25.11.2015
ID: 3118upozornenie pre užívateľov

Ochrana obetí domáceho násilia sa posilní

Ochrana obetí domáceho násilia sa posilní. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorá je súčasťou návrhu zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento návrh zákona 13. novembra 2015 schválila Národná rada SR. Novelou sa predlžuje súčasná 48-hodinová lehota na vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia na dlhšiu adekvátnu lehotu desiatich dní.

Zmenu iniciovalo a vypracovalo ministerrstvo vnútra v nadväznosti na Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 schválený vládou v decembri 2013, v ktorom sa ukladá ministerstvu vnútra novelizovať v tomto smere zákon o Policajnom zbore.

Zákonným dôsledkom vykázania z obydlia bude súčasne povinnosť nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako desať metrov. (O vykázaní zo spoločného obydlia je oprávnený rozhodnúť policajt.)

Vykázanie zo spoločného obydlia ako preventívne opatrenie má zaistiť ochranu obete pred ďalším násilím a posilniť pozíciu obete, ktorá nie je schopná sama riešiť situáciu. Z hľadiska poskytnutia účinnej ochrany ohrozenej osobe zohráva dôležitý význam vytvorenie dostatočného časového priestoru na zorientovanie sa v situácii bez nátlaku násilníka a na vyhľadanie odbornej pomoci.

U obetí domáceho násilia býva totiž často prítomná nielen fyzická, ale najmä psychická trauma, ktorá vedie k strate schopnosti okamžite a účinne riešiť situáciu. Obete sú pod vplyvom násilníka často sociálne izolované, ekonomicky oslabené, strácajú schopnosť uplatniť sa na trhu práce a potrebujú čas na to, aby mohli urobiť nevyhnutné kroky smerujúce k riešeniu ich situácie. Vyžadujú preto špecifický prístup a pomoc odborníkov. V SR aj napriek rozbiehajúcim sa národným projektom je naďalej nedostatok špecializovaných organizácií poskytujúcich poradenstvo a služby pre obete domáceho násilia a problémovou sa javí byť aj ich regionálna nedostupnosť, najmä v odľahlých oblastiach. Navrhuje sa preto predĺžiť súčasnú 48-hodinovú lehotu.

Počas desiatich dní od vykázania násilníka zo spoločného obydlia sa zabezpečí plynulá ochrana ohrozených osôb s následnou možnosťou predĺženie tejto lehoty, ak ohrozená osoba využije počas nej svoje právo na súdnu ochranu vo forme návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa Občianskeho súdneho poriadku. Doručením takéhoto návrhu počas trvania vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Týmto zákonom sa zároveň novelizuje aj zákon o priestupkoch: sprísni sa postih za niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu spáchané voči blízkej osobe. Ak niekto blízku osobu urazí alebo vydá na posmech, alebo ak sa jej vyhráža ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, tak sa mu uloží pokuta do 200 eur (v súčasnosti do 33 eur alebo 99 eur).

Novela bude účinná od 1. januára 2016.

Zdroj: TS MV SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk