16.10.2015
ID: 3067upozornenie pre užívateľov

Ochrana údajov a zahraničná spoločnosť

Právna úprava členského štátu o ochrane údajov sa môže uplatniť na zahraničnú spoločnosť, ktorá v tomto členskom štáte vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne skutočnú a efektívnu činnosť

Smernica o ochrane osobných údajov[1] stanovuje, že každý členský štát poverí jeden a alebo viacero štátnych orgánov, aby na jeho území monitorovali uplatňovania vnútroštátnych ustanovení prijatých členskými štátmi na základe tejto smernice. Každý orgán je oprávnený vykonávať na svojom území predovšetkým vyšetrovacie a intervenčné právomoci, a to nezávisle na vnútroštátnom práve, ktoré je uplatniteľné na spracovanie údajov. Okrem toho každý orgán môže byť požiadaný orgánom iného členského štátu, aby vykonal svoje právomoci.

Weltimmo, spoločnosť registrovaná na Slovensku, prevádzkuje internetovú stránku s inzerátmi na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Maďarsku. V rámci tejto činnosti spracúva osobné údaje inzerentov. Inzeráty sú počas jedného mesiaca uverejňované bezplatne a po uplynutí tohto obdobia je ich uverejnenie spoplatňované. Mnohí inzerenti požiadali e-mailom o odstránenie svojich inzerátov po uplynutí prvého mesiaca a v tejto súvislosti aj o výmaz svojich osobných údajov. Weltimmo však tento výmaz nevykonala a uvedené služby dotknutým inzerentom vyfakturovala. Z dôvodu neuhradenia faktúr Weltimmo oznámila osobné údaje dotknutých inzerentov spoločnostiam zaoberajúcim sa vymáhaním pohľadávok.

Uvedení inzerenti podali na maďarsky orgán na ochranu údajov sťažnosť. Tento orgán uložil spoločnosti Weltimmo pokutu vo výške desať miliónov maďarských forintov (HUF) (približne 32 000 eur) za porušenie maďarského zákona preberajúceho smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku.

Weltimmo následne napadla uvedené rozhodnutie dozorného orgánu na maďarských súdoch. Kuria (Najvyšší súd Maďarska), ktorý mal rozhodnúť v konaní o kasačnom opravnom prostriedku, sa pýta Súdneho dvora, či v prejednávanej veci smernica umožňuje maďarskému dozornému orgánu uplatňovať maďarský zákon prijatý na základe smernice a uložiť pokutu upravenú týmto zákonom.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor pripomenul, že podľa smernice každý členský štát uplatňuje ustanovenia, ktoré prijme na základe tejto smernice, na spracovanie osobných údajov, ak sa spracovanie vykonáva v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa spracúvajúceho údaje na území členského štátu. V tejto súvislosti Súdny dvor zdôrazňuje, že prítomnosť jediného zástupcu môže za určitých okolností postačovať na záver o existencii prevádzkarne, ak tento zástupca koná dostatočne stabilne na poskytovanie predmetných služieb v dotknutom členskom štáte. Súdny dvor navyše spresňuje, že pojem „usadenie“ sa vzťahuje na každú hoci aj minimálnu skutočnú a efektívnu činnosť, ktorá je vykonávaná prostredníctvom stálej prevádzkarne.

V prejednávanej veci Súdny dvor konštatuje, že Weltimmo v Maďarsku nepochybne vykonáva skutočnú a efektívnu činnosť. Navyše z vyjadrení maďarského dozorného orgánu vyplýva, že Weltimmo má v Maďarsku zástupcu zapísaného v slovenskom obchodnom registri, ktorý má bydlisko v Maďarsku a ktorý sa pokúsil rokovať s inzerentmi o úhrade nezaplatených pohľadávok. Tento zástupca fungoval ako prostredník medzi spoločnosťou Weltimmo a inzerentmi a zastupoval spoločnosť v správnych a súdnych sporoch. Weltimmo si navyše otvorila v Maďarsku bankový účet, na ktorý mali byť hradené jej pohľadávky, a na území Maďarska používala na účely svojich bežných obchodných aktivít poštovú schránku.

Tieto skutočnosti, ktorých pravdivosť musí vnútroštátny súd overiť, môžu odôvodňovať existenciu „prevádzkarne“ na maďarskom území v zmysle smernice. Ak sú pravdivé, činnosť spoločnosti Weltimmo podlieha maďarskej právnej úprave o ochrane údajov.

Súdny dvor zdôrazňuje, že každý dozorný orgán zriadený členským štátom monitoruje na svojom území dodržiavanie právnych predpisov prijatých členskými štátmi v súlade s touto smernicou. Na každý dozorný orgán sa preto môže obrátiť akákoľvek osoba so žiadosťou o ochranu jej práv a slobôd súvisiacich so spracovaním osobných údajov, a to aj vtedy, ak právom uplatniteľným na toto spracovanie údajov je právo iného členské štátu.

V prípade, ak je uplatniteľné právo iného členského štátu, však musí dozorný orgán pri vykonávaní intervenčných právomocí rešpektovať okrem iného územnú suverenitu ostatných členských štátov, a teda nemôže ukladať sankcie mimo územia vlastného členského štátu.

V dôsledku toho, ak by vnútroštátny súd konštatoval, že Weltimmo nemá na území Maďarska „prevádzkareň“ v zmysle smernice a že právom uplatniteľným na predmetné spracovanie údajov je právo iného členského štátu ako Maďarska, maďarský dozorný orgán nemôže vykonať právomoc uložiť sankcie, ktoré mu maďarské právo priznáva.

V súlade s povinnosťou spolupráce upravenou touto smernicou musí však tento orgán požiadať dozorný orgán dotknutého iného členského štátu, aby rozhodol o prípadnom porušení práva tohto štátu a uložil sankcie, ak to prípadne toto právo dovoľuje.


________________________________
[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 111/15, 1. októbra 2015
Rozsudok vo veci C-230/14
Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk