21.5.2015
ID: 2895upozornenie pre užívateľov

Prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu

Mená konečných vlastníkov podnikov budú uvádzané v centrálnych registroch členských štátov, ktoré budú prístupné pre vnútroštátne orgány aj pre osoby s legitímnym záujmom, napríklad investigatívnych novinárov. Vyplýva to z dohody s Radou, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Nová smernica by mala pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým trestným činom a financovaniu terorizmu. Poslanci tiež schválili nové pravidlá umožňujúce jednoduchšie vystopovanie finančných transferov.

Štvrtá smernica zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLD) po prvýkrát zaväzuje členské štáty k vytvoreniu centrálnych registrov, ktoré budú obsahovať informácie o skutočných vlastníkoch (tzv. beneficial owners) podnikateľských subjektov a iných právnických osôb zaregistrovaných na ich území, vrátane zvereneckých fondov. Táto povinnosť nebola obsiahnutá v pôvodnom návrhu Komisie, do konečného textu smernice ju presadili poslanci počas rokovaní so zástupcami Rady ministrov EÚ a Komisie.

Schválený text smernice tiež ukladá bankám, audítorom, právnikom, realitným agentom, kasínam a ďalším entitám ohlasovaciu povinnosť v súvislosti s podozrivými transakciami svojich klientov.

Prístup k registrom pre osoby s legitímnym záujmom

Centrálne registre budú prístupné orgánom členských štátov a ich finančným spravodajským jednotkám (bez obmedzenia), povinným subjektom (napríklad bankám uskutočňujúcim hĺbkovú kontrolu klienta v rámci opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi), ako aj verejnosti (v tomto prípade môže prístup k informáciám podliehať online registrácii a úhrade poplatku na pokrytie administratívnych nákladov).

Osoba alebo organizácia, ktorá má záujem o prístup k centrálnemu registru, napríklad investigatívny novinár alebo mimovládna organizácia, bude musieť preukázať "legitímny záujem" v súvislosti s podozrením na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi, ako napríklad korupciou, daňovou trestnou činnosťou a podvodmi.

Tieto osoby získajú prístup minimálne k menu, mesiacu a roku narodenia, štátnej príslušnosti a krajine pobytu konečného vlastníka a k informáciám o povahe a rozsahu ním držaného podielu. Obmedziť prístup k týmto informáciám budú môcť členské štáty v jednotlivých prípadoch iba za výnimočných okolností.

Informácie z centrálnych registrov o vlastníckych právach týkajúcich sa správy zvereného majetku budú prístupné iba príslušným orgánom a takzvaným povinným osobám.

Zvláštne opatrenia pre politicky exponované osoby

Text smernice stanovuje jasné pravidlá vzťahujúce sa na takzvané politicky exponované osoby, t.j. osoby, u ktorých existuje vyššie než obvyklé riziko korupčného správania z titulu nimi zastávanej politickej funkcie. Ide napríklad o hlavy štátov, predsedov vlád, ministrov a štátnych tajomníkov, sudcov najvyšších či ústavných súdov, poslancov parlamentu a ich rodinných príslušníkov.

Smernica ukladá členským štátom prijať v prípade obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami dodatočné opatrenia, zamerané okrem iného na zistenie zdroja majetku a zdroja finančných prostriedkov použitých v obchodných vzťahoch alebo transakciách s takýmito osobami.

Vystopovanie prevodov finančných prostriedkov

Poslanci tiež schválili nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť vystopovateľnosť platiteľov a príjemcov, ako aj ich majetku.

Ďalší postup

Členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu ustanovení smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Nariadenie o prevode finančných prostriedkov bude priamo účinné vo všetkých členských štátoch 20 dní po jeho publikovaní v Úradnom vestníku EÚ.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 2. čítaní

Typ dokumentov: Smernica (boj proti praniu špinavých peňazí), Nariadenie (prevody finančných prostriedkov)


Zdroj: TS EP

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk