7.7.2016
ID: 3385upozornenie pre užívateľov

Právna pomoc v trestnom konaní

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 30. júna v mene Rady potvrdil dohodu s Európskym parlamentom o smernici o právnej pomoci pre občanov podozrivých alebo obvinených zo spáchania trestného činu a občanov, na ktorých je vydaný európsky zatykač.

V navrhovanej smernici sa ustanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa práva podozrivých alebo obvinených osôb pozbavených osobnej slobody na právnu pomoc v trestnom konaní a v určitých iných situáciách. Zabezpečuje sa ňou aj dostupnosť právnej pomoci v konaní o európskom zatykači po zatknutí vyžiadanej osoby vo vykonávajúcom štáte.

Minister van der Steur, člen holandského predsedníctva, povedal: „Som veľmi rád, že politická dohoda sa dosiahla počas nášho predsedníctva. Chcem tiež poďakovať spravodajcovi De Jongovi za vynikajúcu spoluprácu, ktorá zásadným spôsobom prispela k dosiahnutiu tohto kompromisu. Smernicou sa prispeje k vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi. A som pevne presvedčený, že táto dôvera zas povedie k zlepšeniu európskej spolupráce v trestných veciach.“

Uvedené dve inštitúcie sa dohodli na určitých zmenách návrhu predloženého Komisiou s cieľom posilniť práva občanov a objasniť znenie textu, najmä pokiaľ ide o:

  • rozsah pôsobnosti smernice, ktorý bol rozšírený tak, aby zahŕňal právo na riadnu právnu pomoc a nielen na predbežnú právnu pomoc. Riadna právna pomoc zahŕňa podporu vo všetkých štádiách trestného konania za podmienok stanovených v tejto smernici, pričom právo na predbežnú právnu pomoc sa malo vzťahovať iba na počiatočné štádium trestného konania pred prijatím konečného rozhodnutia o právnej pomoci;
  • zahrnutie preskúmania majetkových pomerov a preskúmania opodstatnenosti, ktoré možno použiť na určenie toho, či má osoba nárok na právnu pomoc. Cieľom „preskúmania majetkových pomerov“ je posúdiť, či daná osoba skutočne nemá dostatočné prostriedky na zaplatenie právnej pomoci, zatiaľ čo „preskúmanie skutkovej podstaty“ umožňuje posúdiť, či by poskytnutie právnej pomoci bolo vzhľadom na okolnosti prípadu v záujme spravodlivosti.

Dohodnuté znenie teraz zrevidujú právnici lingvisti, a potom ho koncom tohto roku s konečnou platnosťou prijmú Rada a Parlament.

V smernici sa stanovuje transpozičná lehota 30 mesiacov.

Spojené kráľovstvo a Írsko sa rozhodli nezúčastniť sa na prijatí tejto smernice a Dánsko sa štandardne nezúčastňuje na prijímaní a uplatňovaní právnych predpisov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Plán procesných práv

Táto smernica predstavuje posledný právny text v rámci plánu na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní, ktorý prijala Rada v novembri 2009.

Cieľom plánu bolo zabezpečiť, aby každý občan, ktorý je účastníkom trestného konania v členskom štáte, mal určité minimálne procesné práva v celej Európskej únii. Mala by sa tým posilniť vzájomná dôvera medzi justičnými orgánmi v Európskej únii, a tak podporiť využívanie nástrojov, ako je európsky zatykač.

Zdroj: TS Rada EÚ
 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk