8.3.2018
ID: 4004upozornenie pre užívateľov

Vnútropodnikový presun ako nový typ povolenia na pobyt v SR

Očakávané zjednodušenie postupu pri presune zamestnancov z tretích krajín do členských štátov EÚ by malo priniesť nadnárodným spoločnostiam odľahčenie od administratívnej záťaže pri migrácii ich zamestnancov. Súčasne však avizované zjednodušenie postupu prináša mnohé otázky týkajúce sa výkladu jednotlivých zákonných požiadaviek a ich uplatnenia v praxi. Vyskúšali sme tento proces na Slovensku a prinášame praktické usmernenia, ktoré môžu byť nápomocné pri príprave dokumentácie v súvislosti s procesom presunu zamestnanca a samotným procesom ako takým.

 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 
 
Od mája 2017 je účinná novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá do slovenského právneho poriadku transponovala smernicu Európskeho Parlamentu a Rady č. 2014/66/EÚ. 

Oproti bežnej žiadosti o udelenie povolenia na pobyt za účelom zamestnania, žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom vnútropodnikového presunu prináša nasledovné špecifiká:

Miesto podania žiadosti

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu je možné podať výlučne na zastupiteľskom úrade v štáte, kde má zamestnanec svojho domovského zamestnávateľa, zatiaľ čo bežnú žiadosť za účelom zamestnania je možné podať priamo na cudzineckej polícii v SR za predpokladu, že sa tu cudzinec zdržiava legálne. Na druhý deň po podaní žiadosti môže cudzinec vycestovať na Slovensko (samozrejme, pokiaľ by sa tu zdržiaval legálne).

Nevýhodou takéhoto postupu je to, že po tom, čo zastupiteľský úrad takúto žiadosť prijme, ak je to potrebné, musí ju preložiť a následne ju spolu so svojím stanoviskom zašle na príslušnú cudzineckú políciu v SR, ktorá o samotnej žiadosti rozhodne. Lehota na rozhodnutie (30/90 dní) začína plynúť až od momentu, kedy žiadosť obdrží cudzinecká polícia na Slovensku. Nakoľko sa na doručovanie žiadostí využíva diplomatická pošta, rozhodovací proces sa predlžuje a tento čas žiadateľ bohužiaľ nevie ovplyvniť. Žiadateľovi polícia nie je povinná poskytnúť informáciu o tom, že žiadosť obdržala, takže reálne žiadateľovi neostáva iná možnosť ako denne kontaktovať políciu, či im žiadosť bola doručená. Je preto veľmi ťažké dopredu zhodnotiť, koľko približne bude trvať, kým bude povolenie vydané. Z našich skúseností napríklad z USA doručenie trvá približne tri týždne, čiže o tento časový úsek sa proces udelenia pobytu obligatórne predlžuje.  

Stanovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Napriek tomu, že v prípade vnútropodnikového presunu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny („Úrad“) neskúmajú skutočnosť, či pracovná pozícia bola inzerovaná, resp. či bolo vytvorené nové pracovné miesto, je potrebné, aby na žiadosť polície vydali súhlasné stanovisko. Žiadosť podáva automaticky polícia a ani v tomto prípade žiadateľ nevie, či a kedy bola jeho žiadosť na príslušný Úrad postúpená.

Podmienkou na vydanie súhlasného stanoviska však je, že hostiteľský subjekt na Slovensku si riadne plní svoje zákonné povinnosti. Tieto povinnosti sú explicitne vymenované v zákone o službách v zamestnanosti a ich splnenie skúma v niektorých prípadoch samotný Úrad a v niektorých prípadoch žiadateľ. Ide napríklad o riadne plnenie si povinností voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni či zdravotným povinnostiam a nesmie byť v likvidácii či v konkurze. Hostiteľský subjekt tiež nesmie mať akýkoľvek zápis za posledných päť rokov v zozname nelegálnych zamestnávateľov. V praxi to znamená, že pokiaľ spoločnosť za posledných päť rokov pred podaním žiadosti pochybila, napríklad tým, že iného zamestnanca zahlásila čo len o jeden deň neskôr do sociálnej poisťovne a z tohto dôvodu je uvedená v predmetnom zozname, jej zamestnanec povolenie na pobyt nedostane. Rovnako to bude platiť pri každom, aj keď drobnom pochybení, či nedoplatku voči štátnym inštitúciám, či v prípade, pokiaľ by niekto podal na spoločnosť šikanózny návrh na konkurz.

Náležitosti žiadosti

Okrem bežných náležitostí, ktoré musí žiadosť obsahovať, žiadosť o udelenie pobytu za účelom vnútropodnikového presunu musí preukázať aj nasledovné skutočnosti:

  • a) skutočnosť, že ide o kľúčového zamestnanca spoločnosti, ktorý má buď vysokokvalifikované vzdelanie, alebo je iným spôsobom pre spoločnosť kľúčový a z tohto dôvodu má spoločnosť záujem na jeho presune do hostiteľského subjektu. Túto skutočnosť je možné preukázať predložením potvrdenia o vzdelaní, alebo prehlásením o tom, že ide o kľúčového zamestnanca, napríklad z dôvodu, že pre spoločnosť pracuje dlhší čas a disponuje s množstvom potrebného know how o vnútorných procesoch danej spoločnosti. Zamestnanec musí pracovať pre spoločnosť minimálne 6 mesiacov pred podaním žiadosti, pričom splnenie podmienky trvania pracovnoprávneho vzťahu je možné preukázať platnou pracovnou zmluvou podľa lokálneho práva;
  • b) skutočnosť, že pôvodný zamestnávateľ a hostiteľský subjekt sú spriaznenými osobami patriacimi do tej istej skupiny zamestnávateľov. Vzájomné prepojenie spoločností je jednoduché preukázať pri spoločnostiach s jednoduchšou štruktúrou alebo v štátoch, kde je bežne dostupný verejný výpis z lokálneho registra obchodných spoločností. Pokiaľ prepojenie spoločností nie je možné preukázať výpisom, je možné použiť čestné prehlásenie oboch spoločností potvrdzujúce ich vzájomné prepojenie;
  • c) skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun. Zákon bližšie nešpecifikuje akým spôsobom sa takáto skutočnosť preukazuje. Máme za to, že dostačujúce by boli čestné prehlásenia oboch subjektov, alebo písomná dohoda o vnútropodnikovom presune obsahujúca bližšie podmienky presunu. Takáto dohoda by mala obsahovať aj ďalšie náležitosti ako podmienku, že sa zamestnanec po uplynutí jeho pobytu na Slovenku vráti k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi vo svojom domovskom štáte a to, že jeho pracovné podmienky na Slovensku nebudú horšie ako jeho pracovné podmienky v domovskom štáte. Súčasťou tejto dohody, alebo čestných prehlásení by mal byť aj súhlas zamestnanca s jeho presunom;

Trvanie pobytu

Prechodný pobyt za účelom vnútropodnikového transferu môže byť udelený na tri roky. Po udelení pobytu zamestnanec obdrží potvrdenie o pobyte a preukaz, kde bude mať ako účel povolenia uvedené „ICT“. V rámci tohto obdobia a na základe tohto povolenia môže zamestnanec veľmi jednoduchým spôsobom získať povolenie na prechodný pobyt aj v iných členských štátoch EÚ, kde môže pôsobiť u ďalších subjektov v rámci jednej skupiny zamestnávateľov. Pokiaľ by zamestnanec chcel ostať na Slovensku aj po uplynutí tejto doby, môže si požiadať o iný typ prechodného pobytu, napríklad za účelom zamestnania, podnikania či zlúčenia rodiny.

Záver

Cieľom novely je zjednodušenie postupu pri presune zamestnancov z tretích krajín do členských štátov EÚ v rámci jednej skupiny zamestnávateľov a odľahčenie nadnárodných spoločností od záťaže administratívy pri pôsobnosti ich kľúčových zamestnancov pochádzajúcich z tretích krajín.

Len prax samotná však zhodnotí to, či ide naozaj o zjednodušenie celého procesu, alebo naopak prísne formalistický výklad jednotlivých zákonných požiadaviek prinesie so sebou ešte väčšiu administratívnu záťaž.


Ondřej Majer

Ondřej Majer,
partner 

Zuzana Hargašová

Zuzana Hargašová,
advokátka 


HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
e-mail: office@havelpartners.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk