Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.11.2013
ID: 1005upozornenie pre užívateľov

Subdodávateľské vzťahy po novelách verejného obstarávania

V rámci verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo služieb dochádza k rôznemu prepojeniu jednotlivých dodávok ako aj zmluvných vzťahov. Ostatnými novelami zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZVO“) bola prijatá úprava, ktorá sa týchto vzťahov imanentne dotýka. Najmä právna úprava subdodávateľských vzťahov, ktoré sú prítomné takmer v každom verejnom obstarávaní, prešli významnými zmenami oproti predošlému právnemu stavu a praxi.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Bolo prijatých množstvo zmien týkajúcich sa identifikácie subdodávateľov v rámci verejného obstarávania, ale aj preukázania splnenia podmienok účasti prostredníctvom tretích osôb. Niektoré nové ustanovenia sa dotkli i samotného plnenia zákazky úspešným uchádzačom prostredníctvom subdodávateľov.

Najzásadnejšou zmenou ZVO je, že v prípade preukázania kapacít inou osobou v rámci finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, je uchádzač oprávnený plnenie podľa uzatvorenej zmluvy s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom poskytnúť v tejto časti len sám, alebo prostredníctvom tejto osoby. Aj keď možnosť zmeny subdodávateľa zostáva zachovaná, táto možnosť je výrazne obmedzená skutočnosťou, že každý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je v súťažných podkladoch povinný určiť podmienky pre výmenu subdodávateľa. Takouto podmienkou môže byť napríklad predchádzajúce schválenie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo oznámenie uchádzača o uzatvorení zmluvy s novým subdodávateľom. Cieľom tejto úpravy bolo odstrániť formálny charakter preukazovania splnenia podmienok účasti kapacitami iných osôb a jeho potenciálne zneužívanie v praxi a tiež informovanosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o subjektoch, ktoré budú realizovať zákazku. Táto úprava však môže v praxi priniesť množstvo problémov, keďže miera flexibility uchádzača je značne obmedzená, či už vo vzťahu k slobode výmeny subdodávateľa alebo zmeny subdodávateľa, ktorý odmietol poskytnúť plnenie za predtým dohodnutých podmienok.

Zmenami prešlo aj samotné postavenie osôb poskytujúcich kapacity. Od júla musia tieto osoby spĺňať všetky podmienky osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO, pričom doteraz museli spĺňať z osobného postavenia len podmienku oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (§ 26 ods. 1 písm. f) ZVO). Aj keď úmyslom ostatných noviel bolo zjednodušiť proces verejného obstarávania, v kontexte nevyjasneného inštitútu čestného vyhlásenia a predkladania originálov dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti sa týmto uchádzači môžu dostať do situácie, kedy budú musieť mať k dispozícii všetky doklady nielen za seba (a ostatných členov skupiny dodávateľov), ale aj od osôb poskytujúcich kapacity najneskôr ku dňu predkladania ponúk. Splnenie podmienok účasti je možné preukázať aj čestným vyhlásením a následne je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálov do 10 dní od vyzvania. Stále však zostáva zachovaná možnosť žiadať ktoréhokoľvek záujemcu alebo uchádzača o vysvetlenie dokladov podľa § 33 ods. 6 ZVO. Rovnako tiež zostáva otvorenou otázkou datovanie originálov dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (pred alebo po podaní žiadosti o účasť alebo ponuky), ktoré úspešný uchádzač predkladá do verejného obstarávania, nakoľko nie je jasné, či postačuje vyhlásiť, že podmienky účasti spĺňa a vie originály predložiť na výzvu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo spĺňa a má tieto doklady aj k dispozícii. V druhom prípade sa však stráca zmysel zavedenia inštitútu čestného vyhlásenia nahradzujúceho doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.

V prípade dokladov od tretích osôb nie je explicitne uvedený moment, kedy tieto doklady verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bude vyžadovať, pri striktnom analogickom výklade by však mal mať uchádzač všetky tieto doklady už v čase predloženia ponuky. Podmienky osobného postavenia by mal však každý subdodávateľ spĺňať najneskôr v čase realizácie zmluvy (§ 34 ods. 10 ZVO).

Verejný obstarávateľ je tiež povinný v rámci podmienok účasti požadovať predloženie zoznamu subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na dodaní plnenia vo výške najmenej 30% z hodnoty plnenia, ak ide o zákazku s hodnotou najmenej 10 miliónov eur a vo výške najmenej 50 % z hodnoty plnenia v prípade ostatných zákaziek. V ostatných zákonom stanovených prípadoch pri zadaní takto definovanej percentuálnej časti zákazky, predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi zmluvu so subdodávateľom v zákonom požadovanom rozsahu päť dní po podpise, rovnako aj v prípade výmeny subdodávateľa oproti ponuke. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu tak ako doteraz pri preukazovaní podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti požadovať uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov od uchádzača.

Novelami boli sprísnené povinnosti týkajúce sa zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 10 mil. eur. Pri obstarávaní týchto zákaziek je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len vyjadrenie banky podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO od tretích osôb, teda už nebude možné využiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti kapacity inej osoby napríklad v prípade prehľadu o obrate spoločnosti.

Množstvo otázok týkajúcich sa subdodávateľských vzťahov zostáva otvorených a vyrieši ich pravdepodobne až aplikačná a rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie. Veľmi diskutovaným je aj nové ustanovenie ZVO, podľa ktorého sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ, ak je to odôvodnené povahou zákazky, oprávnení určiť, že vecne vymedzenú časť plnenia nesmie uchádzač alebo záujemca zabezpečiť subdodávateľom, pričom vylúčenie sa nesmie týkať celého rozsahu zákazky a ani takej časti, v ktorej zabezpečenie plnenia subdodávateľom celkom zjavne nemohlo mať nepriaznivý dopad na riadne a včasné dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnej práce alebo poskytnutie služby. Takéto určenie môže byť potenciálne diskriminačné, a preto veľmi záleží, ako bude zo strany verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov v praxi aplikované.

 

JUDr. Katarína Kováčová

JUDr. Katarína Kováčová,
Associate


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk