12.8.2015
ID: 2995upozornenie pre užívateľov

Potrebujete softvér? Päť odporúčaní, ako sa vyhnúť sporu s autorom.

Predstavme si pomerne štandardnú situáciu. Objednávateľ (softvérová spoločnosť) plánuje vývoj komplexného softwaru a potrebuje si objednať služby programátora. Programátor (autor) sa však rozhodne dodávať softvér prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je zvyčajne jediným spoločníkom a konateľom. Táto spoločnosť (poskytovateľ) uzatvorí zmluvu s objednávateľom. Programátor v tomto prípade nie je zmluvnou stranou. Dôvodmi pre zvolenie tejto štruktúry zo strany programátora môžu byť rôzne, napríklad účtovné, obchodnoprávne alebo dôvody súvisiace so zodpovednosťou.

 
 SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
 
Zmluva upravujúca tento na prvý pohľad jednoduchý právny vzťah (objednávateľ verzus poskytovateľ) však často vôbec nerieši vzťah medzi poskytovateľom a programátorom. Táto nedôslednosť môže mať pre objednávateľa fatálne dôsledky.

Základná otázka, ktorú objednávateľ, programátor a poskytovateľ musia vyriešiť je, ako bude upravený vzťah medzi programátorom, poskytovateľom a objednávateľom a medzi kým z tejto trojice bude uzatvorená zmluva. Možností je niekoľko.

Ak programátor vytvorí software v pozícii zamestnanca, vzniká zamestnanecké dielo a poskytovateľ ako zamestnávateľ priamo zo zákona a bez potreby rozsiahlejšej zmluvnej úpravy, má právo vykonávať všetky majetkové práva autora k dielu vo svojom mene a na svoj účet. Autor je povinný výkon majetkových práv zamestnávateľom strpieť.

Podobný režim platí aj v prípade, ak programátor nie je síce zamestnancom, ale vytvorí dielo na základe zmluvy o vytvorení diela (programu) podľa § 50 ods. 5 Autorského zákona. V tomto prípade sa takto vytvorený počítačový program považuje za zamestnanecké dielo. Spoločnosť, pre ktorú je dielo takto vytvorené, má zo zákona právo vykonávať všetky majetkové práva k dielu vo svojom mene a na svoj účet. Autor diela je povinný výkon majetkových práv zamestnávateľom strpieť. V tomto režime však zmluvu o vytvorení programu musí s objednávateľom uzatvoriť programátor (autor); nestačí, ak túto zmluvu uzatvorí objednávateľ a poskytovateľ.

Odlišná situácia nastáva, ak programátor „vytvára“ pre objednávateľa dielo prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným. V tomto prípade má však objednávateľ veľmi obmedzené postavenie, pretože zmluva, ktorú uzatvorí s poskytovateľom, je závislá na zmluve, ktorú poskytovateľ uzatvoril s programátorom. Ak zmluva medzi programátorom a poskytovateľom zanikne z dôvodu odstúpenia, zanikne právo objednávateľa použiť dielo. Takisto rozsah použitia diela objednávateľom je závislý na rozsahu požitia diela dohodnutom medzi programátorom a poskytovateľom. Ak programátor   udelil súhlas poskytovateľovi na použitie diela v obmedzenom rozsahu a poskytovateľ udelil licenciu objednávateľovi vo väčšom rozsahu, objednávateľ má právo použiť dielo len v rozsahu dohodnutom medzi autorom a poskytovateľom, hoci si v zmluve s poskytovateľom dohodol iný rozsah použitia diela.

Dôsledkom tejto zmluvnej štruktúry môže byť stav, v ktorom objednávateľ nemá právo využívať pre neho vytvorené počítačové programy, pretože zmluva medzi programátorom a poskytovateľom zanikla alebo poskytovateľ nemá licenciu na práva, ktoré poskytol objednávateľovi.

Je pravdepodobné, že takáto situácia môže viesť k súdnym sporom, a preto je nevyhnutné v záujme všetkých strán, aby mali zmluvné vzťahy dôsledne upravené.

Možným riešením je uzavrieť osobitne zmluvu o vytvorení diela (§ 39 Autorského zákona) na dobu neurčitú medzi autorom a jeho spoločnosťou, ktorá bude vykonávať majetkové práva autora zo zákona (podľa § 50 Autorského zákona). Následne táto spoločnosť uzavrie s objednávateľom licenčnú zmluvu, ktorou majetkové  práva prevedie na objednávateľa podľa § 40 Autorského zákona. V prípade takejto zmluvnej štruktúry musí mať objednávateľ jasnú informáciu, čo bolo dohodnuté medzi autorom a poskytovateľom. To však nestačí, objednávateľ musí mať pod kontrolou aj zmeny tejto zmluvy, aby sa nestalo, že pôvodný rozsah použitia diela dohodnutý medzi autorom a poskytovateľom, ktorý bol pre objednávateľa akceptovateľný, sa dodatkom zmení a objednávateľa obmedzí vo využití tohto diela.

Najvhodnejším riešením je uzatvorenie viacstrannej zmluvy medzi autorom, poskytovateľom a objednávateľom, ktorá bude riešiť priamo vzťah autora a objednávateľa a aj vzťah poskytovateľa a objednávateľa s dôrazom na správne nastavené zodpovednostné ako aj autorské zmluvné aspekty.

Naše odporúčania pre objednávateľa ako postupovať v prípade, ak programátor bude vyvíjať program cez svoju spoločnosť:

  • 1.  Overte si, kto je skutočným autorom programu v spoločnosti poskytovateľa a v akom vzťahu je k poskytovateľovi.
  • 2. Trvajte na uzatvorení viacstrannej zmluvy s programátorom (autorom) a poskytovateľom a správne si nastavte zodpovednostné ako aj majetkové práva a vylúčte alebo aspoň obmedzte možnosť odstúpenia/výpovede takejto zmluvy. Toto riešenie je preferované.
  • 3. Ak poskytovateľ požaduje, aby bola zmluva uzatvorená medzi ním a objednávateľom, overte si, či je programátor zamestnancom a či zamestnanecký pomer naďalej trvá a zabezpečte, aby tento zamestnanecký pomer trval alebo zamestnanec programátor bol nahradený osobou, ktorá bude pre Vás akceptovateľná.
  • 4. Ak programátor nie je zamestnancom, overte si, či programátor uzatvoril s poskytovateľom zmluvu o vytvorení diela podľa § 50 ods. 5 Autorského zákona a či táto zmluva nezanikla a stále platí. Ak platí, overte si, či rozsah použitia diela dohodnutý medzi autorom a poskytovateľom je pre Vás použiteľný a aké sú dôvody pre zánik zmluvy.
  • 5. Uzatvorte zmluvu s poskytovateľom, ale majte pod kontrolou zmluvu uzatvorenú medzi programátorom a poskytovateľom napríklad tak, že sa detailne oboznámite s jej znením a pokiaľ je pre Vás prijateľná, dohodnite sa s poskytovateľom a programátorom, že bez Vášho súhlasu ju nemôžu zmeniť a porušenie tohto záväzku zabezpečte zmluvnou pokutou, prípadne stanovením mechanizmu vyčíslenia náhrady škody. 

Zmluva musí nevyhnutne riešiť aj ostatné náležitosti, s ktorými Vám radi pomôžeme. Pokiaľ však štruktúra zmluvy nebude správne nastavená, riešenie ostatných náležitostí je druhoradé.


Róbert Čuperka,
advokátsky koncipient

Jozef Semančín

Jozef Semančín,
partner a konateľ


SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
Advokátska kancelária

Polus Tower I
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Tel.: +421 910 909 919
e-mail: jsemancin@semancinpolacek.sk


PFR 2015 - Bankovnictvo a financie - doporučované  PFR 2015 - Sporová agenda - velmi doporučované


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk