24.7.2023
ID: 5813upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek tomu sa PDU prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent.

Vláda

Slovenská pošta bude mať nové vedenie

17. 07. 2023 - Minister dopravy Pavol Lančarič ukončil poverenie na dočasný výkon funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Ľubomírovi Mindeka, ktorý súčasne vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva spoločnosti. Zároveň z funkcie odvolal predsedu predstavenstva spoločnosti Tomáša Kleina. Obaja budú v štruktúrach pošty pôsobiť aj naďalej.

Účastníci kampane Do práce na bicykli ušetrili 585 ton CO2

17. 07. 2023 - Na jubilejnom desiatom ročníku kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo rekordných 116 samospráv so 14 557 účastníkmi. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce. Do kampane sa zapojilo 1 355 zamestnávateľov a 4 251 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli najazdili 1 876 320 kilometrov a aj s chodcami a používateľmi verejnej osobnej dopravy ušetrili 585 ton CO2.

Reakcia na vyjadrenia SK8 a ZMOS k výzve na poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 108 miliónov eur

17.07.2023 - Predchádzajúca vláda navrhla, aby bolo v máji tohto roka podpísané „Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnych dopadov aktuálnej energetickej a inflačnej krízy na slovenskú spoločnosť a na rozpočtové hospodárenie“ so združeniami územnej samosprávy, kde bola uvedená pomoc pripravená ako jeden z návrhov na kompenzáciu výpadkov ich príjmov.

Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia možno do 9. augusta

18. 07. 2023 - Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023.

Slovak Challenge Fund spustil štvrtú výzvu na žiadosti o podporu pre slovenské inovácie

18.07.2023 - Slovenské firmy majú už po štvrtýkrát možnosť zapojiť sa do výzvy cez Slovak Challenge Fund (SCF) a ponúknuť svoje inovatívne riešenie na niektorú z rozvojových tém v štyroch krajinách. O podporu sa môžu uchádzať výlučne slovenskí podnikatelia. Aby sa po úspešnom predstavení produktu, služby, programu či technológie mohla inovácia využívať v danej krajine naďalej, na projekte musí žiadateľ spolupracovať s lokálnym partnerom. K doterajším cieľovým krajinám Moldavsku a Severnému Macedónsku tento rok pribudli Bosna a Hercegovina aj Srbsko.

Kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny hovorila o najakútnejších potrebách ukrajinských obrancov

18.07.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár sa dnes prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na rokovaní tzv. Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny vo formáte ministrov obrany vybraných krajín. Ústrednou témou bola aktuálna situácia na bojisku a postup ukrajinskej protiofenzívy, ako aj súčasné potreby ukrajinských ozbrojených síl. Tzv. Kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny sa sformovala 26. apríla 2022 v rámci prvého stretnutia viac ako 40 štátov k tejto téme, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy USA na leteckej základni Ramstein v Nemecku. Jej cieľom je hľadať spoločne cesty, ako podporiť Ukrajinu v jej boji proti agresorovi. Dnešné stretnutie bolo štrnáste v poradí.

Štátna ochrana prírody SR zverejnila štúdiu početnosti medveďov

18.07.2023 - Štátna ochrana prírody SR zverejnila štúdiu zameranú na odhad početnosti medveďa hnedého na Slovensku. Vedci z Univerzity Karlovej a Českej zemědělskej univerzity odhadujú veľkosť populácie tejto šelmy na 1056 (1012 – 1275) jedincov. Zo štúdie vyplýva, že najväčšiu populáciu medveďa evidujeme v Chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde sa preukázala populácia 278 jedincov. Hustota populácie medveďa hnedého na Slovensku bola stanovená na 10 jedincov na 100 km2, pričom najpočetnejšia subpopulácia sa vyskytuje na území Poľany.

Výzva pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti

18.07.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa výzvu pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade záujmu o získanie, prípadne overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť žiadosť na ministerstvo v termíne do 15. augusta 2023.
 
Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby Stratégie ochrany ovzdušia

18.07.2023- Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4000 až 5700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.

Profesorovi Šuvadovi bola udelená čestná funkcia veľvyslanca Slovenska pre globálne zdravie

18.07.2023 - Minister zdravotníctva Michal Palkovič udelil profesorovi Jozefovi Šuvadovi, ktorý aktuálne zastupuje Slovenskú republiku v Riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čestnú funkciu veľvyslanca SR pre globálne zdravie. Profesor Šuvada dlhodobo presadzuje efektívne a transparentné riadenie v orgánoch WHO so silným zameraním na vedecké a na dôkazoch založené prístupy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu dostupnejšej zdravotnej starostlivosti v globálnom meradle.

Prinášame detailné implementačné plány a funkčné prototypy prvých dvoch životných situácií

18.07.2023 - V rámci dokumentácie, ktorá je súčasťou vypracovania 16 prioritných životných situácií, sme v prvej fáze publikovali Investičné plány pre situácie Strata zamestnania a Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti. Na tieto plány plynule nadväzuje ďalšia aktivita v podobe predstavenia ich detailných implementačných plánov a funkčných prototypov. Implementačné plány obsahujú bližšie informácie o termínoch zavádzania konkrétnych zmien alebo technických riešení pri Budovaní eGovernment riešení prioritných životných situácií z Plánu obnovy a odolnosti. Plné znenie Implementačných plánov nájdete na odkaze nižšie.

Východnú hranicu čakajú organizačné zmeny

18.07.2023 - Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje zlúčiť Colný úrad Michalovce s Colným úradom Košice. MF SR zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nedôjde k redukcii počtu príslušníkov finančnej správy či k zhoršeniu služieb pre verejnosť, práve naopak, ide o proklientský krok. V Michalovciach zároveň zostane zachovaná pobočka colného úradu. Zámerom MF SR a finančnej správy je vytvoriť silný colný úrad s územnou pôsobnosťou pre celú colnú hranicu s dostatočnou technickou a personálnou kapacitou. Tento krok umožní posilniť výkon služby na hraničných pobočkách či v pohraničných regiónoch a tým aj samotnú kontrolnú činnosť. To môže významne pomôcť znížiť riziko korupcie a klientelizmu na východnej hranici. Organizačné zmeny MF SR plánuje ešte v tomto roku.

Minister Wlachovský v Bruseli: Región Latinskej Ameriky a Karibiku má v našich očiach veľký geopolitický a hospodársky potenciál, preto vítam plány na posilnenie spolupráce s EÚ

19.07.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v dňoch 17. a 18. júla 2023 v Bruseli zúčastnil na samite lídrov Európskej únie (EÚ) a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), kde ako člen slovenskej delegácie sprevádzal predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora. Lídri krajín EÚ a CELAC prijali spoločné vyhlásenie k posilneniu spolupráce a vzájomnej prepojenosti v oblastiach spoločného záujmu, medzi ktoré patrí ekonomická obnova, obchodná spolupráca, zelená a inkluzívna ekonomika či digitálna transformácia.

Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja podľa Agendy 2030 sa musí opierať o presné dáta a skutočné potreby

19.07.2023 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík sa tento týždeň počas pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických zúčastnil na pôde OSN na Politickom fóre na vysokej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji. Na plenárnom zasadnutí predstavil pokrok Slovenska v plnení cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a na pôde OSN absolvoval tiež viacero bilaterálnych stretnutí.

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

19.07.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR má na základe zákona č. 305/2018 Z. z. povinnosť informovať každoročne k 15. júlu verejnosť o kvalite vôd v jednotlivých chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok. Správa podáva informáciu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach vymedzených na území SR na základe výsledkov monitorovania realizovaného rezortnými organizáciami MŽP SR.

Rezort hľadá systematické riešenia v oblasti úhrad zdravotníckych pomôcok

19.07.2023 - Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sa minulý týždeň stretli za okrúhlym stolom so širokým okruhom zainteresovaných v oblasti zdravotníckych pomôcok. Cieľom otvorenej diskusie bola výmena názorov na aktuálne požiadavky výrobcov týkajúce sa úhrad a hľadanie cesty, ako udržať dostupnosť zdravotníckych pomôcok pri rešpektovaní finančných možností zdravotných poisťovní. Tento okrúhly stôl bol prvým v rade pravidelných stretnutí, na ktorých sa ministerstvo chystá systematicky riešiť aktuálne otázky z tohto dôležitého segmentu. Spoločnou snahou chce predchádzať vzniku kritických situácií, aké sa v minulosti vyskytli, napríklad, keď pre nedostatočné úhrady hrozil odchod viacerých renomovaných výrobcov lokomočných pomôcok esenciálnych pre ľudí s dočasným alebo trvalým pohybovým znevýhodnením.

Ministerka práce Soňa Gaborčáková a maltský minister pre aktívne starnutie diskutovali o budúcnosti sociálnych služieb

19.07.2023 - Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková v Bratislave prijala maltského ministra pre aktívne starnutie Jo Etienne Abela, aby spoločne zdieľali pohľady v oblasti rozvoja sociálnych služieb. Na stretnutí diskutovali o budúcnosti poskytovania sociálnych služieb s ohľadom na demografický vývoj, rovnako o problematike opatrovateľov v tejto oblasti. Maltská delegácia iniciovala stretnutie s cieľom oboznámiť sa na Slovensku so skúsenosťami s poskytovaním sociálnych služieb pomocou signalizačných náramkov pre seniorov.

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percent

20.07.2023 - Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek tomu sa PDU prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent.

Unikátnou vnútrozemskou deltou Dunaja prúdi historicky najviac vody

20.07.2023 - Vodohospodári po prvý raz v histórii vodného diela Gabčíkovo testujú vyšší prietok pri simulovaných záplavách starých ramien Dunaja. Prietok vody dosiahne historických 120 kubických metrov za sekundu a postupne bude plynulo klesať až do ukončenia letných záplav 1. augusta. Mimoriadna manipulácia počas letnej simulovanej záplavy na Dunaji je výsledkom spolupráce štátnych ochranárov, vodohospodárov a environmentálnych aktivistov.

ÚHP: Viac civilistov v policii je jednou z ciest k vyššej hodnote za peniaze

20.07.2023 - Najnovšia revízia výdavkov Policajného zboru sa okrem samotných výdavkov zamerala na počet a štruktúru policajtov aj prácu polície ako celku. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v nej navrhuje 12 opatrení, ktoré môžu zlepšiť fungovanie polície a zvýšiť kvalitu policajných služieb pre občanov. Opatrenia navrhujú okrem iného upraviť štruktúru zamestnanosti a rozdelenie policajtov, sprehľadniť systém odmeňovania a zaviesť hodnotenie kvality policajných služieb.

V auguste sa zmení podávanie nárokov zhotoviteľov

20.07.2023 - Od 16. augusta už metodické pokyny, ktoré sa používajú na výpočet navýšenia ceny cestných a železničných projektov, nebudú záväzné. Zhotovitelia projektov však budú môcť svoje nároky aj ďalej predkladať Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správe ciest či Železniciam SR. Ministerstvo dopravy pripravilo pre enormný rast cien stavebných materiálov metodické pokyny, ktoré mohli zhotovitelia využiť na výpočet hodnoty navýšenia ceny diela pre prebiehajúce cestné a železničné projekty. Keďže sa situácia na trhu s výrobnými materiálmi ustálila, ministerstvo ruší pre svoje podriadené organizácie záväznosť týchto metodických pokynov k 15. augustu.

Ministerstvo dopravy chce, aby bol úsek D1 pri Bernolákove dočasne zadarmo

20.07.2023 - Slovenská správa ciest už čoskoro začne s rekonštrukciou Seneckej cesty. Preto chce Ministerstvo dopravy SR dočasne vyňať zo spoplatnenia úsek diaľnice D1. Konkrétne sa už existujúci úsek diaľnice D1 nespoplatnený diaľničnou známkou v rámci Bratislavy predĺži, a to od prípojky Bratislava – Zlaté piesky po prípojku Bernolákovo. Motoristi prechádzajúci týmto úsekom tak nebudú musieť mať platnú diaľničnú známku.

Žatva 2023: Úroda bude najlepšia za posledných päť rokov

20.07.2023 - Žatevné práce na Slovensku sú v plnom prúde, poľnohospodári očakávajú nadpriemernú úrodu obilia. Pomohlo k tomu priaznivé jarné počasie s dostatkom vlahy a nižšími teplotami. Keďže sektor poľnohospodárstva a potravinárstva patrí medzi top priority súčasného vládneho kabinetu, na žatevnom výjazde v Špačinciach (okr. Trnava) sa zúčastnil predseda vlády SR Ľudovít Ódor, aby spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefom Bírešom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emilom Machom a predsedom miestneho poľnohospodárskeho družstva Rudolfom Nádaským zhodnotili priebeh žatvy a predpokladané výnosy obilia.

I. Brocková: Albánsko je stabilným a spoľahlivým partnerom EÚ na medzinárodnej scéne, má našu plnú podporu v eurointegračnom procese

20.07.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala 19. júla 2023 v Bratislave mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republiky v SR Enkeledu Mërkuri. Potenciál pre ďalší rozvoj vzťahov medzi krajinami vidia partnerky hlavne v ekonomickej oblasti, k čomu môže prispieť nedávny podpis Zmluvy medzi Slovenskou a Albánskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia.

Rezort obrany potvrdil akvizíciu vozidiel JLTV 4x4 Oshkosh, OS SR tak po desiatich rokoch získajú požadovanú techniku

20.07.2023 - Rezort obrany prijal ponuku americkej strany na obstaranie 160 ks ľahkých taktických vozidiel JLTV 4x4 spoločnosti Oshkosh v hodnote takmer 190 mil. USD z podporných fondov FMF (Foreign Military Financing). Po predchádzajúcom súhlase vlády to dnes v priestoroch rezortu podpisom potvrdil minister obrany SR Martin Sklenár za prítomnosti veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR Gautama Ranu a tiež predstaviteľov výrobcu vozidiel - spoločnosti Oshkosh.

Parlamentné voľby 2023: hlasovacie lístky pre voľbu poštou sú už dostupné na webovom sídle ministerstva vnútra

20. 07. 2023 - Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojom webovom sídle hlasovacie lístky pre voľbu poštou. MV SR zároveň zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, materiály potrebné na hlasovanie. Doposiaľ požiadalo o voľbu poštou  22 038 ľudí. Každému človeku zapísanému do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine. Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela hlasovacie lístky. Tie si volič stiahne z webovej stránky ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?nr23-hl .

Minister obrany M. Sklenár navštívil jeden z muničných skladov

21.07.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár navštívil v uplynulých dňoch jeden z muničných skladov, aby sa spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl SR pozrel na stav a skladovanie zásob munície. Po tejto návšteve, osobnej skúsenosti a sumarizácii od relevantných zložiek OS SR opäť potvrdzujeme, že Ozbrojené sily SR majú dostatok munície na plnenie všetkých svojich úloh vrátane výcviku a samozrejme v prvom rade pre účely prípadnej potreby obrany štátu.

Minister Wlachovský v Bruseli: Je mimoriadne dôležité, aby krajiny EÚ a ďalšie štáty poskytli Ukrajine také bezpečnostné záväzky, ktoré nášmu susedovi umožnia dlhodobo sa brániť a odolávať budúcim pokusom o destabilizáciu

21.07.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 20. júla 2023 v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Hlavnými témami rokovania ministeriek a ministrov zahraničných vecí členských štátov Únie boli pokračovanie agresie Ruska proti Ukrajine a vzťahy EÚ s Tureckom. Súčasťou programu bola aj neformálna diskusia s ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom.


Prezident

Prezidentka podpísala 5 zákonov

17.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 17. júla 2023 päť zákonov.

Prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentovi ČR

17.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 17. júla 2023 zaslala Sústrastný telegram prezidentovi Českej republiky Petrovi Pavlovi v súvislosti so závažnou dopravnou nehodou dvoch autobusov.

Prezidentka rokovala s ministrom životného prostredia

17.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 17. júla v Prezidentskom paláci prijala ministra životného prostredia Milana Chrenka. Ich rokovanie sa týkalo aktuálnych tém, akými sú sanácia starých environmentálnych záťaží, situácia ohľadom stretov s medveďom hnedým a pripravovaný klimatický samit.
Napriek závažnosti problému sa so sanáciou starých environmentálnych záťaží podľa prezidentky nepodarilo zásadnejšie pohnúť.

Prezidentka podpísala 4 zákony

18.07.2023  - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 18. júla 2023 štyri zákony.

Prezidentka rokovala so zástupcami ZMOSu a SK8

18.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. júla 2023 v Prezidentskom paláci prijala zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8. Zástupcovia samospráv prezidentku informovali najmä o konkrétnych dopadoch nevyplatenia prvej časti prisľúbenej kompenzácie vo výške 54 miliónov eur na kraje, mestá a obce.

Prezidentka odovzdala poverovacie listiny veľvyslancom SR v zahraničí

18.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. júla 2023 v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny veľvyslancom SR v zahraničí.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk