20.1.2022
ID: 5327upozornenie pre užívateľov

Povinnosť zápisu do RPVS v súvislosti s čerpaním „Prvej pomoci“ a podpory „kurzarbeit“

V čase poskytovania možnosti čerpania príspevkov tzv. Prvej pomoci počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom na Slovensku platila pre oprávnených zamestnávateľov a podnikateľov výnimka pre zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Do 31.12.2021 teda platilo, že na zamestnávateľov/podnikateľov čerpajúcich tzv. Prvú pomoc sa povinnosť zápisu do RPVS nevzťahovala. Od januára 2022 však (opätovne) dochádza k úprave niektorých podmienok čerpania štátnej Prvej pomoci, ktorá by sa mala pravdepodobne poskytovať už len do februára 2022. Jednou zo zmien je aj zrušenie spomenutej výnimky pre zápis do RPVS.

V marci 2022 by zároveň malo prísť k zmene a štátnu pomoc nahradí tzv. kurzarbeit. Pomoc vo forme Kurzarbeit mala byť zavedená pôvodne už s účinnosťou už od 01.01.2022, avšak v priebehu decembra prišlo k odkladu, a aktuálne je účinnosť naplánovaná na 01.03.2022. Podľa doteraz známych informácií a aktuálnej právnej úpravy, v prípade čerpania prostriedkov zo schémy tzv. Kurzarbeit, budú mať zamestnávatelia v prípade prekročenia stanovených finančných limitov pomoci rovnako povinnosť zapísať sa do RPVS.

Povinnosť zápisu do RPVS budú mať teda od 01.01.2022 zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí o podporu zo štátnej Prvej pomoci požiadajú za mesiac január a február 2022 (spolu alebo samostatne). V prípade, že v príslušnom mesiaci im bude jednorazovo poskytnutá finančná pomoc v sume vyššej ako 100 000 EUR vzniká im povinnosť zápisu do RPVS. Do registra sa budú musieť zapísať aj tí zamestnávatelia/podnikatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 spolu poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 EUR. Ak výška pomoci za jednotlivé mesiace január alebo február samostatne neprekročí 100 000 EUR alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 EUR, žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v RPVS.

V momente podania žiadosti o príspevok zo štátnej pomoci je už potrebné mať uskutočnený zápis do RPVS, ktorý však môže urobiť len oprávnená osoba (napr. advokát, daňový poradca, a pod.), preto je potrebné myslieť na podanie návrhu na zápis dostatočne vopred. Pokiaľ sa poskytuje zamestnávateľovi alebo podnikateľovi príspevok zo štátnej pomoci za obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, povinnosť zápisu do RPVS sa považuje za splnenú a spadá ešte pod pôvodnú výnimku (zápis nie je potrebný).

Ako už bolo uvedené, plánovane od marca 2022 nahradí štátnu Prvú pomoc tzv. Kurzarbeit.  V prípade tzv. Kurzarbeit sa zápis do RPVS bude týkať rovnako tých zamestnávateľov a podnikateľov, ktorí využijú túto formu pomoci a prekročia finančný limit pri jednorazovom čerpaní viac ako 100 000 EUR a pri opakovanom čerpaní viac ako 250 000 EUR na základe jednej (rámcovej) zmluvy.

Mgr. Lenka Valková,
advokátka

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk