7.9.2022
ID: 5516upozornenie pre užívateľov

Výnimka pre tzv. rozmnoženinu na súkromné použitie sa uplatní podľa smernice o autorskom práve na ukladanie rozmnoženiny chráneného diela na súkromné účely v cloude

Nositelia práv musia dostať primeranú kompenzáciu, pričom jej zaplatenie však nemusia nevyhnutne znášať poskytovatelia cloudu

Austro‑Mechana1 je organizácia kolektívnej správy autorských práv, ktorá spravuje zákonné nároky na odmenu, ktorá má byť vyplatená podľa výnimky pre rozmnoženinu na súkromné použitie2. Posledná uvedená organizácia podala na Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň, Rakúsko) žalobu na zaplatenie tejto odmeny proti spoločnosti Strato AG, poskytovateľovi služby ukladania dát v cloude. Tento súd zamietol žalobu na základe toho, že Strato nesprístupňuje svojim zákazníkom pamäťové médiá, ale poskytuje im službu online úložného priestoru.

Oberlandesgericht Wien (Vyšší krajinský súd Viedeň, Rakúsko), ktorý rozhodoval o odvolaní, položil Súdnemu dvoru otázku, či sa na ukladanie obsahu v rámci cloud computingu vzťahuje výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie stanovená v článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/293.

Súdny dvor rozhodol, že výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie sa vzťahuje na rozmnoženiny diel na serveri, na ktorom poskytovateľ služieb cloud computingu sprístupňuje používateľovi úložný priestor. Členské štáty však nemajú povinnosť uložiť poskytovateľom služieb cloud computingu zaplatiť primeranú kompenzáciu podľa tejto výnimky, pokiaľ je vyplatenie primeranej kompenzácie v prospech nositeľov práv upravené iným spôsobom.

Posúdenie Súdnym dvorom

Po prvé smernica 2001/29 stanovuje, že výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie sa vzťahuje na rozmnoženiny vyhotovené na akomkoľvek médiu.4 Súdny dvor rozhodol o uplatniteľnosti tejto výnimky na rozmnoženiny diel v cloude.
Pokiaľ ide o pojem „rozmnožovanie“, Súdny dvor spresnil, že vyhotovenie záložnej kópie diela v úložnom priestore v cloude predstavuje vyhotovenie rozmnoženiny tohto diela. Nahratie (upload) diela do cloudu totiž spočíva v uložení jeho rozmnoženiny.

V súvislosti s výrazom „akékoľvek médium“ Súdny dvor uviedol, že zahŕňa všetky médiá, na ktorých môže byť chránené dielo rozmnožované, vrátane serverov, ktoré sa používajú v rámci cloud computingu. V tejto súvislosti nie je rozhodujúce, že server patrí tretej osobe. Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie sa teda môže uplatniť na rozmnoženiny vyhotovené fyzickou osobou pomocou zariadenia patriaceho tretej osobe. Okrem toho jedným z cieľov smernice 2001/29 je zabrániť tomu, aby sa ochrana autorského práva v Únii stala prekonanou alebo zastaranou z dôvodu technologického vývoja. Tento cieľ by bol ohrozený, ak by sa výnimky a obmedzenia ochrany autorského práva vykladali tak, že by vylučovali digitálne médiá a služby cloud computingu.

Pojem „akékoľvek médium“ preto zahŕňa server, na ktorom poskytovateľ služieb cloud computingu sprístupnil používateľovi úložný priestor.

Po druhé Súdny dvor rozhodol o tom, či poskytovatelia služieb cloud computingu sú povinní zaplatiť primeranú kompenzáciu, a v podstate dospel k záveru, že za súčasného stavu práva Únie povinnosť platby tejto kompenzácie spadá do miery voľnej úvahy priznanej vnútroštátnemu zákonodarcovi na účely vymedzenia rôznych prvkov systému primeranej kompenzácie.

V tejto súvislosti pripomína, že členské štáty, ktoré uplatňujú výnimku pre rozmnoženinu na súkromné použitie, sú povinné zabezpečiť systém primeranej kompenzácie určený na odškodnenie nositeľov práv.

Pokiaľ ide o osobu povinnú zaplatiť primeranú kompenzáciu, je v zásade na osobe, ktorá vyhotoví rozmnoženinu na súkromné použitie, teda na osobe používajúcej služby úložného priestoru v rámci cloud computingu, aby financovala tieto náklady.
V prípade praktických ťažkostí spojených s identifikáciou konečných používateľov členské štáty však môžu zaviesť povinnosť platby poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorá zaťaží výrobcu alebo dovozcu serverov, prostredníctvom ktorých sa ponúkajú služby cloud computingu súkromným osobám. Tento poplatok sa ekonomicky prenesie na kupujúceho takýchto serverov a v konečnom dôsledku ho bude znášať súkromný používateľ, ktorý tieto zariadenia používa alebo ktorému sa poskytuje služba vyhotovovania rozmnoženín.

Pri stanovovaní poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie môžu členské štáty zohľadniť skutočnosť, že niektoré zariadenia a médiá sa môžu používať na vyhotovenie rozmnoženín na súkromné použitie v rámci cloud computingu. Musia však zabezpečiť, aby takto zaplatený poplatok, pokiaľ sa týka viacerých zariadení a médií v rámci jednotného postupu vyhotovovania rozmnoženiny na súkromné použitie, nepresiahol možnú ujmu spôsobenú nositeľom práv.
Smernica 2001/29 teda nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá poskytovateľom služieb ukladania dát v rámci cloud computingu neukladá povinnosť zaplatiť primeranú kompenzáciu, pokiaľ táto právna úprava stanovuje zaplatenie primeranej kompenzácie iným spôsobom.


[1]  Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.
[2]  Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie je výnimkou z výlučného práva autorov udeliť súhlas alebo zakázať rozmnožovanie ich diel. Týka sa rozmnoženín vyhotovených na akomkoľvek médiu vykonanému fyzickou osobou pre súkromné použitie a s cieľom, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný.
[3]  Členské štáty môžu zaviesť takú výnimku podľa článku 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230). V takom prípade sa tieto štáty musia ubezpečiť, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu.
[4]  Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29.

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 50/22
V Luxemburgu 24. marca 2022
Rozsudok vo veci C-433/20
Austro-Mechana


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk