27.4.2023
ID: 5732upozornenie pre užívateľov

Problematika ochrany zvierat a jeho práva v Slovenskom právnom poriadku

Mnoho ľudí bojuje proti týraniu zvierat a proti množiarňam. V právnom poriadku Slovenskej republiky sa do 31.8.2018 považovalo zviera za vec. Od novely zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti ( ďalej len „ Zákon o veterinárnej starostlivosti“ ), účinnej od 1.9.2018 ( ďalej len „Novela“) je zviera považované za živú a cítiacu bytosť.

Prijatím Novely sa Slovenská republika zaradila medzi  krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec. V občianskoprávnym vzťahoch má zviera osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami.

Jednou z najaktuálnejších tém v tejto oblasti je týranie zvierat. Čo pod týmto pojmom rozumieme? Za týranie zvierat môžeme aj považovať aj to , keď má nedostatok jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe. Za týranie považujeme aj spôsobovanie bolesti neľudským prístupom. Ochrana práv zvierat sa najmä pred týraním zvýšila tým, že sa posilnila právomoc veterinárskych aspektov. Pri dôvodnom podozrení z týrania majú veterinárni inšpektori právo vstúpiť na pozemok.

Za oficiálne orgány ochrany zvierat sú  na Slovensku považované:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
 • štátna veterinárna správa
 • a okresné veterinárne správy

Na Slovensku práva zvierat upravuje:

 •  zákon č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, ktorý vymedzuje zaobchádzanie so zvieratami, prepravu zvierat, usmrcovanie zvierat, chov a držanie zvierat.
 • zákon č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, ktorý upravuje veterinárnu starostlivosť o zvieratá

Je potrebné spomenúť aj zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon („ ďalej len „Trestný zákon“),  ktorom, podľa § 305a ods. 1 a ods. 2:

„Kto

 1. týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich štyroch mesiacoch odsúdený,
 2. týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
 3. utýra zviera

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky

Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. na viacerých zvieratách,
 2. verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti
 3. na zvierati osobitne chránenom zákonom , alebo
 4. závažnejším spôsobom konania.“

Trestný zákon takisto upravuje aj organizovanie zápasov zvierat , a to podľa §305c ods. 1 a ods. 2  Trestného zákona:

„Kto

 1. organizuje zápas medzi zvieratami,
 2. na účel podľa písmena a) štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo
 3. sa zúčastní sa organizovanom zápase zvierat,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
 2. na zvierati osobitne chránenom zákonom,
 3. závažnejším spôsobom konania, alebo
 4. v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.“

Ďalšou z tém je zanedbanie starostlivosti o zviera, ktoré je taktiež v Trestnom zákone a to v § 305b ods. 1 a ods. 2:

„Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví zvieraťa, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o toto zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich  dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 1. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 bez ohľadu na to, či bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,
 1. na viacerých zvieratách,
 2. verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
 3. na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
 4. závažnejším spôsobom konania.“

Podľa týchto paragrafov z Trestného zákona môžeme vidieť, že sa  osoby, ktoré týrajú zvieratá, zanedbajú starostlivosť o zvieratá alebo organizujú psie zápasy potrestajú primeraným trestom.

Ak by sme boli svedkami týrania alebo jedného z vyššie uvedených, je nutné takýto čin ihneď nahlásiť. . Najrýchlejšou voľbou je  dnes, pre nahlasovateľa polícia.  Avšak možností je viacero . Týranie zvierat je možné nahlásiť aj priamo Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Pri nahlasovaní prípadov týrania je potrebné buď inšpektorovi Slobody zvierat alebo priamo povolaným orgánom presne opísať situáciu a okolnosti, za ktorých k týraniu zvieraťa dochádza. Taktiež je potrebné uviesť meno a adresu páchateľa,  miesto a čas týrania zvieraťa, kontakt oznamovateľa.  


Viktória Trešňáková

Paralegal – Právny Asistent

 

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk