24.5.2024
ID: 6078upozornenie pre užívateľov

Rada prijala pakt EÚ o migrácii a azyle

35e0bfd92071b90799bc1e4680d7465e/shutterstock_36868684_web.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Rada prijala prelomovú reformu európskeho azylového a migračného systému. Stanovuje sa ňou súbor pravidiel, ktoré pomôžu zvládať príchody usporiadaným spôsobom, vytvoriť účinné a jednotné postupy a zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi členské štáty. Rada prijala celkovo 10 legislatívnych aktov, ktorými sa reformuje celý európsky rámec pre riadenie azylu a migrácie.

Nariadenie o preverovaní umožní vnútroštátnym orgánom postúpiť neoprávnených migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach do príslušného konania a zabezpečí, aby sa kontroly týkajúce sa identifikácie, bezpečnosti a zraniteľnosti a hodnotenie zdravotného stavu vykonávali jednotným spôsobom.

Nové pravidlá týkajúce sa aktualizovanej databázy Eurodac umožnia zhromažďovať presnejšie a úplnejšie údaje (aj biometrické údaje) o rôznych kategóriách migrantov vrátane žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb prichádzajúcich neoprávnene do EÚ. To pomôže pri tvorbe politík a posilní kontrolu neoprávnenej migrácie a neoprávnených pohybov.

Nariadením o konaní o azyle sa zefektívňuje európske konanie o azyle a zavádza sa povinné konanie na hraniciach v presne vymedzených prípadoch. Nariadenie o konaní o návrate na hraniciach sa zaoberá návratmi osôb, ktorých žiadosť v tomto konaní na hraniciach je zamietnutá. V nariadení o riadení azylu a migrácie sa určuje, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, a po prvýkrát sa zavádza spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty. Vďaka nariadeniu o krízových situáciách bude mať EÚ k dispozícii lepšie nástroje na spracúvanie žiadostí o azyl za výnimočných okolností.

Kvalifikačným nariadenímsmernicou o prijímacích podmienkach sa stanovujú jednotné pravidlá pre kritériá poskytovania medzinárodnej ochrany a normy pre prijímanie žiadateľov o azyl. Malo by to tiež pomôcť obmedziť sekundárne pohyby medzi členskými štátmi.

Napokon, nariadenie o presídlení sa zaoberá legálnymi a bezpečnými cestami do EÚ tým, že sa v ňom stanovujú spoločné pravidlá presídľovania a prijímania osôb z humanitárnych dôvodov.

Konanie na hraniciach

Hlavnou novou črtou reformy je povinné konanie na hraniciach. Tento postup sa bude uplatňovať na určité kategórie žiadateľov o azyl (napríklad tých, ktorí pochádzajú z krajín s nízkou mierou uznaných žiadostí o azyl). Cieľom tohto konania je rýchlo posúdiť na vonkajších hraniciach EÚ, či sú žiadosti neodôvodnené alebo neprípustné Osobám v konaní o azyle na hraniciach nie je povolený vstup na územie EÚ.

Zodpovednosť a solidarita

V nových pravidlách sa objasňuje, ktorý členský štát bude zodpovedný za žiadosť o azyl (napríklad v prípadoch, keď má osoba rodinného príslušníka v krajine EÚ, alebo ak sa žiadosť o azyl nepodá v krajine, kde žiadateľ o azyl prvýkrát vstúpil na územie EÚ).

Ďalším dôležitým aspektom reformy migračného systému je zavedenie mechanizmu solidarity na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia zodpovednosti. Nové pravidlá kombinujú povinnú solidaritu s cieľom podporiť členské štáty, ktoré čelia veľkému prílevu migrantov, s flexibilitou, pokiaľ ide o druh príspevkov. Príspevky členských štátov môžu pozostávať z relokácie, finančných príspevkov alebo, ak je to dohodnuté s prijímajúcim členským štátom, z alternatívnych solidárnych opatrení (napr. vyslanie príslušníkov pohraničnej stráže alebo pomoc pri rozmiestňovaní záchytných centier).

Riadenie krízových situácií

V záujme lepšieho riešenia krízových situácií (hromadné príchody a inštrumentalizácia) a prípadov vyššej moci sa členské štáty môžu odchýliť od určitých pravidiel a požiadať ostatné krajiny EÚ o posilnenú solidaritu. Možné odchýlky sa vzťahujú napríklad na lehoty na registráciu žiadateľov o azyl a trvanie konania na hraniciach.

Krízový mechanizmus sa používa len za výnimočných okolností a na čas nevyhnutne potrebný na riešenie krízových situácií alebo prípadov vyššej moci. Podlieha povoleniu zo strany Rady.

Ďalšie kroky

Členské štáty budú mať teraz dva roky na to, aby právne predpisy, ktoré boli dnes prijaté, uviedli do praxe. Európska komisia čoskoro predloží spoločný plán vykonávania s cieľom poskytnúť členským štátom pomoc v tomto procese.
Zdroj: TS EU
 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk