28.11.2017
ID: 3886upozornenie pre užívateľov

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských práv

​Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018. Dotácie sú určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. O dotáciu je možné požiadať cez elektronický dotačný systém, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

​Dotáciu môže ministerstvo poskytnúť napríklad na:

  • posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
  • podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže, podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
  • podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
  • zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
  • podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
  • zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže, boj proti prejavom extrémizmu, projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na ochranu a podporu obetí trestných činov.

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 763 500 eur. Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5000 eur. Najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 eur.

Termín predkladania žiadostí je 15. január 2018.

Predložené žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo spravodlivosti. Menný zoznam členov komisie bude uverejnený na webe ministerstva po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí o dotáciu. Rovnako bude zverejňovaný aj zoznam schválených žiadostí, vrátane výšky a účelu poskytnutej dotácie.

Oproti minulému roku bude spôsob vyhodnocovania žiadostí rozšírený o možnosť vyzvať žiadateľa o dotáciu na ústnu prezentáciu projektu. Okrem toho bude komisia po novom rokovať o tých žiadostiach, ktorých priemerný zisk bodového hodnotenia bude viac ako 70 bodov, pričom žiadosť môže dosiahnuť maximálny priemer bodového ohodnotenia 100 bodov.

V súlade so zákonom o eGovernmente ministerstvo nebude vyžadovať výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra. Potrebné údaje pre overenie právnej subjektivity získame z referenčných registrov.

Poskytovanie dotácií v oblasti ľudských práv prešlo do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti z ministerstva zahraničných vecí od 1.12.2016. Podrobnosti upravuje zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Pre viac informácií, vzory formulárov a odkaz na elektronický dotačný systém kliknite TU.


Zdroj: TS MSp

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk