24.5.2016
ID: 3344upozornenie pre užívateľov

Trhy s finančnými nástrojmi

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 18. mája 2016 v mene Rady schválil dohodu s Európskym parlamentom o oneskorení o jeden rok pokiaľ ide o nové pravidlá pre trhy s cennými papiermi.

Toto ročné predĺženie dátumu transpozície a dátumu začatia uplatňovania sa dotkne poskytovania služieb pri investíciách do finančných nástrojov a fungovania regulovaných finančných trhov. Predbežná dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla 2. mája 2016 a následne sa prijme nariadenie s cieľom schváliť toto predĺženie.

„MiFID" a "MiFIR"

Posledná revízia pravidiel týkajúcich sa finančných nástrojov zameraných na podporu integrácie, konkurencieschopnosti a efektívnosti finančných trhov EÚ. Rada ich prijala v máji 2014, čím zmenila a nahradila existujúce znenie „MiFID“, ktoré reguluje trhy s finančnými nástrojmi.

Tieto pravidlá sa skladajú z dvoch legislatívnych nástrojov:

  • nariadenie 600/2014 („MiFIR“) zamerané na zlepšenie transparentnosti a konkurencie obchodných aktivít tým, že sa obmedzí používanie výnimiek[1] pri požiadavkách na zverejňovanie a stanoví nediskriminačný prístup k obchodným miestam a centrálnym protistranám pre všetky finančné nástroje, a na potrebu obchodovania s derivátmi na organizovaných miestach;
  • smernica 2014/65/EÚ („MiFID II“), ktorou sa menia pravidlá týkajúce sa požiadaviek na povolenie a pravidlá týkajúce sa organizačných požiadaviek pre poskytovateľov investičných služieb a pravidlá o ochrane investorov. V smernici sa tiež zavádza nový druh obchodného miesta, a to organizovaný obchodný systém (OTF). Na týchto platformách, ktoré v súčasnosti nie sú regulované, sa stále viac a viac obchoduje so štandardizovanými derivátovými kontraktmi.

Nové dátumy

V rámci prístupu dohodnutého s Európskym parlamentom:

  • termín pre členské štáty na transpozíciu MiFID II do vnútroštátnych právnych predpisov sa stanoví na 3. júla 2017;
  • dátum začatia uplatňovania MiFID II aj MiFIR sa stanoví na 3. januára 2018.

Ostatné ustanovenia

Okrem toho sa dohodli zmeny týkajúce sa obchodovania na vlastný účet, súborných transakcií, súladu so smernicou EÚ o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov a dátumu začatia uplatňovania určitých ustanovení nariadenia o zneužívaní trhu.

Problémy pri vykonávaní

Smernica aj nariadenie sa mali začať uplatňovať po uplynutí 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti, t. j. ich uplatňovanie sa malo začať 3. januára 2017, pričom členské štáty mali transponovať novú smernicu do 3. júla 2016. Avšak v dôsledku technických problémov pri implementácii, ktorým čelil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušné vnútroštátne orgány, potrebné infraštruktúry údajov nebudú do 3. januára 2017 zavedené.

Nový rámec vyžaduje, aby obchodné miesta a systematickí internalizátori poskytovali príslušným orgánom referenčné údaje o finančnom nástroji, v ktorých sa jednotným spôsobom opisujú charakteristiky každého finančného nástroja podliehajúceho pôsobnosti MiFID II. S cieľom zbierať údaje efektívnym a harmonizovaným spôsobom je potrebné vybudovať novú infraštruktúru zberu údajov. Orgánu ESMA tak v spojení s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a vzhľadom na rozšírenú pôsobnosť MiFID II vyplýva povinnosť vytvoriť systém údajov vzťahujúci sa na širšie spektrum finančných nástrojov.

Orgán ESMA 2. októbra 2015 informoval Komisiu, že nie je možné sa vyhnúť oneskoreniu technickej implementácie MiFID II. Ani príslušné orgány ani účastníci trhu nebudú schopní 3. januára 2017 uplatňovať nové pravidlá. Viedlo by to k právnej neistote a možnému narušeniu trhu.

Očakáva sa, že nariadenie, ktorým sa predlžuje termín na transpozíciu MiFID II a termín na začatie uplatňovania MIFID II a MIFIR, Európsky parlament schváli v prvom čítaní. Potom sa predloží Rade na prijatie.

-----------------------
[1] Stanovením celkového limitu EÚ a limitu pre jednotlivé obchodné miesta v prípade takzvanej výnimky týkajúcej sa referenčnej ceny a výnimky týkajúcej sa dohodnutej transakcie.


Zdroj: TS Rada EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk