14.8.2015
ID: 2997upozornenie pre užívateľov

Označenie potraviny

Označenie potraviny nesmie uvádzať spotrebiteľa do omylu tým, že vyvoláva dojem, že vo výrobku je prítomná určitá zložka, ktorá v ňom v skutočnosti prítomná nie je

Zoznam zložiek, hoci správny a úplný, nemusí stačiť na to, aby dostatočným spôsobom napravil nesprávny alebo nejasný dojem spotrebiteľa, ktorý vyplýva z takéhoto označenia

Nemecká spoločnosť Teekanne predáva ovocný čaj pod názvom „Felix malinovo-vanilkové dobrodružstvo“. Na obale tohto čaju sa nachádzajú obrázky malín a kvetov vanilky, ako aj údaje „ovocný čaj s prírodnými arómami“, „ovocný čaj s prírodnými arómami – malinovo-vanilková príchuť“ a „iba prírodné zložky“. V skutočnosti ovocný čaj neobsahuje prírodné zložky z vanilky alebo maliny, ani z nich získané aromatické prísady. Na jednej zo strán obalu je uvedený nasledujúci zoznam zložiek: „Ibištek, jablko, listy sladkej černice, pomarančová kôra, šípky, aromatická prísada s príchuťou vanilky, citrónová kôra, aromatická prísada s príchuťou maliny, černice, jahody, čučoriedka, baza“.

Nemecké združenie na ochranu spotrebiteľov vytýka spoločnosti Teekanne, že prostredníctvom údajov uvedených na obale uvádzala spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o zloženie čaju. Na základe týchto prvkov spotrebiteľ môže očakávať, že uvedený čaj obsahuje zložky vanilky a malín, alebo aspoň prírodné vanilkové a malinové arómy. Združenie žiada, aby sa Teekanne zdržala propagácie čaju. Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor), ktorý vo veci rozhoduje na poslednom stupni, položil Súdnemu dvoru otázku, či označenie potraviny môže uviesť spotrebiteľa do omylu, keď vyvoláva dojem, že je prítomná zložka, ktorá v tejto potravine v skutočnosti prítomná nie je, pričom túto skutočnosť môže spotrebiteľ zistiť len vtedy, ak si prečíta zoznam zložiek.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor pripomína, že právo Únie[1] vyžaduje, aby boli kupujúcemu poskytnuté pravdivé, nestranné a objektívne informácie, ktoré ho nezavádzajú, a aby označenie potraviny nemalo klamlivú povahu. Hoci platí, že spotrebiteľ by si mal pred kúpou výrobku prečítať zoznam zložiek, Súdny dvor nevylučuje, že označenie výrobku môže uviesť spotrebiteľa do omylu, ak sú niektoré z prvkov označenia v skutočnosti klamlivé, mylné, zavádzajúce, rozporné alebo nezrozumiteľné.

Súdny dvor spresňuje, že v takom prípade zoznam zložiek, hoci správny a úplný, nemusí stačiť na to, aby dostatočným spôsobom napravil nesprávny alebo nejasný dojem spotrebiteľa, ktorý vyplýva z označenia tejto potraviny. Preto ak označenie potraviny môže vzbudiť dojem, že v potravine je prítomná zložka, ktorá v skutočnosti prítomná nie je (pričom táto skutočnosť vyplýva iba zo zoznamu zložiek), takéto označenie môže uvádzať kupujúceho do omylu, pokiaľ ide o vlastnosti uvedenej potraviny.

Vnútroštátnemu súdu teda prináleží, aby preskúmal všetky prvky tvoriace označenie čaju na účely zistenia, či priemerný, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o prítomnosť zložiek maliny a kvetu vanilky alebo aromatických prísad získaných z týchto zložiek. V rámci tohto preskúmania musí vnútroštátny súd najmä zohľadniť použité slová a obrázky, ako aj umiestnenie, veľkosť, farbu, druh písma, jazyk, vetnú skladbu a interpunkciu rôznych prvkov nachádzajúcich sa na obale ovocného čaju.


________________________________
[1] Smernica 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, s. 29; Mim. vyd. 15/005, s. 75), zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, s. 14).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 64/15, 4. júla 2015
Rozsudok vo veci C-195/14
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk