20.6.2014
ID: 2133upozornenie pre užívateľov

Pripravovaná vyhláška o kamerových zabezpečovacích systémoch zvyšuje nároky na minimálne technické požiadavky

Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach.

Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola zároveň zrušená vyhláška č. 332/2009 Z. z. o kamerovom zabezpečovacom systéme. Rozdiel medzi návrhom novej vyhlášky v porovnaní so zrušenou vyhláškou je predovšetkým vo zvýšených nárokoch na minimálne technické požiadavky systému.

Využitie kamerového systému

  • Dôvodom zriadenia kamerového zabezpečovacieho systému je snaha o zamedzenie prejavov diváckeho násilia, extrémizmu a vandalizmu na verejných športových podujatiach. Ide o jeden z preventívnych prostriedkov ako predchádzať protiprávnemu konaniu. 
  • Vyhotovené záznamy je možné podľa zákona využiť na účely trestného, priestupkového, správneho, občianskeho alebo disciplinárneho konania.
  • Kamerový systém bude tiež slúžiť na identifikáciu osôb, ktorým bola uložená sankcia v podobe zákazu účasti na verejných podujatiach, a na základe tejto identifikácie sa takejto osobe neumožní vstup na podujatie.

Kde je kamerový systém povinný

  • Kamerový zabezpečovací systém je povinný zriadiť organizátor rizikového podujatia.
  • Povinný je ho zriadiť aj organizátor podujatia na futbalovom alebo hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.

Fungovanie a zloženie kamerového systému

  • Kamerový zabezpečovací systém umožní v čase konania verejného športového podujatia nepretržité monitorovanie priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme.
  • Skladá sa z identifikačného podsystému a monitorovacieho podsystému.
  • Identifikačný podsystém tvoria kamera, vyhodnocovacie zariadenie a softvér. Umiestňuje sa pri vchodoch a východoch športového zariadenia a slúži na snímanie tváre osôb a ich porovnávanie s evidenciami informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. V prípade, že sa nasnímaná osoba nachádza v evidencii informačného systému, identifikačný podsystém na to vhodným spôsobom upozorní.
  • Monitorovací podsystém tvoria kamera, softvér, prenosová sústava, digitálne záznamové zariadenie a zobrazovacie zariadenie. Umiestňuje sa v priestoroch športového zariadenia a slúži na snímanie osôb, uchovávanie záznamu z kamier a zároveň zobrazuje záznamy na zobrazovacom zariadení. Oproti zrušenej vyhláške sa ustanovuje, že svetelné podmienky pri snímaní kamerovým monitorovacím systémom musia byť také, aby bolo možné jednoznačne identifikovať fyzickú osobu alebo iný predmet.
  • Kamerový zabezpečovací systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi podujatia. Priestory monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. augusta 2014. Kamerový systém zriadený podľa doterajších predpisov musí byť v súlade s touto vyhláškou do 31. decembra 2014.


Zdroj: Ministerstvo vnútra


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk