7.6.2023
ID: 5758upozornenie pre užívateľov

Všeobecný súd potvrdil posilnené právomoci Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) na prijatie individuálnych rozhodnutí o cezhraničných otázkach

ACER je tak oprávnená meniť návrhy prevádzkovateľov prenosovej sústavy, aby zabezpečila ich súlad s právom Únie v oblasti energetiky, bez toho, aby bola viazaná prípadnými bodmi dohody medzi príslušnými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi

Nariadenie Európskej komisie, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave1 stanovuje zavedenie niekoľkých európskych platforiem na výmenu regulačnej energie. Medzi tieto platformy patrí jednak Európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (ďalej len „platforma aFRR“) a ďalej Európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (ďalej len „platforma mFRR“)2.

V súlade s postupom, ktorý je stanovený v nariadení 2017/21953, všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (ďalej len „PPS“) predložili na schválenie vnútroštátnym regulačným orgánom (ďalej len „VRO“)4 spoločné návrhy metodík na zavedenie platformy aFRR a platformy mFRR.

Na základe spoločnej žiadosti VRO rozhodla Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) na základe toho istého nariadenia5 o týchto návrhoch v znení zmien, ktoré vyplynuli zo vzájomnej výmeny stanovísk a konzultácií medzi ňou, VRO a PPS. ACER tak prijala dve rozhodnutia, pričom jedno sa týkalo metodiky aFRR a druhé metodiky mFRR (ďalej len „rozhodnutia ACER“), ku ktorým boli v prílohe pripojené dotknuté metodiky, ako boli doplnené a schválené touto agentúrou.

Austrian Power Grid, ČEPS, a.s., Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., Red Eléctrica de España SA, RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV a TenneT TSO GmbH podali odvolania6 proti týmto rozhodnutiam na odvolaciu radu ACER (ďalej len „odvolacia rada“). Vzhľadom na to, že ich odvolania boli zamietnuté, podali na Všeobecný súd dve žaloby týkajúce sa zrušenia rozhodnutí odvolacej rady v rozsahu, v akom sa ich týkajú, určitých ustanovení rozhodnutí ACER, ako aj metodík, ktoré boli uvedené v ich prílohách.

Druhá rozšírená komora Všeobecného súdu tieto žaloby zamietla a pri tejto príležitosti sa Všeobecný súd vyslovil jednak k rozdeleniu právomocí medzi ACER a VRO v rámci prijímania metodík aFRR a mFRR a jednak k funkciám nevyhnutným na prevádzkovanie platforiem aFRR a mFRR na základe nariadenia 2017/2195.
Posúdenie Všeobecným súdom

Na úvod Všeobecný súd vyhlásil za neprípustné žaloby o neplatnosť v rozsahu, v akom smerujú proti rozhodnutiam ACER a ich prílohám. V tejto súvislosti Všeobecný súd uviedol, že v súlade s článkom 263 piatym odsekom ZFEÚ a aktom, ktorým sa zriaďuje ACER, teda nariadením 2019/9427, sa žalobcovia ako neprivilegovaní účastníci konania8 pred Všeobecným súdom môžu domáhať len zrušenia rozhodnutí prijatých odvolacou radou, ale nie rozhodnutí ACER a ich príloh. V dôsledku toho sa v prejednávanej veci Všeobecný súd obmedzil na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacej rady, najmä v rozsahu, v akom tieto rozhodnutia potvrdzujú v celom rozsahu rozhodnutie ACER a metodiky aFRR a mFRR uvedené v ich prílohách.

V súlade s vyššie uvedeným Všeobecný súd pokračoval vecnou analýzou. V prvom rade Všeobecný súd odmietol argumentáciu žalobkýň, podľa ktorej sa odvolacia rada dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď nekonštatovala, že ACER prijatím dotknutých rozhodnutí prekročila hranice svojej právomoci.

K tomuto bodu Všeobecný súd uviedol, že z článku 6 ods. 10 nariadenia 2019/942 a článku 5 ods. 7 nariadenia 2017/2195, v znení uplatniteľnom v čase prijatia rozhodnutí odvolacej rady vyplýva, že ACER je oprávnená, aby rozhodovala alebo prijímala individuálne rozhodnutia o otázkach alebo problémoch regulácie s dopadom na cezhraničný obchod alebo na bezpečnosť cezhraničnej siete, ako sú metodiky aFRR a mFRR, pokiaľ jej, ako je to v prejednávanej veci, VRO predložia spoločnú žiadosť v tomto zmysle. Podľa Všeobecného súdu z týchto ustanovení nevyplýva, že by právomoc ACER bola obmedzená iba na body, v súvislosti s ktorými sa príslušným orgánom nepodarilo dosiahnuť dohodu.

Tomuto doslovnému výkladu nasvedčuje kontext a ciele, ktoré sleduje právna úprava, súčasťou ktorej sú tieto ustanovenia. V tejto súvislosti z dôvodových správ k návrhom nariadenia 2019/942 a skôr uplatniteľného nariadenia č. 713/20099 vyplýva jasná vôľa normotvorcu Únie urobiť prijímanie rozhodnutí o cezhraničných otázkach efektívnejším a rýchlejším, a to posilnením individuálnych rozhodovacích právomocí ACER, ktoré by bolo zlučiteľné so zachovaním centrálneho postavenia VRO v oblasti regulácie energetiky, a to v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. Z odôvodnenia nariadenia 2019/94210 tiež vyplýva, že ACER bola zriadená s cieľom vyplniť medzeru v regulácii na úrovni Únie a prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom.

Účel a kontext, do ktorého patria relevantné ustanovenia nariadenia 2019/942 a 2017/2195, ako aj okolnosti prejednávanej veci potvrdzujú, že ACER je oprávnená rozhodovať o vypracovaní metodík aFRR a mFRR, v prípade spoločnej žiadosti VRO v tomto zmysle. Tiež platí, že pokiaľ boli ACER udelené vlastné rozhodovacie právomoci na to, aby mohla nezávisle a účinne plniť svoje regulačné funkcie, táto agentúra je oprávnená meniť návrhy PPS tak, aby bol zabezpečený ich súlad s právom Únie týkajúcim sa energetiky, bez toho, aby bola viazaná prípadnými bodmi dohody medzi príslušnými VRO.

Z toho vyplýva, že odvolacia rada ACER sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď potvrdila právomoc ACER rozhodovať o bodoch metodík aFRR a mFRR, ktoré boli predmetom dohody medzi VRO.

Po druhé Všeobecný súd odmietol výhrady žalobkýň založené na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa mala dopustiť odvolacia rada, keď konštatovala, že zahrnutie funkcie riadenia kapacity medzi funkcie potrebné na prevádzkovanie platforiem aFRR a mFRR nebolo PPS uložené zo strany ACER, ale vyplývalo priamo z uplatnenia nariadenia 2017/2195.

Všeobecný súd najprv spresnil, že toto zahrnutie je rozhodujúce pre posúdenie toho, či návrhy vypracované zo strany PPS musia dodržiavať dodatočné požiadavky stanovené v nariadení 2017/219511 v takom prípade, ako je to v prejednávanej veci, keď PPS zamýšľajú určiť viac subjektov na prebratie rôznych požadovaných funkcií. V tejto súvislosti Všeobecný súd konštatoval, že v súlade s uvedeným nariadením musia návrhy metodík predložené zo strany PPS zahŕňať definíciu funkcií požadovaných na prevádzkovanie platforiem aFRR a mFRR.12 Hoci z nariadenia 2017/2195 vyplýva, že tieto platformy musia zahŕňať aspoň funkciu optimalizácie aktivácie a funkciu vzájomného zúčtovania PPS,13 nie je vylúčené, aby sa za potrebné na prevádzkovanie týchto platforiem považovali aj iné funkcie, ako je riadenie kapacity, najmä pokiaľ sa pridanie takej funkcie zdá nevyhnutné na zabezpečenie toho, že celkové usporiadanie tejto platformy bude zodpovedať spoločným zásadám riadenia a obchodným postupom.

Výklad pojmu „funkcia potrebná“ na prevádzkovanie platforiem aFRR a mFRR s ohľadom na kontext a ciele sledované nariadením 2017/2195 navádza k záveru, že ide o funkciu, ktorá sa z technického a právneho hľadiska zdá byť nevyhnutná na účinné a bezpečné zavedenie a prevádzkovanie uvedených platforiem.

Podľa Všeobecného súdu pritom funkcia riadenia kapacity takej podmienke potrebnosti zodpovedá. Z právneho hľadiska nariadenie 2017/2195 ukladá PPS povinnosť, aby priebežne aktualizovali dostupnú prenosovú kapacitu medzi zónami na účely výmeny regulačnej energie alebo postupu „imbalance netting“. Z technického hľadiska, ako vyplýva z návrhov metodík aFRR a mFRR, ktoré boli vypracované v prejednávanej veci, je priebežná aktualizácia tejto kapacity, ktorá je základom funkcie riadenia kapacity, základnou súčasťou funkcie optimalizácie aktivácie. Funkciu riadenia kapacity navyše doplnili do platforiem samotní PPS, aby tieto platformy zodpovedali požiadavkám na celkové usporiadanie z hľadiska účinnosti a bezpečnosti, ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia 2017/2195.

Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy sú rozhodnutia odvolacej rady potvrdené. UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.


1 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 2017, s. 6).
2 Články 20 a 21 nariadenia 2017/2195 v uvedenom poradí.
3 Článok 20 ods. 1 a článok 21 ods. 1 nariadenia 2017/2195.
4 Článok 5 ods. 1 a 2 písm. a) nariadenia 2017/2195.
5 Článok 5 ods. 7 nariadenia 2017/2195.
6 Podľa článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 158, 2019, s. 22).
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
7 Odôvodnenie 34, článok 28 ods. 1 a článok 29 nariadenia 2019/942.
8 Privilegovanými účastníkmi konania sú účastníci konania uvedení v článku 19 prvom a druhom odseku Štatútu Súdneho dvora, a to členské štáty, orgány Únie, štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a nie sú členskými štátmi, ako aj Dozorný úrad EZVO uvedený v spomenutej dohode.
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 1).
10 Odôvodnenie 10 nariadenia 2019/942, predtým odôvodnenie 5 nariadenia č. 713/2009.
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
Zostaňte v spojení!
11 Článok 20 ods. 3 písm. e) body i) až iii) a článok 21 ods. 3 písm. e) body i) až iii) nariadenia 2017/2195.
12 Článok 20 ods. 3 písm. c) a článok 21 ods. 3 písm. c) nariadenia 2017/2195.
13 Článok 20 ods. 2 a článok 21 ods. 2 nariadenia 2017/2195.

 

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 26/23
V Luxemburgu 15. februára 2023
Rozsudky Všeobecného súdu vo veciach T-606/20 a T-607/20 | Austrian Power Grid a i. / ACER


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk