25.5.2022
ID: 5434upozornenie pre užívateľov

Uvoľnenie podmienok pre lokálne zdroje energie

Z dôvodu súčasnej nepriaznivej situácie na európskom trhu z energetickými komoditami a zároveň z dôvodu transpozície balíka opatrení Európskej komisie pod označením tzv. „Čistá energia pre všetkých Európanov“[1] dochádza v súčasnosti v oblasti energetiky a najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie k výrazným zmenám.

Zmeny sa týkajú najmä zákona o energetike[2] a zákona o podpore OZE[3]. Tieto zmeny sa dotknú viacerých oblastí v energetike. V tomto článku sa zameriame na tzv. lokálne zdroje energie, medzi ktoré patria napríklad solárne panely na strechách budov.

Lokálny zdroj

Podľa zákona o podpore OZE účinného od 1. 4. 2022 sa za lokálny zdroj považuje zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré:

  1. vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a
  2. celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta.

Obnoviteľné zdroje energie sú napríklad slnečná, vodná a veterná energia.

Lokálnym zdrojom sú napríklad solárne panely na strechách budovy, ktoré majú vyrobiť elektrinu na pokrytie spotreby elektriny danej budovy. Prípadnú nespotrebovanú elektrinu vyrobenú týmito solárnymi panelmi je možné dodávať do distribučnej siete (viď podporu lokálnych zdrojov nižšie). 

V pôvodnom znení tohto zákona boli lokálne zdroje obmedzené len na zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane. Toto obmedzenie odpadlo v rámci uvoľňovania podmienok pre lokálne zdroje. Z predmetného vyplýva, že už aj väčšie zariadenia (napr. solárne panely s väčším výkonom), môžu požívať výhody spojené s lokálnym zdrojom.

Za výrobcu elektriny v lokálnom zdroji sa považuje odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj.

Podpora lokálnych zdrojov

Výhodou lokálnych zdrojov je ich podpora, ktorá je výraznejšia ako pri iných zariadeniach na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie.

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa zákonné podmienky, má právo na

  1. prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred inými zariadeniami na výrobu elektriny;
  2. právo dodávať nespotrebovanú elektrinu, vyrobenú v lokálnom zdroji, do siete v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity (pôvodné znenie zákona obsahovalo obmedzenie dodávať nespotrebovanú elektriku maximálne do 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja);
  3. elektrina vyrobená a spotrebovaná na mieste nepodlieha tarife za prevádzkovanie systému (TPS) do výšky 1 000 MWh ročne;
  4. bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy;
  5. bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

Výstavba a pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej siete je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje okrem času aj získanie viacerých vyjadrení alebo osvedčení od príslušných orgánov. Komplikovanosť tohto procesu závisí od celkového inštalovaného výkonu daného energetického zariadenia.

V prípade, ak ide o spomínané solárne panely (energetické zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie) s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, nie je potrebné na ich výstavbu získať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Nad túto hranicu je predmetné osvedčenie už potrebné.

Plánovaná novela zákona o energetike, ktorá je momentálne na prerokovaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky do 13.6.2022, plánuje uľahčenie aj v tejto oblasti. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia by malo byť potrebné až na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom od 2 MW vrátane.

Predmetné by znamenalo výraznú výhodu pre väčšie energetické zariadenia, nakoľko získanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je spojené aj so získaním ďalších dokumentov, a to najmä pozitívnych stanovísk prevádzkovateľa príslušnej distribučnej sústavy (napr. Západoslovenská distribučná, a.s.) a prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.).  

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy by mali vydať pozitívne stanovisko, ak existuje dostatočná kapacita v distribučnej sieti a plánované energetické zariadenie nebude mať negatívny vplyv na distribučnú a / alebo prenosovú sústavu.

Ak existujú pozitívne stanoviská týchto prevádzkovateľov, Ministerstvo hospodárstva vydá osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, a je daný investičný zámer žiadateľa v súlade s energetickou politikou.

Výstavba a pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej siete

Po získaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak je potrebné, je možné pokračovať v procese pripojenia do distribučnej siete, a to vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí schváliť možnosť pripojenia daného energetického zariadenia (v našom prípade konkrétne lokálneho zdroja) do distribučnej sústavy.

Proces pripojenia zahŕňa posudzovanie voľnej kapacity distribučnej siete; technické možnosti pripojenia a následne uzatvorenie zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Až po uzatvorení zmluvy o pripojení je možné vybudovať lokálny zdroj (napr. solárne panely) v zmysle technických podmienok dohodnutých v zmluve o pripojení. Následne je potrebné ešte uzatvoriť zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a spraviť finálne kroky na uvedenie zariadenia do prevádzky.


JUDr. Katarína Brath Liebscherová
,
advokátka
 

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 

[1] (Clean Energy for all Europeans Package – ďalej len „CEP“)

[2] Zákon č. 251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[3] Zákon č. 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk