov EÚ, v ktorých existuje povoľovací systém verejnej zbierky štátom.

Návrh zákona upravuje

Podmienky vykonávania verejnej zbierky

 • Verejnú zbierku budú môcť organizovať len právnické osoby ustanovené zákonom na všeobecne prospešný účel po platnom zápise do registra verejných zbierok (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský Červený kríž, záujmové združenia právnických osôb, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, organizácie s medzinárodným prvkom a združenia obcí). Ide teda o najmä o organizácie tretieho sektora, ktoré svojimi stanovami prezentujú, že ich činnosťou je predovšetkým podpora všeobecne prospešných cieľov. 
 • Register verejných zbierok bude viesť MV ako verejný zoznam, do ktorého budú zapisovať zákonom ustanovené údaje MV a okresné úrady.
 • Na vykonávanie verejnej zbierky budú právnické osoby povinné zriaďovať osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať všetky úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky. 
 • Náklady zbierky nesmú presiahnuť  25 percent z hrubého výnosu zbierky. (V doterajšej právnej úprave je nejasne ustanovená výška nákladov zbierky, ktorá nesmie presiahnuť prevažnú časť výnosu zbierky, čo reálne znamená uplatnenie nákladov až do 50 percent z hrubého výnosu zbierky.)

Spôsoby vykonávania zbierok

 • Zbierku bude možné vykonávať len nasledovnými spôsobmi alebo ich kombináciou:  1.zasielaním príspevkov na osobitný účet, 2.zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo, 3.zbieraním do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek, 4.predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene, 5.predajom vstupeniek na kultúrne, športové alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek. 
 • Zbierku formou výberu do pokladničiek, predajom predmetov a vstupeniek bude možné vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, ak vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti dá na to písomný súhlas. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb po ich súhlase.
 • Zbierku možno vykonávať najdlhšie jeden rok s výnimkou zbierky do prenosných pokladničiek, ktorú možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku. Jednoročnú lehotu možno z dôvodu osobitného zreteľa predĺžiť o ďalší rok.
 • Vykonávať zbierku do prenosných pokladničiek môže skupina fyzických osôb, z ktorých aspoň jedna dovŕšila 15 rokov; tieto osoby budú musieť mať písomné poverenie a jednotné označenie. Sleduje sa tým zvýšenie ich dôveryhodnosti v očiach verejnosti.
 • Ustanovuje sa zabezpečenie a označenie stacionárnych alebo prenosných pokladničiek, ich otváranie, prepočítanie získaných príspevkov a povinnosť vložiť takto získané príspevky na osobitný účet. Tento postup zvyšuje transparentnosť, verejnú kontrolu a dôveryhodnosť vykonávania zbierky.
 • Transparentnosť posilňuje aj povinnosť právnických osôb predložiť predbežnú a záverečnú správu zbierky príslušnému správnemu orgánu a zverejňovať ich v ustanovených lehotách na svojom webovom sídle.

Vymedzenie pojmov

 • Zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných finančných príspevkov od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 • Všeobecne prospešným účelom sa rozumie rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb, podpora práce s deťmi.
 • Hrubým výnosom zbierky sú príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte v banke.
 • Čistým výnosom zbierky je suma príspevkov po odpočítaní nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky.
 • Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu.

Sankcie

Za nedodržanie ustanovení nového zákona bude možné právnickej osobe uložiť pokutu od 100 do 1000 eur, pričom sa bude prihliadať na povahu, závažnosť, spôsob či následky spáchaného deliktu.

Novým zákonom došlo k novelizácii zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a tiež zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch. Zápis zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území SR bude stáť 20 eur, vykonávanej v územnom obvode okresného úradu päť eur a predĺženie vykonávania zbierky desať eur.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk