21.4.2020
ID: 4773upozornenie pre užívateľov

Rozhovor s Jaroslavom Havlom

JUDr. Jaroslav Havel je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Havel & Partners. Medzi jeho klientov patria najväčšie finančné inštitúcie pôsobiace v Slovenskej a Českej republike, spoločnosti patriace do rebríčka Fortune 500 a Czech Top 100, ministerstvá, štátne podniky, ďalej súkromné osoby z radov najúspešnejších a najbohatších Čechov a Slovákov, ale aj zahraniční podnikatelia pôsobiaci na Slovensku a v Českej republike.

Pán doktor, riadite najväčšiu česko-slovenskú advokátsku kanceláriu - ako sa súčasná kríza dotkne podľa Vás advokátskeho trhu?

V nasledujúcich mesiacoch bude táto mimoriadna situácia vyvolávať celý rad právnych otázok, budú sa vytvárať nové právne vzťahy, no najmä bude dochádzať k novému prerokúvaniu a úprave tých existujúcich. Bohužiaľ dochádza k znižovaniu kúpnej sily radu klientov a s tým súvisiacemu poklesu ochoty či možnosti platiť vysoké odmeny za právne poradenstvo. Rad služieb, ktoré doteraz poskytovali advokátske kancelárie, budú spoločnostiam zabezpečovať interné právne oddelenia, ktorých veľkosť bude určite tiež revidovaná. Externé služby budú klienti naďalej využívať predovšetkým v komplikovaných záležitostiach a budú tak potrebovať poradenstvo tých najväčších „právnických es“ a najrenomovanejších kancelárií. Všeobecne platí, že v kríze tohto typu, kedy sa naruší výrazne aj medzinárodný obchod, je dopyt u firiem po službách tých najlepších miestnych právnických firiem a u menších spoločností a občanov potom po tých najlacnejších službách. V súvislosti s tým môže dôjsť k ďalšej redukcii pobočiek niektorých medzinárodných kancelárií a k ich odchodu zo Slovenska či z Českej republiky, ako tomu bolo po ekonomickej kríze v rokoch 2008-2012. Ak by k tomu došlo, tak verím, že by išlo skôr o kancelárie, ktoré v strednej Európe nepatria medzi lídrov. Pre právny trh je prítomnosť elitných medzinárodných firiem vždy prínosom, podľa môjho názoru trh aj výrazne kultivujú. Ostatne podstatná časť našich partnerov, vrátane mňa, v takýchto firmách pracovala.

Aké opatrenia ste dovnútra firmy urobili po prevádzkovej stránke?

Krízu so zásadným dopadom na ekonomiku sme očakávali už dlhšiu dobu a cca pred 18 mesiacmi sme sa na ňu začali pripravovať, najmä z hľadiska našich služieb, dôsledného finančného riadenia a samozrejme aj vytvorením dostatočnej finančnej rezervy. Zvýšili sme zásadne podiel služieb pre klientov z anticyklických odborov, celkovú efektivitu aj výkon na právnika.

Máme skúsený manažérsky tím, vrátane finančného riaditeľa Martina Jeřábka, ktorý sa ku kancelárii pripojil v roku 2009 v rámci prebiehajúcej reštrukturalizácie obchodného modelu a finančného riadenia uprostred poslednej finančnej krízy. Máme veľmi detailný pravidelný mesačný reporting, štvrťročné uzávierky fakturácie, systém výkonnosti jednotlivých tímov.

Naša kancelária sa silne špecializuje na riešenie právnych dopadov ekonomickej krízy na klientov, a to vrátane nás zakladateľov, teda vrátane mňa, Mareka Vojáčka a Roberta Nešpůrka. Konkrétne dopady vieme riešiť s klientmi veľmi komplexne, a to aj výrazne nad rámec čisto právnych a daňových otázok, ale aj legislatívne a obchodne, vzťahovo či strategicky. V HAVEL & PARTNERS vždy platí, že to, čo klientom radíme, musíme tiež sami vedieť realizovať.

Ako si vlastne Vaša kancelária viedla počas poslednej ekonomickej krízy, ktorá začala v rokoch 2008-2009? Dá sa to vôbec porovnať so súčasnou situáciou?

V období rokov 2008-2013 urobila kancelária rapídny skok v rebríčku českých kancelárií. Nabrali sme stovky nových klientov, prešli k nám právnici od konkurencie a stali sme sa najväčšou česko-slovenskou advokátskou kanceláriou podľa počtu právnikov i klientov. Nebolo to však jednoduché. Vedenie kancelárie urobilo počas 6 mesiacov komplexnú reštrukturalizáciu biznis modelu spoločnosti. Tá sa stala z vysokomaržovej transakčnej kancelárie s dvomi hlavnými špecializáciami zameranej prevažne na medzinárodných klientov a medzinárodný trh komplexnou firmou s diverzifikovanou ponukou služieb pre klientov pôsobiacich prevažne v SR a ČR, vrátane riešenia regulácie verejného obstarávania, sporov a insolvencií.

Obávam sa, že dopady tejto krízy budú na česko-slovenský právnický trh krátkodobo oveľa ťažšie, ale verím, že vďaka vyspelosti svetových ekonomík aj lepšiemu riadeniu štátov a národných bánk bude oživenie koordinované a rýchlejšie.

Patríte k technologickým lídrom odboru. Ako v súčasnej situácii využívate moderné technológie?

Ako najväčšia právnická firma v strednej Európe sme plne vybavení na riešenie krízových situácií a vďaka robustnej technológii sme boli schopní zo dňa na deň plne prejsť na vzdialené poskytovanie služieb. Nielen našich 220 právnikov a daňových poradcov, ale aj celý back office je schopný pracovať z domova v podstate rovnako efektívne ako z kancelárie. Klientske stretnutia a rokovania realizujeme formou konferenčných hovorov a videokonferencií. V poslednej dobe sme sa sústredili na digitalizáciu našich služieb, vrátane marketingu. Našim klientom ponúkame online komplexný informačný servis ku koronavírusu, máme vlastný blog a zapojili sme sa do niekoľkých bezplatných online poradní, ktoré pomáhajú občanom aj podnikateľom zasiahnutým koronavírusovou pandémiou. Vďaka obrovskej súčinnosti, disciplíne a vysokému pracovnému nasadeniu celej našej kancelárie a všetkých jej zamestnancov sme pripravení byť pre našich klientov maximálnou oporou v tomto ťažkom období.

Nepochybujem o tom, že nielen Vaša kancelária v týchto dňoch pracuje na plné obrátky. Aké sú aktuálne potreby Vašich klientov?

Len čo vláda začala prijímať prvé opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusovej nákazy, zriadila naša kancelária špecializovanú pracovnú skupinu pre problematiku COVID-19. Tá je zložená z radov najskúsenejších partnerov a senior advokátov a koordinuje riešenie všetkých právnych, daňových, ale aj ekonomických otázok týkajúcich sa dôsledkov situácie spôsobenej COVID-19, zdieľa s kolegami najlepšie postupy a obratom rieši potreby našich klientov.

V súvislosti s núdzovým stavom a radom vládnych opatrení pomáhame klientom v tom najširšom rozsahu. Od prvého dňa poskytujeme intenzívne poradenstvo top manažérom, majiteľom a investorom, bankám, poisťovniam, sme oporou pre interných právnikov našich klientov pri posudzovaní mimoriadnych situácií a opatrení. Aktuálne najviac riešime dopady „vyššej moci“ na ich podnikanie, radíme im v otázkach cash flow a daní, zmluvných a nájomných vzťahov alebo v pracovnoprávnej oblasti, kde riešime predovšetkým odmeňovanie zamestnancov alebo inštitút čiastočnej nezamestnanosti. Ďalšou kapitolou je potom štátna pomoc, kedy našim klientom pomáhame so spracovaním a vybavovaním žiadostí nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v zahraničí. Aby našim klientom neunikli žiadne dôležité informácie spojené s koronavírusovou pandémiou, zriadili sme pre nich komplexný informačný servis na našich webových stránkach a pravidelne ich informujeme aj na firemnej stránke LINKEDIN.

Pre všetkých klientov postihnutých pandémiou COVID-19 máme po dobu trvania núdzového stavu mimoriadnu zvýhodnenú sadzbu 100EUR/hod. V rámci pro bono programu sme tiež zdvojnásobili finančnú pomoc a rádovo sme navýšili aj pro bono právne poradenstvo a informačnú podporu zdarma. Musím tiež vyzdvihnúť obrovskú vlnu solidarity a veľké množstvo komunitnej práce a podpory, ktorú mnoho našich právnikov poskytuje samo za seba.

Prečo ste sa rozhodli ponúknuť túto zľavu a ako budú klienti túto záťaž preukazovať, aby zľavu získali? 

Svojich klientov si veľmi vážime, sú najväčším „aktívom“ našej kancelárie, rovnocenne s našimi kolegami. Sme si plne vedomí toho, akú významnú ekonomickú záťaž, či dokonca ohrozenie pre rad našich klientov súčasná situácia predstavuje. Preto sme sa rozhodli im pomôcť a uľaviť aspoň čiastočne od predpokladaných ekonomických i iných strát, ktoré mnohí z nich s veľkou pravdepodobnosťou utrpia.

Rozhodne od klientov nepožadujeme žiadne formálne preukazovanie následkov pandémie. Poznáme ich a rozumieme ich podnikaniu, takže väčšinou tiež vieme, aké na nich má aktuálna situácia dopady. Pokiaľ ide o nových klientov, ako aj v rámci štandardného postupu preverujeme tiež to, či ide o spoločnosť s dobrým menom na trhu. V prípade takýchto spoločností potom neočakávame, že by našu mimoriadnu pomoc v tejto ekonomicky ťažkej dobe chceli zneužiť. Pri poskytovaní našich služieb by to napokon čoskoro vyšlo najavo.

K akým témam klienti podľa Vás pristúpia v strednodobom horizonte?

Vzhľadom na negatívne dopady krízy a značné ekonomické aj iné straty bude často dochádzať v tom lepšom prípade k reštrukturalizácii podnikov, v horšom prípade potom ku konkurzom. Optimalizácia podnikov bude prebiehať na všetkých úrovniach, od výrobných a obchodných reťazcov až po reštrukturalizáciu financovania, keď sa spoločnosti budú snažiť nájsť možnosti alternatívneho nebankového financovania. Zaiste budeme tiež svedkami nových digitálnych trendov a s tým súvisiacim vyšším nárastom investícií do IT a robotizácie.

Veľkou príležitosťou v skupine HAVEL & PARTNERS je úzke prepojenie právnych služieb a daňového a ekonomického servisu.  Zameriavame sa už teraz na získavanie financovania pre klientov z podporných vládnych programov a spracovanie podkladov pre banky a alternatívnych poskytovateľov financovania. Táto agenda môže navýšiť tržby kancelárie už v krátkodobom horizonte zaujímavým spôsobom.

Súčasná situácia odhalila legislatívnu nepripravenosť slovenského a českého právneho poriadku v krízových situáciách. Nepochybne možno v budúcnosti predpokladať odbornú diskusiu na túto tému. Ako sa odborníci vašej kancelárie pripravujú?

Legislatívna nepripravenosť sa netýka iba krajín v ktorých pôsobí naša kancelária, ale celá rada západných krajín musela taktiež pristúpiť k zmene právnej úpravy a musí sa vysporiadať s rovnakými problémami, ako my. V Havel & Partners pôsobí  veľa skúsených odborníkov na legislatívu, ktorí  sa od začiatku týchto príprav zapájajú, či už pripomienkovaním navrhnutej legislatívy pre rôzne komory a asociácie alebo aktívnym zapojením do legislatívneho procesu. Aktuálne vnímame ako zásadné najmä zapojenie našich partnerov z bankovníctva a financií, reštrukturalizácie aj legislatívy. V tejto dobe nám intenzívne pomáha aj celý tím našich akademikov a špecialistov na náhradu škody.


Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk