16.1.2014
ID: 1360upozornenie pre užívateľov

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Právne je problematika voľby prezidenta Slovenskej republiky upravená v prvom oddiely šiestej hlavy zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR (ďalej len „Ústava SR“)v znení neskorších predpisov s názvom výkonná moc a to v článkoch 101 – 107. Spôsob voľby prezidenta SR upravuje zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 46/1999 Z. z.“).

 
 AK Kollar
 
Súčasnému prezidentovi Gašparovičovi sa skončí funkčné obdobie ako prezidentovi dňa 15. júna 2014.  Prezident Gašparovič už tretí krát nemohol kandidovať na prezidenta SR, pretože v zmysle článku 103 ods. 2 Ústavy SR tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Paška v zmysle článku 103 ods. 3 Ústavy SR musel ako predseda NR SR vyhlásiť voľbu prezidenta tak, aby sa prvé kolo volieb prezidenta uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta Gašparoviča. V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. predseda NR SR vyhlasuje voľbu prezidenta najneskôr 55 dní pred dňom jej konania a toto vyhlásenie sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Predseda NR SR Paška vyhlásil prvé kolo prezidentských volieb na deň 15.03.2014 a druhé kolo na deň 29.03.2014 v čase od 07:00 do 22:00 hod.

Voľba prezidenta sa koná v jeden deň na celom území Slovenskej republiky. Právo voliť prezidenta SR majú občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť poslancov do NR SR a to v priamych voľbách s tajným hlasovaní na obdobie piatich rokov. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. právo voliť prezidenta SR majú občania, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prezidentské voľby konajú na celom území SR a pre celé územie SR, môžu občania požiadať obec, v ktorej majú hlásený trvalý pobyt, aby im vydala voličský preukaz, ktorý umožňuje občanovi vykonať voľbu na ktoromkoľvek volebnom okrsku v rámci Slovenskej republiky.

Za prezidenta SR možno v súlade s článkom 103 ods. 1 Ústavy SR zvoliť každého občana SR, ktorý je voliteľný za poslanca NR SR a v deň voľby prezidenta dosiahol vek 40 rokov. Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta musí v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. obsahovať meno, priezvisko, akademický titul, vek, rodné číslo, povolanie, adresu trvalého pobytu a vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou za prezidenta SR a že spĺňa všetky ústavné a zákonné podmienky na zvolenie za prezidenta SR. Kandidátov na prezidenta SR buď navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania SR na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi SR, pričom takéto návrhy sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr 21 dní od vyhlásenia prezidentských volieb.

Prezidentská predvolebná kampaň sa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. začína 15 dní a končí 48 hodín pred začiatkom voľby prezidenta SR, pričom pod kampaňou sa rozumie aj inzercia alebo reklama prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, hromadných informačných prostriedkov, veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosičov informácií. Zaujímavosťou je, že podľa § 15 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. je zakázané vedenie prezidentskej kampane mimo času uvedeného v predchádzajúcej vete. Každý kandidát na funkciu prezidenta môže v súlade s § 16 zákona č. 46/1999 Z. z. počas kampane pred voľbou vynaložiť finančné prostriedky na svoju propagáciu celkovo vo výške 132.775,- EUR vrátane DPH. Kandidáti na funkciu prezidenta sú oprávnení získavať dary a iné bezodplatné plnenia na podporu svojej kandidatúry od fyzických osôb s trvalým pobytom v Slovenskej republike, od právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike a od politických strán a hnutí, ktoré sú registrované v Slovenskej republike. Každý kandidát na funkciu prezidenta je v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. povinný viesť evidenciu o všetkých daroch, ktoré dostal na svoju propagáciu a o ich darcoch a písomne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré získal na svoju propagáciu a celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu.

Všetci kandidáti na funkciu prezidenta sa uvedú na hlasovací lístok a to v abecednom poradí s uvedením priezviska, mena, akademického titulu, veku, povolania a obce trvalého pobytu. Označenie na hlasovacom lístku prebieha tak, že občan SR urobí pri svojom vybranom kandidátovi značku „X“ v rámčeku umiestnenom pred priezviskom vybraného kandidáta na prezidenta. Následne sa hlasovací lístok vloží do obálky a vhodí do volebnej schránky. Za prezidenta je v súlade s článkom 101 ods. 4 Ústavy SR zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak nenastane tento prípad, koná sa do 14 dní druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti na prezidenta, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole je za prezidenta zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov od voličov. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu pred NR SR a do rúk predsedu Ústavného súdu SR v deň, keď  funkčné obdobie končí predchádzajúcemu prezidentovi SR. Podľa článku 103 ods. 5 Ústavy SR prezident SR nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. O dodržaní Ústavy SR a zákonov počas volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd SR.


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax:  +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk