22.11.2013
ID: 1124upozornenie pre užívateľov

Správne poplatky budú lacnejšie

Správne poplatky budú môcť občania od decembra platiť po novom . Platiť na úradoch bude možné v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v pobočke zahraničnej banky. Novela zákona o správnych poplatkoch začne platiť 1. decembra 2013

Novými formami platenia správnych poplatkov bude platba v hotovosti a platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia ako sú kiosk, špeciálna pokladňa a POS terminál. Tieto možnosti platenia budú aj na úradoch finančnej správy. Verejnosti ich sprístupníme počas roka 2014. Občania či podnikatelia budú môcť platiť poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa zákona o e-Governmente.

V platnosti naďalej zostávajú aj doterajšie formy platenia poplatkov kolkovými známkami, v hotovosti, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami bude možné platiť poplatky do 31. decembra 2014.

Správne poplatky, ktoré bude občan platiť na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami budú o polovicu lacnejšie oproti sadzbám určeným v sadzobníku. Pri vyšších poplatkoch je zákonom stanovené zníženie najviac o 70 eur.

Príklad: Občan podá žiadosť o odpustenie sankcie. Podnet podá elektronicky (na základe dohody o elektronickej komunikácii). Podľa sadzobníka sa za takúto žiadosť platí 16,50 eur. Nakoľko občan podal návrh elektronicky, zníži sa sadzba poplatku o 50%. V uvedenom prípade 50% zo sadzby poplatku je 8,25 eur. Podnikateľ teda zaplatí poplatok v sume 8,25 eur a nie 16,50 eur.

Podnikateľ podá podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Podá ho elektronicky. Takýto podnet podlieha správnemu poplatku 165,50 eur. Z dôvodu, že ho podnikateľ podal elektronicky, zníži sa mu sadzba poplatku o 50% najviac však o 70 eur. Podnikateľ tak zaplatí poplatok v sume 95,50 eur a nie 165,50 eur.
Novela zákona ukladá aj nové povinnosti finančnej správe. V prípade, že preplatok alebo poplatok nevrátime občanovi či podnikateľovi včas – bude mu finančná správa povinná zaplatiť úroky z omeškania.


Zdroj: Finančná správa


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk