11.4.2014
ID: 1765upozornenie pre užívateľov

Schválená novela spotrebiteľského práva a jej dopady aj na „ne-spotrebiteľov"

Dňa 1.4.2014 prijala Národná rada Slovenskej republiky v rámci pripravovanej novelizácie spotrebiteľského práva na Slovensku návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a celý rad ďalších zákonov[1] (ďalej len „novela“). Prijatá novela má za cieľ vyplnenie medzier v legislatíve, ktoré boli opakovane využívané v neprospech spotrebiteľov. Novela nadobudne účinnosť od 1.6.2014, s určitými výnimkami účinnými od 1.9.2014.

 
 Balcar Polanský Eversheds
 
Možnosť zániku nároku na príslušenstvo pohľadávok v prípade oneskoreného začatia exekúcie

Jedna z najpodstatnejších zmien, ktorou novela výrazne prekročila rámec spotrebiteľského práva, sa týka novelizácie exekučného poriadku a dotkne sa exekúcií iniciovaných po 31.5.2014. Najvýraznejší presah navrhovanej úpravy nad rámec spotrebiteľského práva možno vidieť v zániku nároku na príslušenstvo pohľadávok v prípade oneskoreného podania návrhu na vykonanie exekúcie na splnenie peňažnej pohľadávky.

Za príslušenstvo pohľadávky sa v zmysle § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka považujú  úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Veriteľ oprávnený z exekučného titulu je v zmysle súčasnej úpravy pri uplatňovaní svojich práv motivovaný predovšetkým plynutím premlčacej doby, ktorá je desať rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Po novom bude platiť úprava, že ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie neskôr ako po uplynutí troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom. Veriteľ – bez ohľadu na to, či pôjde o dodávateľa alebo nie – bude motivovaný podať návrh na vykonanie exekúcie čím skôr (najneskôr v lehote troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu) a nie až tesne pred uplynutím premlčacej doby.

Týmto spôsobom majú byť chránení aj spotrebitelia pred špekuláciami veriteľov ohľadne navýšenia príslušenstva pohľadávky počas plynutia premlčacej doby. Z tohto nového pravidla sa však pripúšťa jedna výnimka, a to v prípade, ak veriteľ (oprávnený) preukáže, že s dlžníkom (povinným) v priebehu 3 rokov od vykonateľnosti exekučného titulu uzavrel dohodu o postupnom splnení pohľadávky, ktorú priznáva exekučný titul.

Limitovanie maximálnej výšky odplaty a úprava písma spotrebiteľskej zmluvy

Čo sa týka poskytovania peňažných plnení spotrebiteľom, novela reaguje najmä na zneužívanie a obchádzanie súčasnej nedostatočnej legislatívnej úpravy výšky odplaty. Odplata zahŕňa jednak úrok, poplatky a akékoľvek iné plnenia spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo iné náklady a plnenia, ktorými je poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi podmienené. Najvyššiu prípustnú výšku odplaty bude určovať vláda nariadením[2], pričom sa navrhuje jej určenie ako dvojnásobok priemeru úrokových sadzieb, za ktoré banky poskytujú domácnostiam obdobné úvery. Priemerné úrokové sadzby budú zverejnené na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Súčasná právna úprava považuje používanie drobného písma v spotrebiteľských zmluvách za nekalú obchodnú praktiku, ktorá má za následok absolútnu neplatnosť zmluvy. Napriek tomu je však táto úprava nedostatočná a vyslovene sa nevzťahuje na všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“), ani iné prílohy zmlúv, ktoré regulujú drvivú väčšinu povinností spotrebiteľa. S ohľadom na to sa pod hrozbou absolútnej neplatnosti zmluvy zavádza presná úpravu štýlu a veľkosti písma, ktoré sa ako minimálny štandard budú vzťahovať na celkové znenie zmluvy a všetkých jej príloh. Inými slovami, každá zmluva (vrátane VOP a príloh) uzatvorená so spotrebiteľom, bude musieť byť napísaná písmom Times New Roman  s minimálnou veľkosťou písma 12, inak bude neplatná. 

Drobné exekúcie a primeranosť spôsobov vykonania exekúcie

Exekúcie, v rámci ktorých nebude istina peňažného plnenia presahovať sumu 2.000,- EUR, sa budú považovať za tzv. drobné exekúcie. Pri týchto exekúciách bude možné postupovať len presne vymedzenými spôsobmi, pričom však už nebude možné vykonávať exekúciu predajom nehnuteľností, ak v nich bude mať dlžník prihlásený trvalý alebo prechodný pobyt. Výnimkou z vyššie uvedeného pravidla predstavujú výnimočné prípady schválené súdom, ak sa voči povinnému bude viesť viacero exekúcií, v ktorých sa budú vymáhať pohľadávky prevyšujúce v súhrne sumu 2.000,- EUR a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Zároveň sa výslovne ustanovuje, že limitácia spôsobov exekúcie nebráni tomu, aby exekútor zriadil exekučné záložné právo na nehnuteľnosť. Za drobné exekúcie sa však nebudú považovať exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.

V každom prípade, či už pôjde o drobné alebo ostatné exekúcie, bude exekútor povinný vykonať exekúciu primeraným spôsobom. Toto pravidlo predpokladá, že exekútor by mal voliť také spôsoby vykonania exekúcie, ktoré nielen zabezpečia uspokojenie pohľadávky veriteľa, ale aj budú predstavovať minimálny zásah do práv povinného (dlžníka). Exekútor by tak mal postihovať najprv hnuteľné veci a ostatné príjmy povinného, a iba ak by ani tieto zdroje nepostačovali na úhradu dlhu, mal by exekútor pristúpiť k exekúcii nehnuteľnosti povinného.

Definovanie úžery a rozšírenie okruhu dôvodov neplatnosti zmluvy

Schválená novela zavádza v Občianskom zákonníku novú civilnoprávnu definíciu úžery ako dôvodu neplatnosti zmluvy. Zmluva bude z dôvodu úžery absolútne neplatná, ak najmenej jednou zmluvnou stranou bude  fyzická osoba - nepodnikateľ a zmluvná strana zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je v hrubom nepomere vzhľadom na vzájomné plnenie. Navrhovaná definícia úžery vychádza nielen z trestnoprávnej definície tohto pojmu, ale sa súčasne odvoláva aj na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov (napr. rozhodnutia Krajského súdu Prešov 3Co 3/2011, 16Co/71/2011) či Najvyššieho súdu Českej republiky (rozsudok sp. zn. 22 Cdo 1993/2001).

Novým dôvodom neplatnosti zmluvy bude prípad, keď spotrebiteľská zmluva obsahujúca neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení uvedenom v súdnom výroku bude uzatvorená  za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery.
 
Zmeny v spotrebiteľských úveroch

Úvery spotrebiteľom môžu byť po účinnosti novely poskytované len bezhotovostnou formou. Týmto sa má zamedziť rôznym neprijateľným praktikám, kedy spotrebitelia často krát nedostali úver vo výške, ktorá sa zmluvne dohodla, ale tento bol hneď pri podpise zmluvy znížený o rôzne poplatky. Súčasne sa zavádza nová povinnosť veriteľov informovať dlžníka o tom, že splátka z úveru nebola zaplatená v lehote splatnosti. Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o omeškaní písomne alebo formou SMS najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti splátky.

V súlade s lepšou ochranou práv spotrebiteľa a s ohľadom na nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11 sa zavádza pôvodná právna úprava spotrebiteľských úverov, podľa ktorej úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie musia byť uvedené  priamo v zmluve o spotrebiteľskom úvere a v žiadnom prípade nie v jej prílohách (napr. vo VOP).

Novela v záujme ochrany spotrebiteľov v rade svojich ustanovení sprísňuje podmienky pre veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery a stanovuje prísnejšie sankcie pri porušovaní zákona o 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.


Mgr. Ján Macej

Mgr. Ján Macej,
advokátsky koncipient

Balcar Polanský Eversheds s.r.o.

Pribinova 25
811 09  Bratislava

Tel.:  +421 2 20 25 13 11
Fax:   +421 2 20 25 13 12
e-mail: office@bapol.sk


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Novelizovanými zákonmi sú napr. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, zákon č. 133/1995 Z. z. Exekučný poriadok, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, či zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
[2] Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk