2.3.2016
ID: 3220upozornenie pre užívateľov

Vyhotovovanie kópii autorského diela pre osobnú potrebu v zmysle nového Autorského zákona

1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, podľa ktorého vyhotovovanie kópii autorských diel pre osobnú potrebu bude legálne iba v prípade využitia autorizovaných zdrojov. Aktuálna úprava tak nadväzuje na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z apríla 2014, ktorý definitívne zaujal stanovisko, že akékoľvek vyhotovenie rozmnoženiny diela pre osobnú potrebu z rozmnoženiny, ktorá porušuje právo autora, je nelegálne.

 
 CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
 
V otázke zhotovovania kópii diel chránených autorským zákonom pre osobnú potrebu boli členské štáty Európskej únie v minulosti nejednotné. Legislatíva viacerých členských štátov, vrátane Slovenskej republiky, poskytovala priestor na vyhotovovanie rozmnoženiny diela výhradne pre osobnú potrebu bez súhlasu autora a akejkoľvek náhrady za použitie diela. Nejasným však zostával spôsob a zdroj, z ktorého môže byť kópia diela vyhotovená. Rovnako tomu bolo aj v prípade našej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), ktorý explicitne nedefinoval akým spôsobom a z akých zdrojov môže byť vytvorená rozmnoženina diela pre osobnú potrebu. Na to definitívne odpovedal v apríli 2014 Súdny dvor Európskej únie, podľa výkladu ktorého akákoľvek kópia autorského diela môže byť vytvorená len spôsobom, ktorý nezasahuje do práv autora.

Vyhotovovanie kópii diela pre osobnú potrebu podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie

V súvislosti s porušovaním autorského práva sťahovaním kópii diel Súdny dvor Európskej únie 10. apríla 2014 vo veci ACI Adam BV a i. proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding rozhodol, že vyhotovovanie kópií diela na súkromné účely z nelegálnych zdrojov predstavuje zásah do riadneho fungovania trhu a zvyšuje obeh falšovaných alebo pirátskych diel. Otázkou bolo práve sťahovanie hudby, filmov alebo seriálov pre osobnú potrebu. Podľa zaužívaného výkladu autorského práva a nejednoznačnej interpretácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti bolo dovtedy sťahovanie filmov alebo hudby z rôznych zdrojov tolerované. Stiahnutie zverejneného diela fyzickou osobou výhradne pre osobnú potrebu sa nepovažovalo za porušenie autorského práva. Podmienkou bolo, aby stiahnuté dielo nebolo ďalej šírené a zverejňované. Mimo zákon však bolo postavené sťahovanie obsahu podliehajúcemu autorským právam prostredníctvom torrentov, nakoľko v tomto prípade užívateľ obsah nielen sťahuje, ale ho aj automaticky šíri ďalej. V zmysle odôvodnenia predmetného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie však nie je možné tolerovať právne úpravy jednotlivých štátov, ktoré nerozlišujú medzi kópiami na súkromné použitie vyhotovenými z legálnych zdrojov a kópiami z nelegálnych, pirátskych zdrojov. Poskytnutie priestoru na vyhotovovanie rozmnoženín z nelegálneho zdroja by podľa súdu podporovalo obeh falšovaných alebo pirátskych diel, čím by sa nevyhnutne znížil objem predaja alebo iných legálnych transakcií súvisiacich s chránenými dielami, čo by zasahovalo do bežného používania diel. Takémuto výkladu sa následne musel prispôsobiť aj výklad nášho autorského zákona. Výslovný zákaz vyhotovovania rozmnoženiny diela pre osobnú potrebu z neautorizovaného zdroja, t.j. bez súhlasu autora bol premietnutý až do znenia novoprijatého zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016 (ďalej len „Autorský zákon“).

Vyhotovovanie rozmnoženiny diela pre osobnú potrebu v zmysle Autorského zákona

§ 21 ods. 1 Autorského zákona: Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.

§ 21 ods. 2 Autorského zákona: Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo.

§ 34 Autorského zákona: Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tejto hlave a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

§ 42 Autorského zákona: Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

§ 35 ods. 3 Autorského zákona: Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a § 43 nesmie porušovať práva autora.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že fyzická osoba má právo na vyhotovenie rozmnoženiny diela bez súhlasu autora pre svoju súkromnú potrebu. Pôvod rozmnoženiny diela však nesmie negatívne zasahovať do práv autora. Vyhotovenie kópie bez súhlasu autora pre osobnú potrebu, ktorej výklad bol veľmi reštriktívny, sa zmenilo na vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu, t.j. rozšíril sa okruh osôb, ktoré takto získanú rozmnoženinu diela budú môcť používať. Ak si v súčasnosti stiahnete film alebo seriál, môžete ho poskytnúť na používanie svojim blízkym a pritom nebudete porušovať zákon. V prípade predchádzajúcej právnej úpravy bolo akékoľvek ďalšie šírenie stiahnutého diela v rozpore so zákonom. Legálne vyhotovenou rozmnoženinou diela bez súhlasu autora však je len rozmnoženina, ktorá neporušuje práva autora, t.j. kópia vyhotovená z oficiálnych zdrojov.

Sťahovanie kópii autorských diel pre súkromnú potrebu tak bude nelegálne v prípade využívania neautorizovaných zdrojov. Po novom bude neautorizovaný každý zdroj, pri ktorom nie je uvedený jasný súhlas autora. V dostupnosti autorizovaných zdrojov hudby, filmov alebo seriálov však v podmienkach Slovenskej republiky stále zaostávame. Rôzne dátové úložiská spravidla nie sú autorizovanými zdrojmi, nakoľko nedisponujú súhlasom autorov na vyhotovovanie rozmnoženín jednotlivých diel, pričom užívatelia často nemajú ako zistiť, či bol súhlas k dielu vydaný alebo nie. V tejto súvislosti sa vynára otázka ďalšej dostupnosti neautorizovaných zdrojov a ich legálnosti. 

Vyhotovovanie kópii autorského diela v zmysle Trestného zákona

Vyhotovovanie kópii diela z neoficiálnych zdrojov je v zmysle súčasne platnej právnej úpravy v Slovenskej republike trestné. Trestnoprávne zodpovedná je nielen osoba, ktorá neoprávnene získané dielo ďalej rozširuje a používa na komerčné účely, ale aj osoba, ktorá takto získané dielo používa len pre vlastnú potrebu. Takéto konanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona.

§ 283 ods. 1 Trestného zákona:  Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým dochádza k neoprávnenému zasahovaniu do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela spôsobom, ktoré znižuje jeho umeleckú hodnotu. V zmysle vyššie uvedenej dikcie zákona je stiahnutie hoci len jednej MP3 alebo filmu trestné, a za takýto čin hrozí osobe trest odňatia slobody až na dva roky. Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o prečin, pri ktorom sa posudzuje závažnosť činu, takáto úprava je podľa nášho názoru priveľmi striktná. V tejto súvislosti sa preto otvára priestor na zmenu zákona, ktorej primárnym cieľom by mala byť diferenciácia osôb, ktoré nelegálne sťahujú kópie diel z internetu. Posudzovať by sa malo najmä, či jednotlivé osoby nelegálny obsah sťahovali pre svoju vlastnú potrebu alebo ho následne komerčne rozširovali, a tým spôsobili škodu. 


Mgr. Kristína Maschkanová, PhD.

Mgr. Kristína Maschkanová, PhD.,
asociovaný advokát


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6 - 8
811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5564 3365
Fax.: +421 2 5564 3361
e-mail: office@clscp.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk