2.1.2014
ID: 1295upozornenie pre užívateľov

Účinky odstúpenia od zmluvy a pripravovaný katastrálny zákon - odpoveď predsedu Legislativnej rady SR, JUDr. Tomáša Boreca

Dňa 11.11.2013 bol na tomto portáli publikovaný príspevok nazvaný „Účinky odstúpenia od zmluvy – nesúhlas s ustanovením § 46 pripravovaného katastrálneho zákona“.[1] V jeho rámci boli uvedené rozhodujúceho pasáže z listu z októbra tohto roku (2013), v ktorom bol Národnej rade SR, Úradu vlády SR, Ministerstvu spravodlivosti SR či Úradu geodézie, kartografie a katastra SR predložený podnet k prehodnoteniu § 46 pripravovaného katastrálneho zákona. K dnešnému dňu evidujeme jednu odpoveď.

 
 advocatius
 
O prehodnotenie § 46 pripravovaného nového katastrálneho zákona, ktorý mal podľa pôvodných zámerov nadobudnúť účinnosť už dňa 01.01.2014, bolo požiadané z dôvodu, že z daného ustanovenia explicitne vyplývajú aj vecno-právne následky odstúpenia od zmluvy. Na základe podrobného rozboru, ktorý bol daným inštitúciám spolu s vyššie uvedeným listom v októbri 2013 zaslaný a ktorý bol i uverejnený v časopise Justičná revue 10/2013[2], sme totiž došli k záveru,  že z hľadiska predvídateľnosti právnych vzťahoch, princípu právnej istoty či z hľadiska materiálnej publicity katastra nehnuteľností by len obligačno-právne účinky odstúpenia od zmluvy boli i v režime občianskoprávnom optimálnejším riešením. 

V nadväznosti k uvedenému Vám prinášame nasledovnú reakciu JUDr. Tomáša Boreca, ministra spravodlivosti SR a súčasne predsedu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, zo dňa 05.11.2013, nami skrátenú pre redakčné účely:

„Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol Úradom geodézie, kartografie a katastra SR ako vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012. Uvedený návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania v dňoch 3. až 23. októbra 2012 a predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 8. januára 2013. Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložiť jeho nové, upravené znenie.

K predloženiu nového katastrálneho zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky však doteraz nedošlo. Podľa informácii poskytnutých Úradom geodézie, kartografie a katastra SR sa tak nestalo predovšetkým z dôvodu, že pokračovanie ďalšieho legislatívneho procesu sa koordinovalo s reformou miestnej štátnej správy ESO. S účinnosťou od 1. októbra 2013 totiž zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prešla pod novozriadené okresné úrady.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa Úrad geodézie, kartografie a katastra SR rozhodol návrh nového katastrálneho zákona opätovne predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré by sa malo uskutočniť ešte do konca roka 2013 s tým, že účinnosť nového katastrálneho zákona sa predpokladá od 1. januára 2015.

Z uvedeného vyplýva, že odborná verejnosť bude mať opätovne príležitosť uplatniť svoje pripomienky a námety v rámci pripomienkového konania, čo umožní aj prípadné prehodnotenie § 46 pripravovaného katastrálneho zákona. Všetky ďalšie rokovania v tomto smere preto odporúčam uskutočňovať s príslušnými pracovníkmi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.“

Záverom už len pripomíname, že - ako bolo uvedené aj vyššie – list s názvom „Pripomienka a námet k prehodnoteniu § 46 pripravovaného katastrálneho zákona“ bol v októbri 2013 zaslaný takisto predsedníčke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, pani Ing. Márii Frindrichovej.


Mgr. Peter Toth-Vaňo

Mgr. Peter Toth-Vaňo,
partner


advocatius s.r.o. 

Palackého 12, P.O.Box 69
814 99 Bratislava


Tel.: +421 2 546 48 907,8
Fax:  +421 2 546 48 909

Mob: +421 903 719 143
e-mail: office@advocatius.sk


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Príspevok pozri TU
[2] TOTH-VAŇO, P.: Veľké „NIE“ vecno-právnym účinkom odstúpenia od zmluvy; Justičná revue, 65, 2013, č. 10, s. 1290-1317


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk