Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
30.10.2013
ID: 996upozornenie pre užívateľov

Súdny dvor EÚ: Nový rozsudok k výkladu zásady rovnosti zaobchádzania vo verejnom obstarávaní

Najnovšie rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie na poli verejného obstarávania C‑336/12 z 10.10.2013 síce neprinieslo prekvapenie, avšak prehľadne formulovalo požiadavky výkladu zásady rovnosti zaobchádzania vo vzťahu k právu verejného obstarávateľa vyzvať na doplnenie alebo objasnenie predložených dokumentov.

 
 Dvořák Hager Partners SK
 
Súdny dvor sa v uvedenej veci zaoberal prejudiciálnou otázkou, či zásada rovnosti zaobchádzania znamená, že verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do výberového konania nemôže požiadať o poskytnutie poslednej účtovnej závierky uchádzača, požadovanej v oznámení týkajúcom sa predbežnej kvalifikácie, keď tento uchádzač nepripojil tento dokument k svojmu spisu.

V slovenskom zákone o verejnom obstarávaní[1] sa uvedená problematika týka ustanovení § 9 ods. 3, § 42 ods. 2 a § 63 ods. 2.

Meritum veci v Dánsku

Dánske Ministerstvo výskumu, inovácie a vyššieho vzdelávania („Ministerstvo“) v roku 2008 vyhlásilo verejné obstarávanie na poskytovanie služieb v tzv. poradenských centrách pre voľbu štúdia. Uchádzači svoje ekonomické a finančné postavenie museli zdokumentovať o.i. svojou poslednou účtovnou závierkou.

Prihlášky dvoch uchádzačov - Juhodánskej univerzity („JDU“) a Univerzity v Kodani („UK“) však namiesto účtovných závierok obsahovali len odkaz na ich webové sídla. Následne Ministerstvo vyzvalo obe univerzity na predloženie závierok, čo obe univerzity obratom splnili.

V ďalšom konaní deviati uchádzači, medzi nimi spoločnosť Manova, JDU a UK, postúpili do tzv. predbežnej kvalifikácie. Na záver posudzovania ponúk Ministerstvo dospelo k záveru, že ponuky JDU a UK boli finančne výhodnejšie ako ponuky Manova a uzatvorilo s týmito dvoma univerzitami zmluvy.

Manova podala proti rozhodnutiu odvolanie, ktorému bolo v Dánsku vyhovené s odôvodnením, že Ministerstvo porušilo zásadu rovnosti zaobchádzania, keď neodmietlo prihlášky JDU a UK z dôvodu, že ich posledná účtovná závierka nebola predložená súčasne s prihláškami do predbežnej kvalifikácie a preto uvedené zmluvy zrušila. Ministerstvo proti tomuto rozhodnutiu podalo žalobu.

Zhrnutie odpovede Súdneho dvora EÚ v bodoch

Súdny dvor svoju odpoveď na vyššie citovanú otázku zhrnul do niekoľkých bodov:

  • Žiadosť o objasnenie ponuky je možné zaslať až po tom, ako sa verejný obstarávateľ oboznámil so všetkými ponukami.
  • Žiadosť o objasnenie ponuky musí byť v zásade adresovaná rovnakým spôsobom všetkým uchádzačom, ktorí sa nachádzajú v tej istej situácii. So všetkými uchádzačmi musí byť zaobchádzané férovo.
  • Táto žiadosť sa ďalej musí týkať všetkých bodov ponuky, ktoré si vyžadujú objasnenie.
  • Ponuka môže byť v jednotlivých bodoch opravená alebo doplnená, len ak je preukázané, že dokument bol predložený pre uplynutím lehoty viazanosti ponúk. 
  • Žiadosť nemôže viesť k tomu, aby dotknutý uchádzač predložil dokumenty, ktoré by sa v skutočnosti mohli zdať byť novou ponukou.
  • Neprípustná je požiadavka na predloženie dokladu, ktorého doručenie bolo jasne vyžadované pod hrozbou vylúčenia uchádzača v prípade nepredloženia tohto dokladu.
  • Verejný obstarávateľ je povinný dodržiavať kritériá a postup, ktorý sám stanovil.

K právnej vete rozsudku viď bližšie tu.
 

Lenka Kerestešová

JUDr. Lenka Kerestešová,
advokátka


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 - 11
Fax:  +421 2 32 78 64 - 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk