23.10.2023
ID: 5899upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vládny kabinet schválil nariadenie vlády z dielne ministerstva životného prostredia pre ustanovenie národného zoznamu všetkých území európskeho významu (ÚEV), ktoré boli doposiaľ schválené. Ide o dôležitý krok pre jednoznačnejšiu ochranu ÚEV a zlepšenie prístupu k informáciám. Vlastníci a užívatelia pozemkov tiež získajú pohodlný prístup k prehľadným mapovým podkladom chránených území Natura 2000, vrátane aktuálneho parcelného stavu a stupňa ochrany.

Vláda

Minister M. Sklenár navštívil v rámci pracovného výjazdu Hornú Nitru a Banskú Bystricu

16.10.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes spolu so štátnym tajomníkom MO SR Marianom Majerom navštívil vojakov 43. zásobovacej základne a 905. centra špecializovanej bojovej podpory v Zemianskych Kostoľanoch a Novákoch. Zaujímal sa tu o personálnu naplnenosť a plnenie úloh, ako aj stav a zlepšovanie vojenskej infraštruktúry. Súčasťou pracovného výjazdu vedenia rezortu bola aj návšteva zbrojárskeho podniku VOP Nováky, ktorý sa zaoberá výrobou a predlžovaním životného cyklu munície.

Envirorezort podpísal memorandum o posilňovaní spolupráce s neziskovým sektorom a občianskou spoločnosťou

17.10.2023 - Ministerstvo životného prostredia a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní dialógu medzi envirorezortom a občianskou spoločnosťou pri ochrane a tvorbe životného prostredia.„Zapájanie verejnosti do tvorby a implementácie verejných politík predstavuje nevyhnutný nástroj na zvyšovanie dôvery verejnosti v štátne inštitúcie. Neziskové organizácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe verejných politík. Zastupujú odbornú verejnosť, ktorá sa danej oblasti venuje dlhodobo a bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu,“ vyhlásil Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Mapovanie komunikačnej infraštruktúry prinieslo cenné informácie o pokrytí Slovenska

17.10.2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) realizovalo mapovanie komunikačnej infraštruktúry na adresy. Do unikátneho mapovania prinieslo dáta 43 vlastníkov sietí elektronických komunikácií. Mapovanie prinieslo nové informácie o pokrytí Slovenska na úrovni od adries bez internetu, cez rýchlosti 2 Mbit/s, 10 Mbit/s, 30 Mbit/s, 100 Mbit/s, 300 Mbit/s až po rýchlosť 1GB/s. Sústredilo sa na pokrytie Slovenska gigabitovou rýchlosťou. Pokrytie všetkých európskych domácností gigabitovou sieťou do roku 2030 je cieľom
Digitálnej dekády pre digitálnu konektivitu. Všetky obývané oblasti majú byť pokryté 5G.

Ministri životného prostredia EÚ vyjadrili podporu klimatickým cieľom

17.10.2023 - Aktualizácia európskych klimatických cieľov pod Parížskou klimatickou dohodou a s ňou spojená spoločná pozícia EÚ na klimatickej konferencii OSN v Dubaji, znižovanie emisií skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd a znižovanie plastového odpadu. To boli hlavné témy rokovania Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxembursku. Slovenskú delegáciu na rokovaniach viedol minister životného prostredia Milan Chrenko.

Ministerstvo vnútra poskytuje samosprávam pomoc pri zvládaní dôsledkov tranzitnej migrácie

17. 10. 2023 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zohľadňuje aktuálnu situáciu v súvislosti so zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami a prechodom tranzitujúcich ôsob cez naše územie. V najexponovanejších okresoch poskytuje samosprávam pomoc pri zabezpečovaní nutných opatrení ako sú napríklad stany, ohrievače, či prikrývky. Cieľom je primárne zabezpečiť najzraniteľnejšiu skupinu tranzitujúcich osôb - matky s deťmi, podiel ktorých v celkovom počte tranzitujúcich osôb medziročne stúpol dvojnásobne, z 8  na 16,31 %. Ministerstvo vnútra SR úzko spolupracuje s relevantnými orgánmi, rovnako ako aj s neziskovými organizáciami, aby sa zabezpečila efektivita prijatých opatrení.

Premiér Ľudovít Ódor poverený riadením MV SR udelil trom príslušníkom PZ vyznamenania za príkladnú službu

17. 10. 2023 - Predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením Ministerstva vnútra SR v utorok 17. októbra 2023 udelil trom príslušníkom Policajného zboru vyznamenania za príkladnú službu Slovenskej republike. Riaditeľovi Úradu hraničnej a cudzineckej polície plk. Robertovi Guckému udelil medailu za službu v Policajnom zbore I. stupňa, a to nielen za jeho svedomité pôsobenie v hraničnej a cudzineckej polícii, ale aj za  schopnosť prehlbovať dôveru občanov v Policajný zbor. To sa prejavilo pri najväčších výzvach, akým Slovensko čelilo v ére samostatnosti: pandémia COVID-19, vojna Ruska proti Ukrajine, či enormný tlak sekundárnej tranzitnej migrácie.  

Slovenské firmy obranného priemyslu sa môžu uchádzať o európske prostriedky na podporu výroby munície v krajinách EÚ

18.10.2023 - Európska komisia (EK) dnes zverejnila výzvy na pridelenie grantových prostriedkov v rámci nástroja na podporu výroby munície (Act in Support of Ammunition Production - ASAP). Vďaka tomuto nástroju sa môžu firmy obranného priemyslu v krajinách EÚ a v Nórsku uchádzať o finančný príspevok na zvyšovanie vlastných výrobných kapacít pre výrobu delostreleckej munície či rakiet. Z rozpočtu EÚ bude medzi vybrané zbrojárske podniky prerozdelených celkovo 470 miliónov eur.

Využitie geotermálnej energie v Košiciach je o krok bližšie k realite – zmluvu o podpore z Fondu na spravodlivú transformáciu uzavrieme v najbližších dňoch

18.10.2023 - Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe napreduje. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu na národný projekt Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline. Výzva v objeme 56,1 miliónov z Fondu na spravodlivú transformáciu je určená pre prijímateľa, ktorý projekt dlhodobo pripravuje – MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, a.s., ktorý je vlastníkom geotermálnych vrtov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv

18. 10. 2023 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej republiky  a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z. (ďalej len zákon) a v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 – 2024 vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Prijatie generálnej konzulky S. Budayovej u guvernéra Istanbulu D. Gülu

18.10.2023 - Generálnu konzulku Slovenskej republiky v Istanbule Soňu Budayovú prijal 18. októbra 2023 guvernér Istanbulu Davut Gül. Témou rokovania boli otázky ďalšieho prehĺbenia slovensko-tureckých vzťahov s dôrazom na posilnenie ekonomických vzťahov s osobitným zameraním na obchod a investície.
Guvernér Istanbulu je štátny úradník Istanbul menovaný tureckou vládou, ktorý je zodpovedný za implementáciu vládnej legislatívy v Istanbule.

Minister Wlachovský v Košiciach: Východné Slovensko je domovom úspešných firiem aj inšpiratívnych inovácií. Aj vďaka potenciálu tohto regiónu podporujeme našich vývozcov a tvoríme ekonomicky silnejšie Slovensko

18.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Miroslav Wlachovský otvoril 17. októbra 2023 v Košiciach tretí ročník Exportného fóra. Na podujatí rezortu diplomacie, ktoré podporili Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Eximbanka SR, sa zúčastnili zástupcovia podnikateľskej sféry, ekonomickí diplomati z veľvyslanectiev SR v zahraničí a zástupcovia štátnych inštitúcií poskytujúcich proexportné služby.

Minister Wlachovský v Prahe: Otázka nestojí tak, či je Európa pripravená čeliť hrozbe z východu, ale či si môžeme dovoliť luxus nebrániť sa proti nej

18.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 16. októbra 2023 v Prahe na konferencii Forum 2000. Prestížne medzinárodné podujatie nadväzuje na odkaz bývalého česko-slovenského a neskôr českého prezidenta Václava Havla podporou hodnôt demokracie a rešpektovania ľudských práv, napomáhaním rozvoja občianskej spoločnosti a podnecovaním náboženskej, kultúrnej či etnickej tolerancie.

Územia európskeho významu dostanú jednotné a zrozumiteľné označenie

18.10.2023 - Vládny kabinet schválil nariadenie vlády z dielne ministerstva životného prostredia pre ustanovenie národného zoznamu všetkých území európskeho významu (ÚEV), ktoré boli doposiaľ schválené. Ide o dôležitý krok pre jednoznačnejšiu ochranu ÚEV a zlepšenie prístupu k informáciám. Vlastníci a užívatelia pozemkov tiež získajú pohodlný prístup k prehľadným mapovým podkladom chránených území Natura 2000, vrátane aktuálneho parcelného stavu a stupňa ochrany. Vďaka materiálu sa územie v najprísnejšom režime ochrany celkovo rozrastie o 629 hektárov. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Soňa Gaborčáková: Úspešne sme naplnili všetky stanovené priority a adresne podporili najzraniteľnejšie skupiny

18.10.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením Sone Gaborčákovej úspešne naplnilo stanovené priority v znení hlavnej myšlienky programového vyhlásenia vlády, že „Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupiny“. Za uplynulých vyše 5 mesiacov rezort práce identifikoval zraniteľné skupiny, v prospech ktorých boli prijaté jednorazové podporné opatrenia, ale aj systémové zmeny. Okrem adresnej pomoci pre zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre každého, ministerstvo práce pripravilo strategické priority, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie sociálneho systému. Tieto úlohy zostávajú v rukách pre nastupujúcu vládu.

Udelenie ocenení ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pri príležitosti 30. výročia vstupu SR do Rady Európy za významný prínos v oblasti ľudských práv a demokracie

18.10.2023 - Pri príležitosti 30. výročia vstupu Slovenskej republiky do Rady Európy sa dňa 17. októbra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení vybraným osobnostiam, s ktorými je členstvo a pôsobenie Slovenskej republiky v Rade Európy spojené. Stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri Rade Európy, veľvyslankyňa Oksana Tomová odovzdala zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského bývalej zástupkyni generálneho tajomníka Rady Európy Maud de Boer-Buquicchiovej za spoluprácu počas prvého predsedníctva SR vo Výbore ministrov Rady Európy (november 2007- máj 2008), bývalému predsedovi Benátskej komisie a nositeľovi čestného doktorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Giannimu Buquicchiovi a komisárke Rady Európy pre ľudské práva Dunji Mijatovićovej.

Využitie geotermálnej energie v Košiciach je o krok bližšie k realite – zmluvu o podpore z Fondu na spravodlivú transformáciu uzavrieme v najbližších dňoch

18.10.2023 - Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe napreduje. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu na národný projekt Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline. Výzva v objeme 56,1 miliónov z Fondu na spravodlivú transformáciu je určená pre prijímateľa, ktorý projekt dlhodobo pripravuje – MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, a.s., ktorý je vlastníkom geotermálnych vrtov. Po komunikácii s prijímateľom a partnerom MIRRI SR očakáva, že v najbližších dňoch predložia na základe vyhlásenej výzvy žiadosť na posúdenie, čo otvorí cestu k ďalšiemu kroku, ktorým je podpis zmluvy a začiatok realizácie ešte v tomto roku. Projekt od roku 2026 zabezpečí ekologické a stabilné vykurovanie pre štvrtinu košických domácností a môže dosiahnuť zníženie emisií CO2 až o 50 000 ton ročne.

Svetová kampaň MODRÉ SRDCE na podporu boja proti obchodu s ľuďmi prebieha aj na Slovensku

18. 10. 2023 - Ministerstvo vnútra SR sa pri príležitosti  Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. október)  zapája do kampane Modré srdce (BLUE HEART). Ide o iniciatívu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorú poskytol členským krajinám OSN na zdieľanie. Buď vnímavý, každá obeť obchodovania s ľuďmi potrebuje pomoc  - to je jasný odkaz kampane, zdieľaním ktorého  sa Slovenská republika pripojí k 36 krajinám sveta podporujúcim tieto aktivity.

Rada ministrov pre vnútorné záležitosti v Luxemburgu o stave schengenského priestoru aj o boji proti prevádzačstvu

19. 10. 2023 - Zasadnutie Rady ministrov pre vnútorné záležitosti štátov EÚ, na ktorom Slovensko vo štvrtok 19. októbra 2023 zastupoval štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič, sa nieslo v duchu aktuálnych tém, ktoré sa priamo dotýkajú aj našej krajiny. Situácia v schengenskom priestore zostáva dôležitou témou v súvislosti s migráciou a vnútornou bezpečnosťou. Tento priestor zostáva najnavštevovanejšou destináciou na svete.

Technický problém na oddeleniach dokladov a klientskych centrách

19. 10. 2023 - Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v týchto dňoch treba rátať s predĺžením doby vybavenia pri podávaní žiadostí na oddeleniach dokladov a v klientskych centrách. Dôvodom sú technické problémy, na odstránení ktorých intenzívne pracujeme.

Prezident

Reakcia prezidentky na vyjadrenia Roberta Fica

14.10.2023 - Nevyhnutnou podmienkou vymenovania vlády je doručenie mien nominantov, ktorí majú byť jej členmi. Robert Fico prezidentke doteraz žiadny takýto návrh nedoručil, takže prezidentka ani nemá čo odkladať. Pri kreovaní novej vlády prezidentka koná striktne v súlade s ústavou a jej postup bol doteraz vecný a profesionálny. Na rozdiel od Roberta Fica, ktorý opäť prešiel do útoku. Keď bude mať prezidentka zoznam nominantov k dispozícii, má právo a aj povinnosť sa s menami oboznámiť a pokiaľ nebudú vážne prekážky, vládu vymenuje.

Reakcia prezidentky na podpis koaličnej zmluvy

16.10.2023 - Reakcia prezidentky Zuzany Čaputovej na podpis koaličnej zmluvy medzi stranami Smer, Hlas a SNS. Podpisom memoranda o porozumení minulý týždeň a dnešným podpisom koaličnej dohody bola naplnená podmienka poverenia Roberta Fica zabezpečiť novej vláde väčšinovú podporu v parlamente. Prezidentka je pripravená ďalej konať a ďalšie kroky oznámi po tom, ako sa bude môcť oboznámiť s menami navrhovaných členov vlády. Takýto zoznam jej doteraz doručený nebol.

Prezidentka sa stretla s R. Ficom, odovzdal jej zoznam nominácií

17.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 17. októbra 2023 stretla v Prezidentskom paláci s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, ktorý jej odovzdal zoznam kandidátov na členov novej vlády. Prezidentka sa s nomináciami oboznámi a následne bude informovať o svojom ďalšom postupe.

Prezidentka vymenovala 12 nových sudkýň a sudcov

17.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 18. októbra 2023 nové sudkyne a sudcov všeobecných súdov.
V príhovore zdôraznila, že každé rozhodnutie súdu je významné. "Spravodlivosť je nesmierne krehká a reaguje citlivo aj na najmenší dotyk. Tým väčší dosah má a bude mať každé rozhodnutie novovymenovaných sudkýň a sudcov. Dosah nielen na ľudí, ktorých sa priamo týka, ale aj na celkovú atmosféru v spoločnosti." Sudkyniam a sudcom zaželala odvahu robiť pri všetkých hodnotových a etických dilemách správne, i keď niekedy náročnejšie rozhodnutia, v súlade s ich presvedčením.

Noví veľvyslanci Číny a Brazílie odovzdali poverovacie listiny

18.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 18. októbra 2023 na nástupných audienciách nových veľvyslancov Číny a Brazílie.
Ge Cai a Gabriel Boff Moreira jej pri tejto príležitosti odovzdali svoje poverovacie listiny.

Minister Peter Balík: Našu eurofondovú misiu sme úspešne splnili

19.10.2023 - Záchrana starých eurofondov, úspešné naštartovanie nového programového obdobia, ale i odporúčania pre nové vedenie štátu na pokračovanie reforiem – to sú výsledky päťmesačnej misie Petra Balíka na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Prioritou pre rezort bolo tiež zásadné zlepšenie spolupráce so samosprávami a pokračovanie digitálnych reforiem.

Prezidentka nevymenuje Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia

19.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová informovala Roberta Fica v rámci prebiehajúcich konzultácií o novej vláde, že nevymenuje Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Prezidentka má svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod ministerstva životného prostredia nemôže zabezpečiť človek, ktorý svojimi vyjadreniami neguje dlhodobo platnú environmentálnu politiku tohto štátu a medzinárodné záväzky, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prezidentka je presvedčená, že na rozdiel od ďalších nominantov v prípade Rudolfa Huliaka existujú ústavno-právne dôvody a to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia, a to vzhľadom na zverené úlohy a poslanie ministerstva. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu. Prezidentka preto Rudolfa Huliaka nevymenuje a požiadala Roberta Fica o doručenie nového návrhu kandidáta na post ministra životného prostredia, aby bolo možné pristúpiť k vymenovaniu vlády.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk