9.5.2023
ID: 5744upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Zároveň poštou dostanú písomnú informáciu – Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku.

Vláda

Rada ministrov financií v Štokholme

29.04.2023 - Ako dosiahnuť udržateľné verejné financie, pomoc domácnostiam a firmám s rastúcimi cenami energií či financovanie a podpora inovácií v EÚ. Aj to boli témy neformálneho stretnutia Rady Ecofin ministrov financií EÚ, ktoré sa konalo počas predchádzajúcich dní v Štokholme. Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík. Pri téme reformy rozpočtového riadenia a znižovania verejných dlhov sa zástupcovia krajín zhodli na kľúčových záveroch. Krajiny musia čo najskôr pristúpiť k znižovaniu tzv. primárneho deficitu verejných financií a pri znižovaní deficitov musia krajiny zohľadňovať výdavky na obranu a klimatické zmeny.

Informácia o čakacích dobách na oddeleniach dokladov v poslednom aprílovom týždni

02. 05. 2023 - Klientske centrá a oddelenia dokladov v krajských a v niektorých okresných mestách dlhodobo čelia náporu žiadateľov o doklady. Vo všeobecnosti odporúčame vyhnúť sa veľkým klientskym centrám v krajských mestách, služby ktorých využívajú nielen stáli obyvatelia, ale aj osoby, ktoré v meste pracujú.
Najvyťaženejšie pracovisko je stále klientske centrum v Bratislave, ktoré v uplynulom týždni vybavilo 1291 osôb. Čaká sa tam takmer 1,5 hodiny. Na pracoviskách v Bratislave sú čakacie doby najdlhšie, stále sa čaká sa v priemere hodinu, s výnimkou oddelenia dokladov v Pezinku, kde sa čakacie doby minulý týždeň pohybovali okolo 20 minút.

Akadémiu Policajného zboru dočasne povedie prorektor Michal Marko

02. 05. 2023 - Poverený výkonom funkcie rektora Akadémie Policajného zboru (APZ) v Bratislave je od 1. mája 2023 pplk. JUDr. Michal Marko, PhD. Minister vnútra SR Roman Mikulec mu v utorok 2. mája 2023  odovzdal poverenie. Dočasne poverený rektor akadémie nahrádza bývalú rektorku APZ Luciu Kurilovskú, ktorú odvolala prezidentka SR v súvislosti s kauzou postrelenej študentky v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Funkciu bude Michal Marko vykonávať dočasne, a to do vymenovania nového rektora.

Reakcia MŽP SR na dnešné vyjadrenia predstaviteľov strany Saska

02.05.2023 - Ukončenie predaja spaľovacích motorov podporuje drvivá väčšina členských štátov EÚ, aj samotní predstavitelia automobilového priemyslu na Slovensku. Súčasne ale treba vysvetliť, že tzv. zákaz evidencie nových áut so spaľovacími motormi neznamená, že takéto autá sa už nebudú používať. Tie sa budú používať až do polovice storočia. MŽP SR na kampaň Sasky ponúka niekoľko faktov v súvislosti s ukončením predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.4.2023

02.05.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla 2023 schodok vo výške 2 195,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 519,8 mil. eur (+9,9 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 330,4 mil. eur (+20,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 810,6 mil. eur (+58,6 %).

Slovensko si pripomenie odkaz gen. Milana Rastislava Štefánika

03.05.2023 - 4. mája 2023 si pripomenieme 104. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Rezort obrany si tohto velikána novodobej histórie Slovenska uctí počas nadchádzajúcich dní viacerými pietnymi spomienkami a tiež koncertom vojenskej hudby a žiakov konzervatórií.

Stanovisko MŽP SR k výberu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 17. kola 16. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

03.05.2023 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 17. kola dlhodobej výzvy č. 16 (vyhlásenej MŽP 31.10.2016), ktorou Operačný program Kvalita životného prostredia podporuje opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, predložila pred viac ako rokom – okrem iných – aj spoločnosť REKO RECYCLING, spol. s r.o. (dňa 28.2.2022).

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudronových jám v areáli Petrochema Dubová

03.05.2023 - Vláda SR na dnešnom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov (tzv. gudrónové jamy). Na odstránenie záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celková alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021-2027 predstavuje viac ako 239 miliónov eur z Kohézneho fondu.

EK potvrdila zákaz dovozu niektorých produktov z Ukrajiny

03.05.2023 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) víta rýchlosť reakcie EÚ pri riešení situácie v súvislosti s dovozom obilia a potravín z Ukrajiny. Preto dnes vláda SR schválila zmenu uznesenia  č. 187 zo 17. apríla 2023. Návrh na rokovanie predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Nariadenie Európskej komisie definuje užší rozsah vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny, než na ktoré sa vzťahuje uznesenie vlády SR zo 17. apríla 2023. Podľa prijatého Opatrenia EK, ktoré vstúpilo do platnosti 2. mája a potrvá do 5. júna, je do piatich členských štátov EÚ (Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko) zakázané dovážať pšenicu, kukuricu, semená repky a slnečnice. Ukrajinské produkty môžu cez tieto krajiny aj naďalej prúdiť prostredníctvom spoločného koridoru solidarity.
 
Minister vnútra Roman Mikulec rokoval v Moldavsku s ministerkou vnútra o aktuálnych témach

04. 05. 2023 - Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 4. mája 2023  v Moldavsku rokoval s ministerkou vnútra Anou Revenco o viacerých dôležitých témach. Šéfovia rezortov vnútra diskutovali o vplyve vojny Ruska proti Ukrajine na bezpečnosť, o hybridných hrozbách, manažmente krízových situácii, nelegálnom obchode so zbraňami či tvrdými drogami, o ochrane hraníc pred nelegálnou migráciou a zefektívnenia medzinárodného hubu. Moldavsko, ktoré sa aktívne uchádza o vstup do Európskej únie,  požiadalo o zdieľanie odborných skúseností aj v tejto oblasti.

Podcast ZVNÚTRA O VNÚTRE - s Miroslavom Danišom z Prezídia PZ hovoríme o vybavovaní cestovných dokladov pred sezónou dovoleniek v zahraničí

04. 05. 2023 - Blížiaca sa letná dovolenková sezóna, cesty do zahraničia a s tým súvisiace vybavovanie cestovných pasov a dokladov  spôsobujú už niekoľko týždňov zvýšený nápor žiadostí na oddeleniach dokladov a dlhšie čakacie doby najmä vo veľkých klientských centrách krajských miest. Preto sme sa rozhodli zosumarizovať a prehľadne zhrnúť všetky potrebné, praktické informácie o vybavovaní dokladov.

Slovensko na EPSCO v Štokholme predstavilo priority v zamestnanosti a sociálnych veciach do roku 2030

04.05.2023 - Strategické riadenie nadobúdania zručností a celoživotné vzdelávanie podľa potrieb trhu práce. To sú podľa štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraja Káčera priority rezortu, ktoré predstavil na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) vo štvrtok v Štokholme. Členské štáty na ňom hovorili o viacerých oblastiach zamestnaneckej a sociálnej politiky.

Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

04.05.2023 - „Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky od 4. mája do 5. júna na adresu enviromesto@sazp.sk.

Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

04.05.2023 - Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska. V prvých šiestich mesiacoch svojho fungovania dozoruje inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby alebo vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zaoberá sa aj kompenzáciami sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Inšpekcia už dnes eviduje desiatky podaní, rozhoduje o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a vyvodzuje zodpovednosť za porušovanie povinností. Jej prvoradým cieľom je zvýšiť kvalitu v oblasti sociálnych vecí.

Minister J. Naď: Generál M. R. Štefánik svojím životným dielom významne ovplyvnil chod našich národných dejín

04.05.2023 - Pri príležitosti 104. výročia tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika sa dnes pri mohyle v Ivanke pri Dunaji uskutočnila pietna spomienka, na ktorej si minister obrany SR Jaroslav Naď uctil pamiatku jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.

Pozvánka na sympózium OSN/Rakúsko „Priestor pre klimatické opatrenia: vesmírne aplikácie a technológie pre udržateľnosť na Zemi“

04.05.2023 - Stála misia SR pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách vo Viedni informuje o konaní sympózia OSN/Rakúsko „Priestor pre klimatické opatrenia: vesmírne aplikácie a technológie pre udržateľnosť na Zemi“, ktoré sa uskutoční hybridnou formou 12. - 14. septembra 2023, v Grazi, Rakúsko. Cieľom sympózia je predstaviť najnovšie iniciatívy, skúsenosti a postupy pri zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy a podpore udržateľnosti na Zemi. Okrem vytvárania povedomia o tom, ako členské štáty využívajú vesmírne technológie, služby a programy súvisiace s vesmírom sa sympózium sústredí aj na skúsenosti vesmírneho sektora v snahe znížiť svoj vplyv na zmenu klímy.

Minister Káčer k Svetovému dňu slobody tlače: Novinári sú naším hlasom. Bez nich by bol svet miestom plným prehliadania korupcie, porušovania práv a nespravodlivosti

04.05.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer 3. mája 2023 pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače opätovne potvrdil záväzok chrániť bezpečnosť novinárok a novinárov. Vyzval tiež spoločnosť, aby si význam slobodných médií ako piliera demokracie pripomínala nielen v tento deň.

I. Brocková: Slovensko dlhodobo podporuje proeurópske smerovanie Moldavska

04.05.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková rokovala 3. mája v Bratislave so štátnym tajomníkom moldavského rezortu diplomacie Vladimirom Cucom. Hovorili o rozvoji vzťahov s dôrazom na ich ekonomický a energetický aspekt, dopadoch ruskej agresie proti Ukrajine na regionálnu bezpečnosť i o rozvojovej pomoci.

Medzinárodná odborná konferencia o budúcnosti lesného hospodárstva priniesla užitočné závery

04.05.2023 - Medzinárodná odborná konferencia ,,ZASAHOVAŤ ČI NEZASAHOVAŤ DO LESOV?" s účasťou expertov na lesné hospodárstvo a pestovanie lesa z Rakúska, Talianska, ako aj slovenských odborníkov z radov lesníkov, akademickej obce a ochranárskych autorít celý deň na výstavisku agrokomplex v Nitre hľadali odpoveď na otázku, či bude prínosnejšie pre našu spoločnosť a budúcnosť Slovenska, ak človek bude alebo nebude zasahovať do lesov. Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom.
 
Vicepremiérka Remišová: Podporujeme mimovládne organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mládežou – môžu sa prihlásiť do novej výzvy za 2,5 milióna eur

05.05.2023 - Na zdravej a úspešnej mládeži nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur, ktorá je určená pre mimovládne organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Zameraná je na projekty, ktoré podporia rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach, zamerajú sa na aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia či podporia amatérsky šport.

Sociálna poisťovňa v máji vypláca rodičovský dôchodok takmer 852 tisíc poberateľom

05.05.2023 - Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Zároveň poštou dostanú písomnú informáciu – Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku. Viac ako 637 tisíc poberateľov dostane rodičovský dôchodok na bankový účet, takmer 214 tisíc poštou v hotovosti. Priemerná výška rodičovského dôchodku za rok 2023 je 306,20 eur pre jedného rodiča.
 
Minister Káčer v Paríži: S Francúzskom chceme prehĺbiť aj energetickú spoluprácu, čo môže prispieť k budovaniu strategickej autonómie a bezpečnosti v Európe

05.05.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer rokoval 4. mája 2023 v Paríži s francúzskou ministerkou pre Európu a zahraničné veci Catherinou Colonnovou. Partneri zhodnotili slovensko-francúzske bilaterálne vzťahy 30 rokov po ich nadviazaní, hovorili o možnostiach rozvoja spolupráce, európskej strategickej autonómii aj o ruskej agresii proti Ukrajine.

Czecho-Slovak Technology Summit 2023

05.05.2023 - Najväčší česko-slovenský networking v oblasti kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie a Európskych digitálnych zoskupení (EDIH). Czecho-Slovak Technology Summit sa uskutoční 7. - 8. júna 2023 na zámku Mikulov, Česká republika. Organizátori: Stredoeurópsky klaster kyberbezpečnosti –CEDEG, Národní klastrová asociace-NCA,  Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi siete EDU-MaTech.

Ingrid Brocková: Je nevyhnutné, aby dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny bola opätovne predĺžená

05.05.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 4. mája 2023 v Bruseli zúčastnila na zasadnutí rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci. Jednou z hlavných tém rokovania rozvojových ministeriek a ministrov členských štátov Únie, za účasti generálnej tajomníčky Konferencie OSN pre obchod a rozvoj Rebeci Grynspanovej, boli globálne dopady ruskej agresie proti Ukrajine.

Cez víkend bude opäť Študuj dopravu, tentokrát v rámci Rušňoparády

05. 05. 2023 - Dlhodobý nedostatok odborníkov na rôznych pozíciách v rámci rezortu dopravy ministerstvo proaktívne rieši. Nových potenciálnych zamestnancov pre rezortných zamestnávateľov bude preto opäť hľadať aj medzi študentmi a žiakmi základných a stredných škôl. Podujatie Študuj dopravu sa uskutoční počas víkendu 6. a 7. mája  v rámci Rušňoparády v Košiciach. Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu bude v priestoroch železničného depa ZSSK pri železničnej stanici od 9:00 do 15:00 počas oboch víkendových dní. Rezort dopravy dlhodobo upozorňuje na chýbajúcich odborníkov v sektore dopravy.

Na Slovensko sa po splnení úloh v zahraničných misiách a operáciách vrátilo 308 profesionálnych vojakov

05.05.2023 - Z plnenia úloh v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu v Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, na Cypre, v Iraku, Lotyšsku a Stredomorí sa na Slovensko v uplynulom období vrátilo celkovo 308 príslušníkov Ozbrojených síl SR. V priestoroch trebišovského práporu im za nasadenie a reprezentáciu vlasti osobne poďakovali minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko.

 

NRSR

Poslanci presunuli hlasovanie o tepelnej energetike na júnovú schôdzu

03.05.2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR preložili záverečné hlasovanie o vetovanej novele zákona o tepelnej energetike až na záver nasledujúcej júnovej schôdze parlamentu. Súhlasili tak v stredu s návrhom jedného z predkladateľov, poslanca SaS Karola Galeka. Problém vznikol s účinnosťou novely, ktorá mala pôvodne platiť od 1. mája tohto roka. Keďže ju však prezidentka Zuzana Čaputová parlamentu vrátila, mali poslanci tento dátum zmeniť, aby právna norma nebola retroaktívna. Takýto návrh však pri jej opätovnom prerokovaní neschválili. "Vzhľadom na to, že ústavnoprávny výbor NR SR na svojom rokovaní nenašiel zhodu na riešení vzniknutej situácie, je potrebné vzhľadom na jej zložitosť získať časový priestor," vysvetlil presunutie hlasovania Galek.
 
Suma rekondičného príspevku pre seniorov sa zvýši na dvojnásobok

03.05.2023 - Maximálna suma príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na rekondičné pobyty poberateľov dôchodkov sa zvýši na 100 eur z doterajších 50 eur na osobu. Maximálna ročná suma dotácie na tento účel tiež vzrastie na takmer 1,4 milióna eur z doterajších necelých 700.000 eur. Novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR, ktorý predložila skupina poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnom Hlase-SD, Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

Jeden lístok by mal platiť na všetky prostriedky verejnej osobnej dopravy

03.05.2023 - Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou sa môžu zjednotiť. Cestovať by sa mohlo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania. Zákonom sa má podľa Ministerstva dopravy (MD) SR zvýšiť efektivita systému verejnej osobnej dopravy či počet cestujúcich. Cieľom je zlepšenie koordinácie a nadväzností jednotlivých druhov dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme prostredníctvom koordinačného orgánu vo verejnej osobnej doprave, ktorým má byť Národná dopravná autorita (NADA).

NRSR odobrila medzinárodné zmluvy súvisiace s bojom proti terorizmu v letectve

03.05.2023 - Národná rada (NR) SR odobrila prístup Slovenskej republiky k medzinárodným zmluvám súvisiacim s bojom proti terorizmu v civilnom letectve. Medzinárodné zmluvy reagujú na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti bezpečnosti medzinárodného civilného letectva. Ratifikovať ich má ešte prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom modernizuje existujúce medzinárodnoprávne dokumenty. "Medzi nové hrozby leteckej dopravy patria napríklad použitie civilného lietadla ako zbrane, použitie civilného lietadla k rozptýleniu biologických, chemických a jadrových materiálov alebo použitie týchto materiálov pri útoku na civilné lietadlo," priblížilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v predloženom materiáli.

Dlhodobý nájomca štátnej nehnuteľnosti by mohol mať možnosť si ju odkúpiť

04. 05.2023 - Dlhodobý nájomca nehnuteľnosti patriacej štátu by mohol mať možnosť si ju odkúpiť. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Predložil ho poslanec NR SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina). "Účelom prijatia navrhovanej právnej úpravy je usporiadať niektoré právne vzťahy súvisiace s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vyrovnať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kde štát prenajíma nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám a na vlastné náklady," spresnil predkladateľ návrhu.

Pribudnúť má nový typ záchranky, na výjazdy má chodiť aj auto s lekárom

04. 05.2023 - Na výjazdy k pacientom v ohrození života by po novom mohlo chodiť aj špeciálne vybavené osobné auto s lekárom. Nový typ záchranky má zabezpečiť rýchlejšie poskytnutie odbornej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania. Pôjde o nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS), tzv. ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime (RV). "Ide o osobné motorové vozidlo s lekárom a s materiálno-technickým vybavením podobným ambulancii rýchlej lekárskej pomoci," priblížil rezort zdravotníctva, ktorý novelu predložil.

Delegovanie predpisovania liekov medzi lekármi sa má upraviť

04. 05. 2023 - Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Lekár špecialista bude môcť podľa návrhu poveriť všeobecného lekára predpisovaním liekov, a to najviac na tri mesiace. "Za správnu indikáciu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny je zodpovedný odborný lekár," ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva. V prípade pacientov s trvalou a nezvratnou inkontinenciou tretieho stupňa a pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii sa môže odporúčanie udeliť na dobu neurčitú, pretože ide o nezvratný stav.

SR by mohla podporiť misiu pre Ukrajinu výcvikom i vyslaním do 6 vojakov

04. 05. 2023 - Slovenská republika vyšle do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý vo štvrtok odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR. Slovenskí vojaci a príslušníci Vojenskej polície by zároveň mohli na území SR poskytovať výcvik príslušníkom Ozbrojených síl Ukrajiny.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk