12.8.2020
ID: 4865upozornenie pre užívateľov

Pokračovanie dočasnej ochrany podnikateľov

Malý konkurz, či neformálna reštrukturalizácia – nové opatrenia zamerané na pomoc podnikateľskému prostrediu. Sú súčasťou predkladaného návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý dnes predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Účinné by mohli byť od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazali na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

Vytvorenie právneho rámca pre dočasnú ochranu podnikateľov bolo jedným z prvých krokov súčasného vedenia ministerstva spravodlivosti v súvislosti s koronakrízou. Cieľom bolo pomôcť podnikateľom, ktorí boli pred koronakrízou plne sebestační a zárobkovo činní, ale pre pandémiu sa dostali do ekonomických problémov. Poskytnutie takejto dočasnej ochrany pre podnikateľov považovalo vedenie ministerstva za nevyhnutný a dôležitý krok. Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020 s tým, že vláda ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

Zámerom ministerstva spravodlivosti je pomôcť podnikateľom, ktorí sa v dôsledku koronakrízy dostali do problémov, aj následne, po 1. januári 2021. Do legislatívneho procesu sme preto predložili návrh zákona, ktorého účelom je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach, ktorý by im umožnil pokračovať v podnikaní. Rámec dočasnej ochrany by tak mal zabrániť strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. 

Navrhovaná nová dočasná ochrana pre podnikateľov vytvára priestor na „neformálnu“ reštrukturalizáciu podnikov. Uchádzať sa o ňu budú môcť fyzické a právnické osoby (okrem niektorých zákonom presne vymedzených), ktoré pri výkone podnikateľskej činnosti prevádzkujú podnik, majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre udelenie dočasnej ochrany. Takouto podmienkou bude aj súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov, ktorí sa rozhodnú a dohodnú, že sú pripravení dať dlžníkovi šancu. Následne bude musieť byť reštrukturalizačným poradcom v krátkej dobe dvoch mesiacov vypracovaná nezávislá analýza udržateľnosti prevádzky podniku a v lehote maximálne ďalších 4 mesiacov budú dohodnuté pravidlá refinancovania takéhoto podniku a splátkový kalendár. 

Prínos takéhoto riešenia môže spočívať napríklad v tom, že povedzme pre spoločnosť, ktorá má 1200 zamestnancov, aktuálne má problém s cash flow, nevládze platiť svoje dlhy, sa týmto opatrením vytvorí priestor, aby sa veritelia, banky mohli dohodnúť s dlžníkom. Dlžník bude zatiaľ chránený, aby majetok  spoločnosti nebol rozobraný ostatnými veriteľmi cez exekúciu a aby spomínaných 1200 zamestnancov neprišlo o prácu.

Predložený návrh zákona zároveň prináša novinku, a síce nízkonákladový, rýchly, malý konkurz. Opatrenie je určené pre malé firmy, podnikateľov (povedzme reštaurácie, či malé s.r.o.-čky), ktorým ich zámer – možno aj v dôsledku koronakrízy – nevyšiel, aby mohli odísť z trhu pomerne rýchlo a nebola to pre nich „trauma“ na ďalších 5 rokov v rámci procesu riadneho konkurzu. A podobne aj pre veriteľov, aby tiež neuviazli v dlhotrvajúcich konaniach a aby to mohli odpísať. Predkladaný návrh podstatne zjednodušuje pravidlá pre vedenie konkurzu a pri splnení podmienok súd vyhlási malý konkurz na majetok dlžníka do 15 dní od doručenia návrhu. Rovnako sa nastavuje hranica, kedy sa konkurz bude považovať za malý alebo veľký. Tento nový inštitút bude trvalý. 

Pri príprave návrhu zákona sme komunikovali a absolvovali viacero stretnutí so Slovenskou bankovou asociáciou, Národnou bankou Slovenska, s niektorými advokátmi, správcami. Uvedomujeme si, že ide o dôležité zmeny a v rámci pripomienkového konania sme maximálne otvorení a pripravení diskutovať so všetkými zainteresovanými za spoločným rokovacím stolom.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk