9.6.2023
ID: 5769upozornenie pre užívateľov

Odstúpenie od zmluvy po splnení zmluvy

Neinformovanie o práve na odstúpenie od zmluvy: spotrebiteľ je zbavený akejkoľvek povinnosti platby v prípade, že odstúpi od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, ktorá už bola splnená

Obchodník tak musí znášať náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením zmluvy počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ uzavrel s určitou spoločnosťou zmluvu o službách týkajúcu sa renovácie elektroinštalácie vo svojom dome. Táto spoločnosť ho však neinformovala o práve na odstúpenie od zmluvy, ktoré má v zásade po dobu 14 dní z dôvodu, že zmluva bola uzavretá mimo prevádzkových priestorov spoločnosti.

Po splnení zmluvy predložila daná spoločnosť spotrebiteľovi príslušnú faktúru. Tento spotrebiteľ ju nezaplatil, ale odstúpil od zmluvy. Tvrdil, že z dôvodu, že ho daná spoločnosť neinformovala o jeho práve na odstúpenie od zmluvy, a že k vykonaniu prác došlo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (ktorá sa v prípade neposkytnutia takejto informácie predlžuje o jeden rok), daná spoločnosť nemá žiadny nárok na zaplatenie ceny.

Nemecký súd, na ktorom bolo začaté konanie vo veci tohto nároku, konštatoval, že na základe ustanovení nemeckého práva prijatých na účely prebratia týkajúcej sa práv spotrebiteľa neznáša spotrebiteľ žiadne náklady za služby poskytnuté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v prípade, že ho obchodník neinformoval o jeho práve na odstúpenie od zmluvy. Zamýšľa sa však nad tým, či táto smernica vylučuje akýkoľvek nárok obchodníka na „kompenzačnú náhradu“, a to aj za predpokladu, že uvedený spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy až po splnení zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. Týmto by sa totiž umožnilo, aby mal spotrebiteľ prospech zo zhodnotenia majetku, čo by bolo v rozpore so všeobecnou zásadou práva Únie, ktorou je zákaz bezdôvodného obohatenia. Tento súd tak požiadal Súdny dvor o výklad uvedenej smernice v tejto otázke.

Rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor odpovedal, že spotrebiteľ je zbavený akejkoľvek povinnosti zaplatiť za služby poskytnuté v rámci plnenia zmluvy o službách uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, pokiaľ mu dotknutý obchodník neposkytol informácie o jeho práve na odstúpenie od zmluvy a tento spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil po splnení tejto zmluvy.

Cieľom práva na odstúpenie od zmluvy je chrániť spotrebiteľa v osobitnom kontexte uzavretia zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. V tomto kontexte sa totiž spotrebiteľ môže potenciálne cítiť pod psychologickým tlakom alebo voči nemu môže byť využitý moment prekvapenia. Preto má informácia o práve na odstúpenie od zmluvy pre uvedeného spotrebiteľa zásadný význam a umožňuje mu prijať informované rozhodnutie, či túto zmluvu uzavrie, alebo nie.

Pokiaľ ide o otázku zhodnotenia majetku takto získaného spotrebiteľom a zákaz bezdôvodného obohatenia, Súdny dvor pripomenul, že cieľom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Tento cieľ by však bol ohrozený, ak by sa umožnilo, že spotrebiteľovi by po jeho odstúpení od zmluvy o službách uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov mohli vzniknúť náklady, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto smernici.


Zdroj:

Súdný dvor Europskej únie
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-97/22 | DC (Odstúpenie od zmluvy po splnení zmluvy)
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 79/23, v Luxemburgu 17. mája 2023

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom..

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk