30.7.2019
ID: 4554upozornenie pre užívateľov

Správca internetovej stránky

Správca internetovej stránky, na ktorej sa nachádza tlačidlo „Páči sa mi to“ spoločnosti Facebook, môže byť spoločne so spoločnosťou Facebook zodpovedný za zber osobných údajov návštevníkov jeho stránky a ich prenos spoločnosti Facebook

Naopak v zásade nie je zodpovedný za ďalšie spracovanie týchto údajov samotnou spoločnosťou Facebook

Spoločnosť Fashion ID zaoberajúca sa predajom odevov on-line, umiestnila na svoju internetovú stránku tlačidlo „Páči sa mi to“ spoločnosti Facebook. Toto umiestnenie spôsobuje, že keď si návštevník prehliada internetovú stránku spoločnosti Fashion ID, osobné údaje tohto návštevníka sa prenesú spoločnosti Facebook Ireland. Je zrejmé, že k tomuto poskytnutiu dochádza bez toho, aby si bol uvedený návštevník toho vedomý, a bez ohľadu na to, či je členom sociálnej siete Facebook alebo či klikol na tlačidlo „Páči sa mi to“.

Verbraucherzentrale NRW, nemecké neziskové združenie na ochranu záujmov spotrebiteľov, spoločnosti Fashion ID vytýka, že poskytla spoločnosti Facebook Ireland osobné údaje návštevníkov jej internetovej stránky jednak bez ich súhlasu a jednak v rozpore s informačnými povinnosťami stanovenými v ustanoveniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) sa Súdneho dvora pýta na výklad viacerých ustanovení predchádzajúcej smernice z roku 1995 o ochrane osobných údajov[1] (ktorá sa uplatní na tento spor a ktorá bola nahradená všeobecným nariadením z roku 2016 o ochrane osobných údajov[2] uplatniteľným od 25. mája 2018).

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku v prvom rade spresnil, že predchádzajúca smernica o ochrane osobných údajov nebráni tomu, aby bola združeniam na ochranu záujmov spotrebiteľov priznaná aktívna legitimácia na konanie proti údajnému pôvodcovi zásahu do ochrany osobných údajov. Súdny dvor uviedol, že nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov teraz už výslovne stanovuje takú možnosť.

Ďalej konštatoval, že Fashion ID by sa nemala považovať za zodpovednú za operácie spracovania osobných údajov vykonávaných spoločnosťou Facebook Ireland po tom, čo boli postúpené tejto druhej spoločnosti. Na prvý pohľad sa javí ako vylúčené, že by Fashion ID určovala účely a prostriedky týchto operácií spracovania.

Fashion ID však možno spoločne so spoločnosťou Facebook Ireland považovať za zodpovednú za operácie zberu predmetných osobných údajov a ich prenosu spoločnosti Facebook Ireland, pretože možno dospieť k záveru (s výhradou overení, ktoré musí vykonať Oberlandesgericht Düsseldorf), že Fashion ID a Facebook Ireland spoločne určujú prostriedky a účely týchto operácií.[3]

Okrem iného prichádza do úvahy, že keď Fashion ID umiestni tlačidlo „Páči sa mi to“ spoločnosti Facebook na svoju internetovú stránku, umožní jej optimalizovať reklamu svojich výrobkov tým, že ich spraví viditeľnejšími na sociálnej sieti Facebook, keď návštevník jej internetovej stránky klikne na uvedené tlačidlo. Zdá sa, že na to, aby Fashion ID mohla využiť túto obchodnú výhodu v dôsledku umiestnenia daného tlačidla na svojej internetovej stránke, súhlasila, prinajmenšom implicitne, so zberom a prenosom osobných údajov návštevníkov jej stránky. Je teda možné predpokladať, že tieto operácie spracovania sa uskutočňovali v hospodárskom záujme tak spoločnosti Fashion ID, ako aj spoločnosti Facebook Ireland, pre ktorú skutočnosť, že má prístup k týmto údajom na svoje vlastné obchodné účely, predstavuje protiplnenie za výhodu, ktorú ponúka spoločnosti Fashion ID.

Súdny dvor zdôraznil, že správca internetovej stránky, akým je Fashion ID, ktorý spoločne zodpovedá za niektoré operácie spracovania údajov návštevníkov jeho stránky, akými sú zber údajov a ich prenos spoločnosti Facebook Ireland, musí v okamihu zberu poskytnúť týmto návštevníkom určité informácie, medzi ktoré patrí oznámenie svojej identity a účelov spracovania.

Súdny dvor ďalej spresnil dva zo šiestich prípadov zákonného spracovania osobných údajov stanovených smernicou.

Čo sa týka prípadov, keď dotknutá osoba poskytla svoj súhlas, Súdny dvor rozhodol, že správca internetovej stránky, akým je Fashion ID, musí získať tento súhlas vopred (len) s ohľadom na operácie, pri ktorých je spoločne zodpovedný, t. j. zber a prenos údajov.

Pokiaľ ide o prípady, keď spracovanie údajov je potrebné na realizáciu legitímneho záujmu, Súdny dvor rozhodol, že každý zo (spolu)zodpovedných za spracovanie údajov a to správca internetovej stránky a dodávateľ modulu sociálnej siete, musia pri zbere a prenose osobných údajov sledovať legitímny záujem, aby tieto operácie boli z pohľadu každého z nich odôvodnené.
 
____________________________________
[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).  
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).  
3 Na pripomenutie, v rozsudku z 5. júna 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16; pozri tiež TK 81/18), Súdny dvor rozhodol, že správca fanúšikovskej stránky na Facebooku je spoločne so spoločnosťou Facebook zodpovedný za spracovanie osobných údajov návštevníkov jeho stránky.


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 99/19 V Luxemburgu 29. júla 2019
Rozsudok vo veci C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk