18.11.2022
ID: 5597upozornenie pre užívateľov

Parlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

Európsky parlament dal zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované krajinami spoza hraníc EÚ nenarušia vnútorný trh Únie.

Nariadenie reaguje na dlhodobú regulačnú medzeru. Podpora poskytovaná krajinami mimo EÚ nebola totiž dosiaľ regulovaná, avšak členské štáty EÚ sú dlhodobo viazané prísnymi pravidlami štátnej pomoci.

Spoločnosti budú musieť na základe nových pravidiel informovať Komisiu o plánovaných fúziách a akvizíciách, ak jedna zo zainteresovaných strán má v EÚ obrat aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur. Komisia preskúma aj výberové konania vo verejnom obstarávaní, ak hodnota obstarávania je aspoň 250 miliónov eur.

Efektívnejšia kontrola

Parlamentní vyjednávači posilnili účinnosť opatrení EÚ tým, že do pôsobnosti nariadenia výslovne zahrnuli štátne spoločnosti, ktoré často dostávajú dotácie. Skrátili tiež lehotu, ktorú má Komisia k dispozícii na vyšetrovanie verejného obstarávania, a zabezpečili, že členské štáty, spoločnosti a iné zainteresované strany budú mať k dispozícii osobitné kanály na informovanie Komisie o potenciálne narušujúcich dotáciách.

Usmernenia a multilaterálne riešenia

Poslanci tiež zlepšili právnu istotu tým, že zaviazali Komisiu vydať usmernenia o tom, ako posudzuje narušujúcu povahu zahraničných dotácií a ako posudzuje vplyv trh narúšajúcej dotácie vo vzťahu k jej potenciálnym výhodám. Zabezpečili tiež podnikom možnosť overiť si prostredníctvom konzultácie s Komisiou potrebu zverejniť prijaté dotácie.

Cieľom novej právnej úpravy je zlepšiť mnohostranné pravidlá o dotáciách. V prípade prijatia ekvivalentných multilaterálnych pravidiel by preto mohlo dôjsť k zrušeniu aktuálneho nariadenia EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnes sme sa posunuli o krok bližšie k tomu, aby sme definitívne ukončili slobodný prístup, ktorý postavil európske spoločnosti podliehajúce prísnej kontrole dotácií proti zahraničným konkurentom s neobmedzeným prístupom k zahraničnej štedrosti. Toto nariadenie so svojimi možnosťami dialógu s tretími krajinami, ktoré Parlament posilnil, dáva Európskej komisii do zálohy ďalší nástroj na zastavenie rastúceho prílivu globálnych pretekov o škodlivé dotácie. Dôveryhodnosť a efektívna implementácia tohto nového nástroja teraz závisí od ľudských zdrojov, ktoré doň investujeme – je čas nasmerovať naše peniaze k našim prioritám,“ vyhlásil spravodajca Christophe Hansen (EPP, LU).

Ďalší postup

Po schválení Európskym parlamentom sa očakáva, že Rada (ministrov) EÚ dohodu oficiálne prijme 28. novembra. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

EÚ je mimoriadne otvorená ekonomika: je to jeden z najväčších obchodných blokov na svete, ktorý tvorí 16% svetového obchodu, a v roku 2021 získala 117 miliárd eur v priamych zahraničných investíciách. Rastie však počet prípadov, v ktorých sa zdá, že zahraničné dotácie uľahčili získavanie podnikov EÚ, ovplyvnili investičné rozhodnutia alebo narušili obchod so službami na úkor spravodlivej hospodárskej súťaže.

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk