13.10.2022
ID: 5570upozornenie pre užívateľov

Rada prijala právny predpis EÚ o primeraných minimálnych mzdách

Rada EÚ dnes s konečnou platnosťou prijala smernicu, ktorou sa podporí primeranosť zákonných minimálnych miezd, čím sa prispeje k dosiahnutiu dôstojných pracovných a životných podmienok zamestnancov v Európe.

Tento právny predpis prináša nádej ľuďom, ktorí musia kvôli energetickej kríze počítať každý cent. Minimálne mzdy a kolektívne stanovovanie miezd sú účinnými nástrojmi, ktoré možno využiť na to, aby sa pre všetkých pracovníkov zabezpečili mzdy umožňujúce dôstojnú životnú úroveň.

V navrhovanej smernici sa stanovujú postupy na zabezpečenie primeranosti zákonných minimálnych miezd, podporuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd a posilňuje sa účinný prístup k ochrane formou minimálnej mzdy pre tých pracovníkov, ktorí majú na takúto mzdu podľa vnútroštátneho práva nárok.

  • Primeranosť zákonných minimálnych miezd: Od členských štátov so zákonnými minimálnymi mzdami sa požaduje, aby zaviedli procedurálny rámec na stanovovanie a aktualizáciu týchto minimálnych miezd podľa súboru jasných kritérií. Aktualizácie zákonných minimálnych miezd sa budú vykonávať najmenej každé dva roky (alebo najmenej každé štyri roky v prípade krajín, ktoré používajú mechanizmus automatickej indexácie). V smernici sa však nestanovuje konkrétna úroveň minimálnej mzdy, ktorú musia členské štáty dosiahnuť.
  • Podpora kolektívneho vyjednávania o stanovovaní miezd Jedným z cieľov smernice je zvýšiť počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd. Členské štáty by preto mali podporovať schopnosť sociálnych partnerov zapojiť sa do kolektívneho vyjednávania. Ak je napríklad miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním pod 80 %, členské štáty by mali vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania. V takomto akčnom pláne by sa mal stanoviť jasný harmonogram a konkrétne opatrenia na postupné zvýšenie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním.
  • Účinný prístup k ochrane formou minimálnej mzdy V znení sa stanovuje, že členské štáty prijmú opatrenia na zlepšenie účinného prístupu pracovníkov k ochrane formou zákonnej minimálnej mzdy. Tieto opatrenia zahŕňajú kontroly vykonávané inšpektorátmi práce, ľahko dostupné informácie o ochrane formou minimálnej mzdy a rozvoj schopnosti orgánov presadzovania práva postihovať zamestnávateľov, ktorí nedodržiavajú predpisy.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk