14.6.2021
ID: 5119upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR poskytne cestovným kanceláriám pomoc vo forme návratných finančných prostriedkov. Tie budú môcť využiť na vrátenie zálohových platieb klientom, ktorí si do konca augusta neuplatnia takzvaný voucher. Ministerstvo financií takýmto spôsobom chráni aj spotrebiteľov, ktorí sa tak nemusia obávať, že finančné prostriedky zaplatené za svoje neuskutočnené zájazdy, nedostanú naspäť.

Vláda

Zelená linka má za sebou prvý úspešný rok

07.06.2021Verejnosť prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu – Zelenej linky ministerstva životného prostredia (MŽP) nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia.

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových áut a autobusu

07. 06. 2021 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabezpečenie jedného mestského či prímestského autobusu na prepravu 30 a viac osôb a tiež minimálne troch až šiestich osobných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, vrátane vozidla určeného na jazdu na nespevnených povrchoch a vozidla s karosériou typu pick-up. Nové vozidlá na vodíkový pohon majú byť spolufinancované z európskych zdrojov. Autobus a osobné vozidlá budú slúžiť na odborno-prezentačné účely.

Ministerka spravodlivosti M. Kolíková na zasadnutí Rady ministrov spravodlivosti

08. 06. 2021 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa v pondelok 7.6.2021 zúčastnila na zasadnutí Rady ministrov spravodlivosti v Luxemburgu. Počas dňa absolvovala viacero dôležitých stretnutí a rokovaní so zástupcami ministerstiev spravodlivosti z krajín V4, s francúzskym ministrom spravodlivosti, s európskou prokurátorkou ako aj s eurokomisárom D. Reyndersom. Diskutovalo sa o aktuálnych a dôležitých témach, ako napríklad boj proti nezákonnému obsahu na internete, či zriadene Európskej prokuratúry.

Štátny tajomník Andrej Gajdoš končí vo svojej funkcii

08.06.2021 - Druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Andrej Gajdoš dnes požiadal o uvoľnenie z funkcie. V agrorezorte pôsobil od 12. augusta 2020, kedy ho schválila vláda SR na návrh ministra Jána Mičovského. Kabinet Eduarda Hegera sa návrhom na odvolanie štátneho tajomníka bude zaoberať pravdepodobne na zajtrajšom rokovaní.

MŽP podporuje klimatické ciele a zachovanie biodiverzity

08.06.2021 - Krajiny Vyšehradskej štvorky, Bulharska a Rumunska diskutovali v rámci videokonferencie ministrov pre životné prostredie a klímy o otázkach znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj podpory zachovania rastlinných a živočíšnych druhov – biologickej diverzity.

Minister vnútra sa v Luxemburgu zúčastnil na rokovaní ministrov pre vnútorné záležitosti

08. 06. 2021 -  Pandémia a jej dôsledky pre kriminalitu, vyhliadky vnútornej bezpečnosti krajín v súvislosti s nástupom umelej inteligencie, schengenská stratégia, boj proti terorizmu, či riadenie migračných tokov so susednými krajinami boli hlavnými témami rokovania Rady ministrov spravodlivosti a vnútra v utorok 8. júna 2021 v  Luxemburgu. Páchatelia trestnej činnosti sa rýchlo prispôsobili novému prostrediu, čo si vyžiadalo cielenú operatívnu reakciu, aby sa zabránilo zneužívaniu pandémie teroristickými skupinami a na páchanie závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

Štátna tajomníčka Brocková prijala na nástupnej návšteve taliansku veľvyslankyňu v SR Catherine Flumiani

09.06.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v stredu 9. júna 2021 prijala veľvyslankyňu Talianskej republiky Catherine Flumiani pri príležitosti začiatku je diplomatickej misie v Slovenskej republike. Diskusii dominovali témy hospodárskej spolupráce, inovácií a vesmírnej agendy, európska agenda, kultúra a vzdelávanie, ako aj spolupráca na pôde medzinárodných organizácií, vrátane vzájomnej podpory kandidatúr, a záujem o posilnenie bilaterálneho strategického politického dialógu

Budajov boj s nehospodárnosťou pokračuje pri toxických jazerách na Horehroní

09.06.2021Verejná súťaž na odstránenie gudrónových jám v Predajnej bola v rozpore s platnou legislatívou. Minister životného prostredia Ján Budaj preto zrušil verejné obstarávanie takmer 40 miliónového projektu a predstavil riešenie okamžitých opatrení voči rozširovaniu znečistenia pochádzajúceho z toxických...

Ministerstvo životného prostredia preskúma zákonnosť rozhodnutí o prieskumnom vrte pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici

09.06.2021Rozhodnutia Okresného úradu Poprad a Okresného úradu Prešov, v zmysle ktorých sa geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici nemá posudzovať v procese EIA – teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie - vzbudili obavy širokej verejnosti.

Ministerstvo financií pomôže cestovným kanceláriám

09.06.2021 - Ministerstvo financií SR poskytne cestovným kanceláriám pomoc vo forme návratných finančných prostriedkov. Tie budú môcť využiť na vrátenie zálohových platieb klientom, ktorí si do konca augusta neuplatnia takzvaný voucher. Ministerstvo financií takýmto spôsobom chráni aj spotrebiteľov, ktorí sa tak nemusia obávať, že finančné prostriedky zaplatené za svoje neuskutočnené zájazdy, nedostanú naspäť. Túto pomoc dnes schválila vláda.

Zmení sa zákonná definícia znásilnenia?

10. 06. 2021 - Súhlas, jeho význam pri postihovaní znásilnenia a sexuálneho násilia a posilňovanie ochrany obetí sexuálneho násilia a znásilnenia. O týchto citlivých a dôležitých témach dnes diskutovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková s riaditeľom Amnesty International Slovensko, Radom Slobodom.

Sekcia kybernetickej bezpečnosti pripravuje bezpečnostnú dokumentáciu k ITVS

10. 06 2021 - Sekcia kybernetickej bezpečnosti MIRRI postupne vytvára dokumenty a metodiky, s cieľom pomôcť subjektom verejnej správy naplniť požiadavky zákona o ITVS a zákona o kybernetickej bezpečnosti pri informačných systémoch. Jednotlivé materiály uverejní v priebehu pár týždňov na web stránke MIRRI.

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Maričák proti Slovenskej republike

10. 6. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Maričák proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie článku 8 a 13 Dohovoru. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

Spoluprácu v oblasti blockchain posilní aj Memorandum o spolupráci

10. 6. 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a občianske združenie Blockchain.Slovakia podpísali začiatkom júna Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je priniesť lepšiu spoluprácu pri budovaní, testovaní a nasadzovaní európskej blockchainovej infraštruktúry (EBSI) na Slovensku.    

Počas druhej vlny pandémie pomáhalo v ZSS a CDR 29 študentov

11.06.2021 - Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie sa o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a o deti v centrách pre deti a rodiny staralo aj 29 študentov sociálnej práce. Ide o študentov partnerských vysokých škôl, ktoré sa koncom minulého roka zapojili do Memoranda o spolupráci. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP), ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali 16. novembra 2020 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom bolo zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ministerka Remišová: Rozvoj turizmu v prihraničných regiónoch s Českou republikou dostane injekciu viac ako 1,8 milióna eur

11. 06 2021 - Fandíme susedskej spolupráci medzi Slovenskom a Českom! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  vyhlásilo výzvu, ktorá podporí rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a prinesie návštevníkom prihraničných oblastí Slovenska i Česka kvalitnejší turizmus. V rámci výzvy je možné získať na jeden projekt nenávratný finančný príspevok vo výške minimálne 200 000 eur a to do 15. októbra 2021.

Michal Kiča ocenil starostlivosť o lesy vo vojenskom obvode v Kamenici nad Cirochou

11.06.2021 - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča navštívil Vojenský obvod Valaškovce v okrese Humenné. Starostlivosť o les, ktorý je územím osobitného určenia, tu roky zabezpečuje štátny podnik Vojenské lesy a majetky, patriaci pod rezort obrany.

Skládka v Zohore bude pod drobnohľadom inšpektorov životného prostredia

11.06.2021Ministerstvo životného prostredia (MŽP) presadilo legislatívne zmeny, ktoré v najbližších rokoch výrazne obmedzia skládkovanie, predovšetkým biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných zložiek triedených odpadov, ktoré je možné ďalej recyklovať.

Workshop - Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

11.06.2021Dňa 10. júna 2021 sa uskutočnil ďalší online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na tému Znečistenie vôd, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska a problematika znečistenia/znečisťovania vôd na Slovensku.

17. zasadnutie Výboru LGBTIQ osôb

11. 06. 2021 - Dnes zasadol 17. Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTIQ) osôb konajúci sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou COVID-19. Výbor za prítomnosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, zástupcov ministerstiev, reprezentantov občianskej spoločnosti a neziskového sektora diskutoval o viacerých témach dotýkajúcich sa práv LGBTIQ osôb.

Ministerka spravodlivosti na Konferencii advokátov 2021

11. 06. 2021 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes vystúpila na Konferencii advokátov 2021. V príhovore sa dotkla otázky zodpovednosti štátu pri nastavovaní právnych mechanizmov, aby v prípade, že dôjde k vážnym pochybeniam v advokácii, ktoré krivia spravodlivosť, došlo k náprave a k vyvodeniu zodpovednosti. V tejto veci sa ministerka spravodlivosti obrátila a požiadala o stanovisko aj Benátsku komisiu. Zároveň jej pri tejto príležitosti položila aj druhú otázku, rovnako súvisiacu s kvalitou. A síce, či potenciálne k vyššej kvalite poskytovania právnych služieb nevedie cesta cez otvorenie tohto priestoru pre viaceré stavovské organizácie.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konania

11. 06. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Raticová proti Slovenskej republike a Šárnik proti Slovenskej republike. Sťažovatelia sa sťažovali na porušenie ich práva na prejedanie záležitosti v primeranej lehote. ESĽP v oboch prípadoch skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.

Cestovný semafor: pravidlá pri vstupe na Slovensko od 14. júna

11. 06. 2021 - Od pondelka 14. júna 2021 od 6. hodiny vstupuje do platnosti nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 218/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 295 kB). Režim na hraniciach  sa zosúlaďuje s aktualizovanými podmienkami cestovného semaforu, ktorý vláda schválila 9. júna 2021.

Kabinet súhlasil s odvolaním šéfa inšpekčnej služby, minister vnútra poveril vedením Petra Scholtza

11. 06. 2021 - Vláda navrhne Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, aby prijal odporúčanie na odvolanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa. Návrh ministra vnútra Roman Mikulca v stredu 9. júna 2021  schválil kabinet. Dôvodom návrhu je obvinenie vznesené riaditeľovi ÚIS vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa a prijímanie úplatku.

V Luxemburgu sa rokovalo o budúcnosti podpory energetickej infraštruktúry v EÚ

11. 06. 2021 - V Luxemburgu sa v piatok (11. 06. 2021) po vyše roku a pol uskutočnilo fyzické rokovanie ministrov Rady EÚ pre energetiku. Hlavnou témou rokovania bola revízia európskeho Nariadenia o transeurópskej energetickej infraštruktúre. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Ministri sa po náročnej a intenzívnej diskusii dohodli na podobe všeobecného smerovania Rady EÚ.

NRSR

O zriadení komisie na kontrolu odposluchov by sa mohlo hlasovať v septembri

07. 06. 2021 - O zriadení komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov (ITP) by sa mohlo hlasovať na septembrovej schôdzi parlamentu. Pre TASR to povedal predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO). Na zložení komisie už podľa neho existuje dohoda, no mená členov nechcel konkretizovať. Komisia má mať osem členov. Traja zástupcovia koalície a traja z opozície sa vyberajú po dvoch spomedzi členov brannobezpečnostného výboru, výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS). Ďalších dvoch členov volí parlament na návrh šéfa brannobezpečnostného výboru. Šéfom komisie by mal byť zástupca opozície.

Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo diskutovala o Národnej vodíkovej stratégii

08. 06. 2021 - V pondelok 7. júna sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre energetiku a obehové hospodárstvo pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorého témou bol návrh Národnej vodíkovej stratégie. Zasadnutia sa okrem členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a Komisie pre energetiku a obehové hospodárstvo zúčastnil minister hospodárstva Richard Sulík, spoluautori návrhu Národnej vodíkovej stratégie Martin Jesný a Ján Weiterschütz a predseda Národnej vodíkovej asociácie Peter Hegeduš. Minister hospodárstva a spoluautori návrhu Národnej vodíkovej stratégie prítomným členom Komisie predstavili východiská a ciele strategického dokumentu, ktorý v apríli 2021 prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

Komisia pre dopravu a výstavbu diskutovala o aktuálnom stave návrhov zákonov o výstavbe a územnom plánovaní

10. 06. 2021 - V stredu 9. júna sa uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie Komisie pre dopravu a výstavbu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Zasadnutie komisie bolo špeciálne venované problematike legislatívneho stavu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe.
Podpredseda vlády hneď v úvode informoval členov komisie o koncepčnom nastavení celého systému legislatívy, ktorá sa týka výstavby. Zároveň uvítal širokú diskusiu k predloženým zákonom, ktoré sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.


Predseda NR SR Boris Kollár: „Je veľmi dôležité, že sa vo formáte V4 vieme navzájom o seba oprieť, v Európe tak máme väčší hlas.“

11. 06. 2021 - Na za´mku Topacz neďaleko poľske´ho mesta Vroclav sa dnes konalo stretnutie predsedov parlamentov štátov Vyšehradskej spolupráce, na ktorom sa zu´častnil aj predseda NR SR Boris Kolla´r. Dnešne´ rokovanie bolo zároveň prvy´m osobny´m stretnutí´m šéfa slovenského parlamentu s ostatnými predsedami parlamentov v tomto formáte. Počas poľského predsedníctva vo V4, ktoré sa oficiálne začalo v júli 2020, sa totiž stretnutia z dôvodu pandémie koronavírusu konali len prostredníctvom online videokonferencií a to v janua´ri a aprí´li tohto roka.


Prezident

Prezidentka vymenuje nového ministra pôdohospodárstva

07.06.2021 - Keďže Ján Mičovský už doručil svoju demisiu do KP SR a Ústava SR nepozná úkon jej späťvzatia, prezidentka sa rozhodla demisiu ministra prijať a na základe návrhu premiéra Eduarda Hegera v utorok 8. júna 2021 vymenuje do funkcie nového ministra Samuela Vlčana.

Prezidentka vymenovala nového ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana

08.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 8. júna 2021 v Prezidentskom paláci prijala demisiu Jána Mičovského a zároveň vymenovala nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.
Prezidentka sa Jánovi Mičovskému poďakovala za úsilie, ktoré vynaložil pri riadení rezortu pôdohospodárstva. Dôveruje tomu, že ako minister konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že jeho rozhodnutia, boli vedené dobrými úmyslami.

Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona
08.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 8. júna 2021 podpísala zákon z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. S novým riešením obedov zadarmo je prezidentka spokojná

09.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 9. júna 2021 pracovne stretla s ministrom práce, sociálnych vecía rodiny Milanom Krajniakom.

Diskutovali spolu o obedoch zadarmo. Prezidentka koncom roka 2020 vetovala novelu zákona, na základe ktorej boli obedy zadarmo pre všetky deti zrušené. Cieľom veta, ktoré ale poslanci prelomili, bolo zabezpečiť, aby nárok na obed nestratilo žiadne z približne 47 tisíc detí, ktoré sú v riziku chudoby, ale nie sú z domácností v hmotnej núdzi. "Tieto deti by systémom prepadli. Nedostali by obed zadarmo a zároveň by ich rodičia nemali dostatočný príjem na to, aby si mohli uplatniť zvýšený daňový bonus."

Prezidentský palác sa po roku znova otvoril darcom krvi

11.06.2021 - Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v piatok 11. júna 2021 uskutočnil 2. ročník Prezidentskej kvapky krvi.
Dobrovoľní darcovia krvi tak mohli po roku znova darovať krv v priestoroch Prezidentského paláca. Osobne ich prišla pozdraviť aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej je darovanie krvi prejavom solidarity a ocenila každého človeka, ktorý sa rozhodne darovať krv.

Prezidentka sa v pondelok zúčastní na samite NATO v Bruseli

11.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 14. júna 2021 zúčastní na stretnutí lídrov členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktoré sa bude konať v centrále NATO v Bruseli. Členmi slovenskej delegácie budú aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, minister obrany Jaroslav Naď a vedúci Stálej delegácie SR pri NATO Peter Bátor.  Samit vyšle jasný signál o silnom transatlantickom spojenectve a o schopnosti prijímať dôležité rozhodnutia aj napriek prebiehajúcej pandémii.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk