23.5.2023
ID: 5755upozornenie pre užívateľov

Verejné subvencie vyplácané cirkevným súkromným školám môžu byť vyhradené cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sú v dotknutom členskom štáte uznané

Požiadavka uznania stanovená Rakúskom sa zdá byť odôvodnená na to, aby sa umožnilo rodičom vybrať si vzdelávanie svojich detí v závislosti od svojho náboženského presvedčenia

„Slobodná cirkev adventistov siedmeho dňa v Nemecku“ je cirkev, ktorá má sídlo a je uznaná v Nemecku. Táto cirkev požiadala rakúske orgány o subvenciu na personálne náklady súkromnej školy so sídlom v Rakúsku, ktorú uznáva a podporuje ako cirkevnú školu. Jej žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že takéto subvencie sú vyhradené cirkvám a náboženským spoločnostiam uznaným v Rakúsku.

Slobodná cirkev adventistov sa preto obrátila na rakúske súdy. Rakúsky Najvyšší správny súd, ktorý mal pochybnosti týkajúce sa zlučiteľnosti požiadavky takéhoto uznania s právom Únie, a predovšetkým pravidlami v oblasti slobodného pohybu, v tejto súvislosti položil otázky Súdnemu dvoru.

V rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor predovšetkým konštatoval, že právo Únie sa na takýto spor uplatňuje. Je pravda, že Zmluvy Únie stanovujú, že EÚ je neutrálna, pokiaľ ide o to, ako si členské štáty zorganizujú svoje vzťahy s cirkvami a náboženskými združeniami alebo spoločenstvami. Neznamená to však, že ich ekonomická činnosť, ktorou je poskytovanie vzdelávania v zariadeniach, ktoré sú financované hlavne zo súkromných zdrojov, je vo všeobecnosti vyňatá z práva Únie.

Súdny dvor ďalej poznamenal, že s výhradou overení, ktoré prináleží vykonať rakúskemu Najvyššiemu správnemu súdu, požiadavka, aby došlo k uznaniu podľa vnútroštátneho práva, predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa. Podmienky, akými sa riadi toto uznanie, sa totiž dajú oveľa ťažšie splniť cirkvami a náboženskými spoločnosťami so sídlom v iných členských štátoch, a teda ich môžu znevýhodňovať.

Súdny dvor však konštatoval, že takéto obmedzenie slobody usadiť sa môže byť odôvodnené za predpokladu, že sleduje legitímny cieľ, a pod podmienkou, že rešpektuje zásadu proporcionality.
V Rakúsku tak cirkevné súkromné školy dopĺňajú systém verejných škôl, ktorý je medzináboženský, pričom sa rodičom umožňuje ľahšie si vybrať vzdelávanie svojich detí v závislosti od svojho náboženského presvedčenia. Keďže má rakúska právna úprava za cieľ zabezpečiť tento výber, sleduje legitímny záujem.
Napokon sa nezdá, že by táto právna úprava bola neprimeraná alebo išla nad rámec toho, čo je nevyhnutné. Jej cieľom je predovšetkým zabezpečiť to, aby boli subvencované školy určené významnej časti obyvateľstva, u ktorej je predpoklad, že si vyberie túto ponuku vzdelávania, ktorá je doplnková vo vzťahu k ponuke verejných školských zariadení.
Riaditeľstvo pre komunikáciu

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

 

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 20/23
V Luxemburgu 2. februára 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/21 | Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk