26.1.2018
ID: 3941upozornenie pre užívateľov

Právna regulácia dronov v Slovenskej republike

Je všeobecne známe, že jazda na bicykli alebo aute, či pilotovanie lietadla je v Slovenskej republike regulované. Rovnako sa regulácii nevyhlo ani „lietanie“, resp. obsluhovanie bezpilotných lietadiel, známych pod názvom drony. Preto, ak vlastníte dron, resp. sa ho chystáte kúpiť, zbystrite pozornosť a prečítajte si základné povinnosti súvisiace s vlastníckym právom k takejto technickej „hračke“ a jeho výkonom.

 
 MENKE LEGAL s.r.o.
 
Nie je dron ako dron

V zmysle Rozhodnutia Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (ďalej len ako „Rozhodnutie“) rozoznávame viacero kategórií bezpilotných lietadiel:

 • Autonómne lietadlá – lietadlá bez akéhokoľvek zásahu pilota do riadenia letu;
 • Diaľkovo riadené lietadlá – bezpilotné lietadlo, ktorého let je riadený pilotom z iného miesta ako paluby lietadla;
 • Modely lietadiel – bezpilotné lietadlá používané na rekreačné, športové, resp. súťažné účely bez komerčného charakteru;
 • Hračky – model lietadla do 0,5 kg.

Všeobecné povinnosti

Zákonné povinnosti by sa dali rozdeliť do dvoch kategórií, a to na všeobecné povinnosti, ktoré musia byť rešpektované vždy a všade a špecifické povinnosti súvisiace s konkrétnym typom dronu.

Medzi všeobecné pravidlá patria najmä nasledovné:

 • let dronmi možno vykonať iba takým spôsobom, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb alebo majetku;
 • s dronmi nie je povolené prenášať batožinu, zásielky, osoby alebo akýkoľvek iný náklad;
 • zhadzovanie predmetov dronmi je zakázané;
 • s dronmi nie je možné lietať v noci.

Špecifické povinnosti

Autonómne lietadlá

Autonómnym lietadlom sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, vybavené nezávislým systémom riadenia, ktoré neumožňuje zásah do letu osobou, ktorá ho ovláda. V reálnom živote sa takéto autonómne lietadlá využívajú najmä vo vojenskom priemysle. V zmysle článku 3 Rozhodnutia, citujem:  „Vykonanie letu autonómnym lietadlom vo vzdušnom priestore (Slovenskej republiky) je zakázané.

Diaľkovo riadené lietadlá

Ide o diaľkovo riadené lietadlo, ktoré je spôsobilé lietať bez pilota a je riadené osobou, ktorá ho ovláda z riadiacej stanice, ktorá nie je umiestnená na palube lietadla. Ak by sme chceli takýmto dronom vykonávať letecké práce, je potrebné, okrem iného, vydanie povolenia Dopravného úradu a jeho zápis do evidencie lietadiel.

Modely lietadiel

Ide o lietadlá spôsobilé lietať bez pilota, avšak určené na rekreačné, športové alebo súťažné účely. Pri diaľkovo riadených modeloch lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou je pri vykonávaní leteckých prác potrebné predchádzajúce povolenie Dopravného úradu a jeho registrácia v evidencii lietadiel.

Let diaľkovo riadeným lietadlom a modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, je možné vykonať iba za nasledovných podmienok:

 • v maximálnej výške 120 m nad zemou, maximálne 1 km od osoby, ktorá ho riadi, v minimálne 50 metrovej vzdialenosti od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla;
 • nemôžu byť prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zhromaždenia ľudí, stavieb alebo ochranné pásma a územia;
 • prevádzkovateľ takýchto dronov povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel;
 • je potrebné viesť palubný denník.

Hračky lietadiel

Hračkou sa rozumie model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou 0,5 kg a ktorý je definovaný ako hračka, tzn. ide o výrobok určený alebo navrhnutý, či už čiastočne alebo výlučne na hranie dieťaťa do veku 14 rokov.

Let takýmto dronom možno vykonať iba za nasledovných podmienok:

 • do vzdialenosti max 300 m od riadiacej osoby, vo výške nie väčšej ako 30 m nad zemou;
 • horizontálna vzdialenosť od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla musí byť najmenej 100 m;
 • nemôžu byť prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zhromaždenia ľudí, stavieb alebo ochranné pásma a územia. 

Letecké práce

Veľmi dôležité je vyjasniť si, na aký účel budete chcieť dron používať. Leteckými prácami sa rozumejú, veľmi všeobecne povedané, všetky činnosti vykonávané za odplatu.

Letecké práce definuje v § 44 zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: „Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a pod.

Letecké práce je možné vykonávať iba na základe povolenia Dopravného úradu! Žiadosť o vydanie povolenia je možné podať na miestne príslušnom obvodnom úrade alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

Fotografovanie a video

Vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo fotografie z „vtáčej“ perspektívy, či už na komerčné použitie alebo len pre svoju vlastnú potrebu a potešenie, je možné iba so súhlasom Ministerstva obrany, keďže takáto činnosť je v zmysle § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, považovaná za letecké snímkovanie. A aby toho nebolo málo, zákonodarca letecké snímkovanie považuje za letecké práce, čo v preklade znamená, že okrem povolenia od Ministerstva obrany budete potrebovať ešte povolenie Dopravného úradu, zaevidovanie vášho dronu na Dopravnom úrade, vypracovanie prevádzkovej príručky, ktorú musí schváliť Dopravný úrad a v neposlednom rade vykonanie skúšky spôsobilosti na Dopravnom úrade. A v prípade, ak by sa jednalo o diaľkovo riadený dron alebo model dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, musíte mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.


JUDr. Natália Felvidékyová,
advokátsky koncipient
 

MENKE LEGAL s.r.o.

Gorkého 3
811 01 Bratislava

Tel.: +421 221 291 410
Fax: +421 220 910 845
e-mail: office@menke-legal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk