29.12.2022
ID: 5624upozornenie pre užívateľov

Vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave môže na základe individuálnej sťažnosti cestujúceho uložiť dopravcovi povinnosť zaplatiť náhradu

Je to tak pod podmienkou, že členský štát mu na tento účel zveril právomoc. Po viac ako trojhodinovom meškaní letu z New Yorku do Budapešti sa cestujúci obrátili na maďarský orgán poverený uplatňovaním nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave so žiadosťou, aby uložil spoločnosti LOT, dotknutému leteckému dopravcovi, povinnosť zaplatiť im náhradu škody podľa tohto nariadenia.

Tento orgán skutočne konštatoval porušenie nariadenia a uložil spoločnosti LOT povinnosť zaplatiť každému dotknutému cestujúcemu náhradu vo výške 600 eur.

LOT sa domnievala, že dotknutý orgán nemá právomoc uložiť povinnosť takejto náhrady škody, pretože taká právomoc patrí len vnútroštátnym občianskoprávnym súdom, a v dôsledku toho napadla toto rozhodnutie na Súde hlavného mesta Budapešť. Tento súd sa pýta Súdneho dvora, či vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie nariadenia, ktorému bola podaná individuálna sťažnosť cestujúceho, môže uložiť dotknutému leteckému dopravcovi povinnosť zaplatiť náhradu za porušenie tohto nariadenia.

Vo svojom dnešnom rozsudku Súdny dvor pripomína, že nariadenie síce neukladá vnútroštátnemu orgánu poverenému jeho uplatňovaním, aby prijal donucovacie opatrenia na základe individuálnej sťažnosti leteckých cestujúcich, ale nezakazuje členským štátom, aby tomuto orgánu priznali takú donucovaciu právomoc.

V tejto súvislosti Súdny dvor uvádza, že paušálne sumy stanovené nariadením predstavujú štandardizovanú a bezprostrednú náhradu, ktorá má nahradiť len tú ujmu, ktorá je takmer rovnaká pre všetkých dotknutých cestujúcich. Z toho vyplýva, že tak cestujúci a dopravcovia, ako aj vyššie uvedené subjekty môžu ľahko určiť výšku dlžnej náhrady škody. Navyše má poskytnutie takej náhrady konkrétne za cieľ zabrániť starostiam spojeným s podaním žalôb o náhradu škody na príslušných súdoch.

Členské štáty preto môžu poveriť vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie nariadenia právomocou uložiť leteckému dopravcovi povinnosť zaplatiť cestujúcim náhradu na základe individuálnej sťažnosti týchto cestujúcich. V tejto súvislosti však Súdny dvor zdôrazňuje, že cestujúci a dopravcovia musia mať aj možnosť podať proti rozhodnutiu takého orgánu prostriedok nápravy pred súdom.

Zostaňte v spojení! UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

 

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 157/22
V Luxemburgu 20. septembra 2022
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-339/20 | VD a C-397/20 | SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk