7.6.2018
ID: 4101upozornenie pre užívateľov

Pripravovaná novela zákona o ochranných známkach

Momentálne sa nachádza v legislatívnom procese novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ktorej primárnym účelom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ktorá bola prijatá na európskej úrovni ako súčasť novej legislatívy EÚ označovanej ako tzv. „známkový balík“.

 
Ružička Csekes s.r.o. 
 
Novela s navrhovaným dátumom účinnosti od 14.01.2019 (v prípade jej schválenia) zavedie do slovenského právneho poriadku viacero zmien v oblasti právnej úpravy ochranných známok. Je však vhodné poznamenať, že novela zavádza viaceré zmeny len formálne, nakoľko Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV“) už dlhšiu dobu niektoré z týchto „noviniek“ vyplývajúcich z práva EÚ v rámci svojej rozhodovacej činnosti aplikoval.   

Jedna z najväčších zmien, ktorú novela prináša predstavuje zmenu jedného zo základných predpokladov nevyhnutných na to, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka do registra vedeného ÚPV SR. Podmienka rozlišovacej spôsobilosti pochopiteľne ostáva nedotknutá, avšak vypúšťa sa podmienka grafického znázornenia, ktorá už je podľa odôvodnenia Komisie zastaraná a nezodpovedá trendom v oblasti ochranných známok. V zmysle novely tak označenie bude môcť byť vyjadrené v registri v akejkoľvek primeranej forme (teda nie nevyhnutne graficky a vizuálne), pokiaľ takéto vyjadrenie bude mať atribúty jasnosti, presnosti, samostatnosti, ľahkej dostupnosti, zrozumiteľnosti, trvácnosti a objektívnosti.

Novela tiež prináša zmenu v rozsahu ex-offo prieskumu prihlášky vykonávaného ÚPV SR, konkrétne sa navrhuje obmedziť ex-offo prieskum zápisnej spôsobilosti vykonávaný ÚPV SR len na oblasť absolútnych dôvodov a oblasť relatívnych dôvodov ponechať výlučne na aktivitu tretích osôb, ktorým právna úprava poskytuje efektívny a dostupný mechanizmus na obranu ich starších práv v podobe možnosti uplatnenia námietok.

Popri pomerne veľkom počte ďalších zmien, ktoré novela prináša, viacerých majiteľov ochranných známok určite poteší novinka v podobe zasielania notifikácií majiteľom ochranných známok o blížiacom sa uplynutí platnosti zápisu ich ochrannej známky, ktorú je potrebné vnímať ako službu ÚPV majiteľom ochranných známok. Je však potrebné zdôrazniť, že informácia má právne nezáväzný charakter a jej neposkytnutie nezakladá zodpovednosť ÚPV za zmeškanie lehoty na obnovenie platnosti zápisu ochrannej známky.

V prípade, ak sa o navrhovaných zmenách v zákone o ochranných známkach máte záujem dozvedieť viac, prosím neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.


Mgr. Tomáš Borecký

Mgr. Tomáš Borecký,
Junior Associate


Ružička Csekes s.r.o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk