28.4.2020
ID: 4770upozornenie pre užívateľov

Určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

Cieľom Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia je stanoviť pravidlá koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu a to formou vydania potvrdenia, pričom takéto určenie je rozhodujúce z hľadiska určenia slovenských právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Výnimočne sa však môže stať, že takéto určenie sa uskutoční v rozpore so skutočnosťou teda aktuálnym stavom a je určená nesprávna legislatíva.

V článku sa bližšie budem zaoberať možnosťami, ktoré má osoba, u ktorej došlo k nesprávnemu určeniu uplatniteľnej legislatívy ako i možnosťami, na ktorý orgán je vhodné adresovať podania a prípadne iné prostriedky právnej ochrany so žiadosťou o vykonanie nápravy.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Nariadenie ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Nariadenie o koordinácii systémov soc. zabezpečenia“) sa vzťahuje na štátnych príslušníkov členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorý majú bydlisko v členskom štáte a podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov. V súlade so všeobecnými pravidlami Nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, osoby na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, podliehajú právnym predpisom len jedného členského štátu, pričom tieto právne predpisy sa určia v súlade s týmto nariadením.

Osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte podlieha právnym predpisom tohto členského štátu (písm. a) bodu 3 článok 11 Nariadenia o koordinácii systémov soc. zabezpečenia).

Pokiaľ by išlo o osobu, ktorá je v pozícii  zamestnanca v SR a súbežne vykonávajúc činnosť SZČO v inom členskom štáte bolo by možné aplikovať Článok 13 Nariadenia o koordinácii systémov soc. zabezpečenia, v zmysle ktorého osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch, podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonáva činnosť ako zamestnanec, alebo ak vykonáva takúto činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch, právnym predpisom určeným v súlade s ods. 1 Čl. 13 Nariadenia o koordinácii systémov soc. zabezpečenia.

Na určenie právneho predpisu krajiny, ktorému osoba podlieha podľa ods. 1 sa rozlišuje:

 • právny predpis členského štátu bydliska, ak táto osoba vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v tomto členskom štáte, ALEBO
 • právnym predpisom členského štátu, v ktorom je registrované sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo zamestnávateľa zamestnávajúceho danú osobu, ak táto osoba nevykonáva podstatnú časť svojich činností v členskom štáte svojho bydliska.
Rozhodujúcim, resp. určujúcim momentom pri určení uplatniteľnej legislatívy je teda nielen existencia pracovného pomeru/vykonávanie činnosti SZČO v členskom štáte ale i samotné bydlisko tejto osoby.

Záväznosť (aj nesprávne) vydaného potvrdenia E 101 vyplýva z dlhodobo ustálenej judikatúry Európskeho Súdneho dvora. Súdny dvor najmä konštatoval, že kým nie je potvrdenie E 101 zrušené alebo vyhlásené za neplatné, tak má právne účinky vo vnútroštátnom právnom poriadku členského štátu, do ktorého zamestnanec odišiel, aby tam vykonával prácu, a je záväzné pre inštitúcie tohto členského štátu. Z toho po prvé vyplýva, že príslušná inštitúcia členského štátu, v ktorom pracovník vykonáva prácu, musí brať do úvahy skutočnosť, že na tohto pracovníka sa už vzťahuje právna úprava sociálneho zabezpečenia členského štátu, kde je podnik, ktorý ho zamestnáva, usadený, a v dôsledku toho táto inštitúcia nemôže začleniť predmetného pracovníka do svojho vlastného systému sociálneho zabezpečenia. Po druhé, súdny orgán hostiteľského členského štátu nie je oprávnený preskúmať platnosť potvrdenia E 101, pokiaľ ide o skutočnosti, na základe ktorých takéto potvrdenie bolo vydané.

Pri súbehu poistení, v ktorých sa nachádza cezhraničný prvok, je nevyhnutné určiť uplatniteľnú legislatívu, ktorá sa bude vzťahovať na dotknutú fyzickú osobu, v súlade s Nariadením o koordinácii systémov soc. zabezpečenia a vykonávacím Nariadením č. 987/2009, ktoré koordinujú sociálne zabezpečenie. Na zabezpečenie riadneho vykonávania Nariadenia o koordinácii systémov soc. zabezpečenia sú príslušné orgány a inštitúcie členských štátov na základe článku 76 Nariadenia o koordinácii systémov soc. zabezpečenia povinné navzájom spolupracovať, vzájomne sa informovať o relevantných skutočnostiach, poskytovať svoje služby a komunikovať medzi sebou. Ak príslušná inštitúcia v mieste bydliska dotknutej fyzickej osoby, ktorá žiada o určenie uplatniteľnej legislatívy, nadobudne pochybnosti ohľadom určenia uplatniteľnej legislatívy, môže tieto pochybnosti riešiť len spôsobom určeným v článku 6, 15 a 16 vykonávacieho nariadenia, ktoré prikazujú obrátiť sa na inštitúciu iného členského štátu.

Ak je osoba zamestnaná alebo SZČO len v jednom členskom štáte, podlieha právnym predpisom sociálneho zabezpečenia štátu, v ktorom činnosť vykonáva aj napriek tomu, že sa jej bydlisko či sídlo zamestnávateľa nachádzajú v inom členskom štáte. V takých prípadoch sa A1 nevystavuje. Výnimkou zo všeobecnej zásady je inštitút vyslania, ktorý môžu uplatniť zamestnávateľ aj SZČO po splnení stanovených podmienok.

Ak by jestvovali dve (2) Potvrdenia bol by namieste postup podľa Rozhodnutia č. A1 z 12.júna, 2009 Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Rozhodnutie A1“), ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie postupu dialógu a zmierovacieho postupu, ktoré sa použijú v prípadoch, keď existujú pochybnosti o platnosti dokumentu alebo o správnosti podporných dokladov, ktoré uvádzajú situáciu osoby na účely uplatňovania Nariadenia o koordinácii systémov soc. zabezpečenia alebo Nariadenia č. 987/2009.

Dokumenty vydávané Sociálnou poisťovňou

 • Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia,
 • Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve , E101 SK,
nemajú charakter Rozhodnutí v zmysle z.č. 461/2003 Z. z., tzn. že u nich absentuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

V súlade s ust. §-u 209 ods 2 z.č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení: „Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu.

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o rozhodnutie ale iba o potvrdenie, nie je možné ich napadnúť opravným prostriedkom a odvolať sa proti nemu.

Potvrdenie A1 sociálnej poisťovne je preto podľa môjho názoru možné napadnúť:

 • Sťažnosťou proti postupu Sociálnej poisťovne, ktorým došlo k vydaniu Potvrdenia. Lehota na
 • vybavenie sťažnosti je 60 dní a Soc. poisťovňa si môže o ďalších 30 dní lehotu predĺžiť v prípade ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, a/alebo
 • Správnou žalobou, kedy sa bude žalovať vydané Potvrdenie - Opatrenie (a nie rozhodnutie) správneho orgánu. Lehota na podanie tejto žaloby je 2 mesiace od oznámenia opatrenia orgánu, proti ktorému smeruje. t.j. odo dňa, kedy bolo doručené Potvrdenie A1,
 • Podnetom, ktorý bude adresovaný prokurátorovi a bude sa ním žiadať, aby sa preskúmala zákonnosť vydania Potvrdenia A1.

  JUDr. Petra Baňáková
  JUDr. Petra Baňáková

   
  Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
  advokátska kancelária / bufete de abogados

  Cukrová 14
  811 08 Bratislava

  Tel.:       +421 2 59 324 173


  © EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk