22.1.2019
ID: 4367upozornenie pre užívateľov

Súdne poplatky pri vymáhaní pohľadávok v SR a v Španielsku

Výška súdnych poplatkov veľakrát môže ovplyvniť rozhodnutie ohľadom začatia vymáhania pohľadávky súdnou cestou. Kým v SR je pri žalobách o zaplatenie percentuálne určená suma výšky súdneho poplatku, v Španielsku je stanovená fixne. Rovnako tak sú rozdielne upravené momenty a výšky poplatkov, ktoré sa účastníkom už začatých súdnych konaní vracajú.

 
 
 Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
Slovensko
Úpravu výšky súdnych poplatkov nájdeme v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Pri podaní žaloby o zaplatenie je výška súdneho poplatku stanovená na 6% zo žalovanej sumy. V prípade, ak by bol využitý inštitút upomínacieho konania a žaloba o zaplatenie podaná elektronicky na centrálny súd v Banskej Bystrici, tak sa poplatok znižuje na polovicu, teda bude vo výške 3% zo žalovanej sumy. 

Pokiaľ by došlo k späťvzatiu žaloby pred 1. pojednávaní (a to bez ohľadu na už vydaný platobný rozkaz) vracia sa zaplatený súdny poplatok krátený o 1% . V prípade uzatvorenia súdneho zmieru ešte pred začatí prvého pojednávania vracia súd 90% zaplatených poplatkov. Ak by došlo k uzatvoreniu zmieru po začatí prvého pojednávania tak súd vráti 50% zaplatených súdnych poplatkov. 

Pri podaní odvolania je opätovne výška súdneho poplatku určená percentuálne, t.j. na 6% zo žalovanej sumy. 

Minimálna sadzba súdneho poplatku 16,50 Eur a najviac 16.596,50 Eur a v obchodných veciach 33.193,50 Eur.  

Španielsko

Súdne poplatky v Španielsku upravuje zákon 10/2012, vo vzťahu k nemu sú dôležité nariadenia vlády 3/2012 a 1/2015 a tiež nález ÚS 140/2016, ktorými bol zákon pozmeňovaný a konkrétne ustanovenia zákona konštatované ako protiústavné, toto s priamym dopadom na vymedzenie osôb povinných hradiť súdne poplatky, výšku poplatkov, druhy sporov na kt. sa vzťahujú poplatky, atď.

Fyzické osoby súdne poplatky neplatia, zákonom absolútne oslobodené v akomkoľvek druhu sporov, t.j. aj v rozvodovom konaní. Zo subjektívneho hľadiska sú od súdnych poplatkov oslobodené tiež právnické osoby s nárokom na bezplatnú právnu pomoc (ďalej je oslobodená aj prokuratúra, orgány verejnej správy, zákonodárne orgány Autonómnych spoločenstiev). Z objektívneho hľadiska sa všeobecne neplatia súdne poplatky pri podaní:

a) žalôb a opravných prostriedkov v veciach základných práv a občianskych slobôd, 
b) návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom, 
c) návrhu na vydanie platobného rozkazu a pri žalobe o zaplatenie (v oboch prípadoch nesmie žalovaná suma presiahnuť 2.000 Eur), 
d) opravných prostriedkov v rámci administratívnych konaní, ktorých predmetom je nečinnosť správneho orgánu, 
e) návrhu na výkon rozhodcovských rozhodnutí vydaných rozh. súdmi vo veciach ochrany spotrebiteľov, 
f) v niektorých prípadoch, pri podaniach konkurzných správcov.

Právnické osoby súdne poplatky platia v občiansky súdnych sporoch paušálnu čiastku:

  • 100,-Eur - platobný rozkaz (žalovaná suma viac ako 2.000,-Eur),
  • 150,-Eur - žaloba o zaplatenie (žalovaná suma viac ako 2.000,-Eur a menej ako 6.000,-Eur / Procedimiento Verbal),
  • 150,-Eur - žaloba v zmenkovom konaní,
  • 200,-Eur - výkon mimosúdnych rozhodnutí a vyjadrenie k návrhom na výkon súdnych rozhodnutí,
  • 200,-Eur - návrh na vyhlásenie konkurzu,
  • 300,-Eur - žaloba o zaplatenie (žalovaná suma viac ako 6.000,-Eur / Procedimiento Ordinario).
Výška poplatkov je vždy čiastka fixná (cuota fija). Existovala aj variabilná čiastka (0,5% alebo 0,25% z hodnoty sporu), ktorá sa priplácala k čiastke fixnej, ale bola zrušená. 

Súdne poplatky za odvolanie, dovolanie (800,-Eur, 1.200,-Eur) v občianskych sporoch boli zrušené. Taktiež boli zrušené súdne poplatky v správnych konaniach, vrátane poplatkov pri opravných prostriedkoch v pracovnoprávnych sporoch.

Podľa zákona vzniká nárok na vrátenie časti / 60% zo zaplateného súdneho poplatku v prípade, keď žalovaný uzná v plnom rozsahu žalobný návrh navrhovateľa a plní ho (allanamiento) a v prípade zmieru (acuerdo) - ako dohoda strán, ktorou sa ukončí spor “zvláštnym spôsobom" = inak ako súdnym rozhodnutím. Zákon priamo vymenuváva len tieto dva pojmy - uznanie a zmier a nevraví nič o spätvzatí. Interpretácia pojmu zmier by v tomto prípade mala byť širšia a mal by zahrnúť aj späťvzatie tiež ako “zvláštny spôsob ukončenia sporu”.

Na rozdiel od SR v Španielsku nie sú upravené minimálne ale ani maximálne sadzby súdnych poplatkov. 

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk