26.11.2021
ID: 5274upozornenie pre užívateľov

Spolupráca hygienikov s advokátmi pri vymáhaní protipandemických opatrení

Advokáti v regiónoch budú pomáhať hygienikom s prípravou rozhodnutí a podkladov v súvislosti s vymáhaním protipandemických opatrení. Pružnejšiu spoluprácu umožnia upravené pravidlá, ktoré ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes predložila na rokovanie vlády po dohode s ministrom zdravotníctva, hlavným hygienikom ako aj Slovenskou advokátskou komorou.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas podpísali spoločné memorandum, ktorým sa zaväzujú spolupracovať pri zabezpečovaní kvality a efektivity vymáhania protipandemických opatrení štátu v čase pandémie ochorenia COVID-19 a za týmto účelom budú napomáhať zvýšeniu odborných kapacít zabezpečujúcich riadny prístup obyvateľov k inej právnej ochrane v správnych konaniach pred úradmi verejného zdravotníctva.

V nadväznosti na to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila na rokovanie vlády návrh na zmenu pravidiel pri využívaní právnych služieb advokátov zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vrátane ich výberu a odmeňovania.

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva ako štátne orgány sú povinné pri výbere advokátov dodržiavať pravidlá, ktoré vláda schválila v apríli 2019. V súčasnosti však zároveň dochádza k markantne zvýšenej zaťaženosti týchto štátnych orgánov sporovou agendou, najmä v spojitosti s prejednávaním priestupkov na úseku verejného zdravotníctva a s vymáhaním dodržiavania protipandemických opatrení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Vláda si je vedomá naliehavej potreby spravodlivého, včasného a hospodárneho rozhodovania a riadneho preskúmavania rozhodnutí týchto štátnych orgánov týkajúcich sa základných práv a slobôd. S tým priamo súvisí záujem vlády na zabezpečovaní kvality a efektivity vymáhania protipandemických opatrení štátu v čase pandémie ochorenia COVID-19 prijímaných za účelom ochrany života a zdravia obyvateľov. Štát  musí byť kapacitne a odborne pripravený čeliť kritickej pandemickej situácii aj na tomto úseku výkonu verejnej moci. Za účelom naplnenia opísaných cieľov vláda schválila výnimku z povinnosti dodržiavať pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. Podľa schválenej výnimky regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR nie sú v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 viazané pravidlami, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania, a to v súvislosti s prípravou podkladov a rozhodnutí pre regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR zo strany advokátov na základe zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR sú po novom povinné pri výbere advokátov používať zoznam advokátov určený na tento účel Slovenskou advokátskou komorou, ktorý je už aj verejne dostupný na webstránke Slovenskej advokátskej komory. Stačí pri vyhľadávaní do okna „odborné zameranie“ zadať „správne právo súvisiace s COVID 19“. Zároveň sú hygienici povinní pri uzatváraní zmlúv dodržiavať minimálne zmluvné štandardy na tento účel pripravené ministerstvom spravodlivosti a dojednať jednotkovú odmenu nepresahujúcu sumu určenú ministerstvom spravodlivosti. Tá je 180€ (bez DPH) na celé konanie, bez ohľadu na počet vykonaných úkonov, ako aj bez ohľadu na to, či pôjde o jednostupňové alebo viacstupňové konanie. Uvedená suma paušálnej odmeny nie je veľmi odlišná ani od paušálnej odmeny advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vyplácanú Centrom právnej pomoci, ktorá sa v závislosti od oblasti právnej úpravy pohybuje od 130€ do 200€.
 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk