22.3.2019
ID: 4423upozornenie pre užívateľov

Predzmluvná zodpovednosť - Culpa in contrahendo

V prípade culpa in contrahendo ide o vyvodenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla tým, že jedna zo strán kontraktačného procesu bola v dôsledku chovania druhej potencionálnej zmluvnej strany v dobrej viere, že dojednávaná zmluva bude uzatvorená.

Pojem „Culpa in contrahendo“ znamená zodpovednosť za zavinenie pri uzatváraní zmluvy, resp. porušenie povinnosti pri príprave zmluvy. Tiež je možné ho definovať ako zodpovednosť za predzmluvné konanie alebo ako zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená neplatnosťou právneho úkonu.  

Niektoré európske štáty majú obsiahnutú výslovne zákonnú úpravu „culpa in contrahendo“ prípadne je možné žiadať náhradu škody na základe ustálenej judikatúry, ktorá vychádza zo všeobecnejší zákonných ustanovení.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Napríklad v Nemecku § 311 ods. 2 BGB (Burgerliches Gesetzbuch) upravuje, že záväzkový vzťah vzniká aj na základe začatia rokovaní o zmluve a teda v spojení s ďalšími ustanoveniami BGB vzniká z tohto záväzkového vzťahu už v predzmluvnej fáze zodpovednosť za škodu.

V článku 12 Nariadenia ES č. 864/2007  o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) je obsiahnutá kolíznoprávna európska úprava vo vzťahu ku culpa in contrahendo.

Výslovnú úpravu zodpovednosti za ukončenie rokovaní v zlej viere nájdeme tiež čl. 2.1.15 Princípov UNIDROIT a čl. 2:301 Princípov európskeho zmluvného práva – PECL.

Vzhľadom k tomu, že v slovenskej právnej úprave absentuje konkrétne ustanovenie upravujúce „culpa in contrahendo“ preto si postupne slovenské súdy osvojili a prevzali aplikáciu jej posúdenia podľa ustanovení §-u 415 a §-u 420 (všeobecná zodpovednosť za škodu) Občianskeho zákonníka a to na podklade už bohatej českej judikatúry v tomto smere. 

Aby bolo možné hovoriť o predzmluvnej zodpovednosti (culpa in contrahendo) a  poškodenej strane mohla byť priznaná náhrada určitých nákladov, vyžaduje sa splnenie nasledovných podmienok:

  • Vyjednávanie o zmluve sa nachádza v pokročilom štádiu
  • Poškodená strana legitímne očakáva uzatvorenie zmluvy
  • Vyjednávanie je ukončené bez vážneho dôvodu
Podľa Rozsudku NS ČR vo veci 29Odo 1166/2004 pri aplikácii §-415 v spojení s ustanovením §-u 420 Občianskeho zákonníka musia byť v takomto prípade zodpovednosti za zavinenie v predzmluvnom štádiu splnené základne predpoklady zodpovednosti za škodu:

  • Protiprávny úkon - teda, že zodpovedný subjekt konal v rozpore s objektívnym právom a že porušil právnu povinnosť. Je potrebné preukázať, že zodpovedný subjekt porušil právnu povinnosť, ktorá mu vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov a iných noriem, ktoré má zachovávať, zo zmlúv alebo iných právnych úkonov, prípadne i z porušenia ustanovenia §-u415 Občianskeho zákonníka
  • Vznik škody - existencia škody, ktorá mala nastať v majetkovej sfére poškodeného a to v podobe skutočnej škody a/alebo vo forme ušlého zisku.
  • Príčinná súvislosť medzi správaním zodpovedného subjektu a vznikom škody, ktorú je potrebné v každom prípade preukázať, nestačí ju iba predpokladať.
Veľmi dôležitým momentom vzniku predzmluvnej zodpovednosti bude tiež preukázanie prijatia ponuky na uzavretie zmluvy, čo v prípade ústnych rokovaní môže byť značne obtiažne.

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk