15.7.2013
ID: 477upozornenie pre užívateľov

Povrchové vody: Kontrola dvanástich nových chemikálií, tri farmaceutiká na zozname sledovaných látok

Dvanásť nových látok sa ocitne na únijnom zozname prioritných látok, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu znečistenia povrchových vôd. Vyplýva to z novelizácie dvoch smerníc, ktorú schválil Európsky parlament. Na zozname sledovaných látok, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo znečistenia a môžu byť v budúcnosti taktiež zaradené na zoznam prioritných látok, sa po prvýkrát objavia aj tri farmaceutiká.

Nová legislatíva zavedie zoznam potenciálne znečisťujúcich látok, ktoré budú sledované. Na zozname sa ocitnú aj tri látky farmaceutického významu. V prípade, že pravidelné kontroly preukážu ich negatívny vplyv na vodné prostredie, tieto látky budú zaradené na prioritný zoznam.

“Vodná politika je politikou dlhodobou. Naši občania by mali mať prístup k čistej vode vo všetkých podobách. Štúdie žiaľ ukazujú, že dosiahnutie dobrého stavu prítomnosti chemikálií si vyžiada ešte veľa práce, a to najmä v povrchových vodách. Normy kvality životného prostredia sa prostredníctvom tejto novej smernice budú týkať 15 nových látok, ktoré boli starostlivo zadefinované so všetkými zúčastnenými subjektmi," uviedol spravodajca novelizovaných pravidiel Richard Seeber (EPP, AT). Ich znenie je výsledkom rokovaní medzi Parlamentom a Radou (ministri členských štátov). Parlament novelizácie oboch smerníc schválil pomerom hlasov 646 (za): 51 (proti): 14 (zdržalo sa hlasovania).

Dva hormóny a liek proti bolesti

Podľa Parlamentom schváleného návrhu môžu tri farmaceutické látky (hormonálne prípravky 17 alfa-etinylestradiol a 17 beta-estradiol a liek proti bolesti diklofenak) predstavovať riziko. Poslanci preto požiadali Komisiu, aby vytvorila stratégiu na zníženie rizík spojených s prítomnosťou liečiv vo vodnom prostredí.

Prísnejšie normy kvality životného prostredia

Maximá povolenej koncentrácie, ktoré sú zadefinované v rámci noriem kvality životného prostredia (EQS), sa pri nových látkach zaradených na prioritný zoznam budú uplatňovať od roku 2018. Cieľom je dosiahnutie dobrého chemického stavu vodného prostredia pri týchto látkach do roku 2027. Za týmto účelom budú členské štáty povinné vypracovať a do roku 2018 Komisii predložiť doplnkové programy opatrení a monitorovacie programy.

Revidované normy kvality pre existujúce látky budú v roku 2015 zahrnuté do plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd pri týchto látkach do roku 2021.

Prioritné znečisťujúce látky sú vymenované v prílohe schváleného textu (zobrazí sa po kliknutí na odkaz na pravej strane webovej stránky).

Súvislosti

Normy kvality životného prostredia určujú maximálnu koncentráciu danej znečisťujúcej látky alebo ich skupín vo vodnom prostredí, sedimentoch (akýkoľvek materiál, ktorý je unášaný vodou a následne sa usadí na dne) a v biote (všetky živé organizmy v oblasti). Tieto maximá nesmú byť z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného zdravia a životného prostredia prekročené.

Na dodržiavanie maxím stanovených normami EQS slúžia členským štátom plány vodohospodárskeho manažmentu povodia.

Parlamentom schválené pravidlá novelizujú rámcovú smernicu o vode z roku 2000 a jej dcérsku smernicu o normách kvality životného prostredia. Rámcová smernica o vode je hlavným nástrojom vodnej politiky EÚ pre stanovenie stratégie kontroly znečistenia vodného prostredia vrátane opatrení, ktoré by mali viesť k postupnému znižovaniu až celkovému odstráneniu emisií prioritných chemikálii.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk