15.2.2022
ID: 5346upozornenie pre užívateľov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z Plánu obnovy a odolnosti – čomu sa vyhnúť?

Podnikatelia budú môcť žiadať o príspevok z plánu obnovy prostredníctvom účasti na výzve ku konkrétnej investícii. Chcú mať však právnu istotu, že zákonné postupy – podmienky vyhlasovania a vyhodnotenia výzvy – budú zo strany vykonávateľov dodržané. V tomto článku Vám objasníme, ako to dosiahnuť.

Prostriedky z plánu obnovy možno čerpať viacerými spôsobmi, pričom jedným z nich je poskytovanie prostriedkov na základe tzv. výzvy bližšie neurčenému okruhu osôb. Výzvu vyhlasuje tzv. vykonávateľ, teda ústredný orgán štátnej správy spravujúci konkrétnu investíciu z plánu obnovy v zmysle § 15 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti („ZPOO“), jej zverejnením na svojom webovom sídle. Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnom autoritou („NIKA“).

ZPOO v § 15, § 13 a 14 presne určuje náležitosti výzvy, ktorými sú formálne a obsahové náležitosti a podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Konkrétnejšie postupy pre vyhlásenie výzvy, ktorými sa musí daný vykonávateľ riadiť, určuje jednotný metodický dokument „Systém implementácie plánu obnovy“[1].

Niektorí vykonávatelia, teda rezorty a iné orgány štátnej správy, si budú môcť upraviť užšie postupy v rámci svojich interných pravidiel, pričom tieto nesmú ísť nad rámec zákona a  pravidiel daných v  Systéme implementácie.

Pri ďalšej realizácii investícií bude dôležité, aby výzvy neboli dodatočne zmenené alebo zrušené spôsobom, ktorý by mohol znevýhodňovať alebo diskriminovať jednotlivých žiadateľov oproti iným žiadateľom. Takýto postup by mohol spôsobiť žiadateľom do istej miery hospodársku škodu, pokiaľ bude podmienkou výzvy, aby sa žiadatelia z hospodárskeho, finančného, podnikateľského a personálneho hľadiska pripravili na realizáciu investície, napríklad zabezpečili si vlastné finančné zdroje prostredníctvom úveru alebo zabezpečili personálne a materiálne kapacity.

Za akých podmienok môže vôbec vykonávateľ zmeniť výzvu?

Výzvu môže vykonávateľ zmeniť po jej vyhlásení podľa § 15 ods. 7 ZPOO, a to len formálne náležitosti výzvy podľa § 15 odseku 3 alebo podmienky poskytnutia prostriedkov podľa § 15 odseku 5. Zatiaľ čo zmena formálnych náležitostí je možná bez obmedzení, zmena podmienok poskytnutia prostriedkov je možná len za podmienky, že zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených žiadostí o prostriedky, alebo ak zmena vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmena podmienok môže nastať vo vopred neurčenom časovom období, zákon už bližšie neobmedzuje do kedy je možné zmenu vykonať. Každú zmenu výzvy musí vopred odsúhlasiť NIKA, potom ju vykonávateľ zverejní na svojom webovom sídle.

Prvý druh spomínanej zmeny formálnych náležitostí znie na prvý pohľad ako jednoduchá formálna zmenu výzvy, avšak môže skrývať zmenu veľmi dôležitých podmienok výzvy. Jedná sa najmä o zmenu indikatívnej výšky prostriedkov určených na výzvu, ako aj miesto a spôsob podania žiadostí alebo iné formálne náležitosti, pričom pod tieto môže vykonávateľ zahrnúť rôzne ďalšie podmienky podľa vlastného uváženia, nakoľko ich zákon bližšie nešpecifikuje. Pri zmene indikatívnej výšky prostriedkov môže totiž nastať situácia, keď počas už prebiehajúcej výzvy vykonávateľ rozhodne o jej zmene, prípadne uzavretí z dôvodu vyčerpania alokácie počas doby trvania výzvy. Takisto môže prísť k situácii, keď vykonávateľ počas doby trvania výzvy zníži minimálnu sumu žiadaných prostriedkov, čím umožní, aby oveľa vyšší počet žiadateľov splnilo podmienky výzvy so žiadosťami o nižšie sumy, ktorými sa celková indikovaná suma prostriedkov určených na výzvu vyčerpá.

Tým pádom pre žiadateľa s vysokou žiadanou sumou nezvýši dostatok prostriedkov v alokácii a jeho žiadosť bude musieť byť zamietnutá. Zmena tzv. ďalších formálnych náležitostí je v zmysle § 15 ods. 3 prakticky bez obmedzenia možná, avšak na tomto mieste je potrebné podotknúť, že ZPOO už bližšie neurčuje v § 15 ods. 3 písm. e) čo môžu a nemôžu byť iné formálne náležitosti, ponecháva toto určenie na samotného vykonávateľa.

Možných situácií a scenárov je veľa, a nie je vylúčené, že vykonávatelia budú pod tzv. iné formálne náležitosti zahŕňať rôznorodé dodatočné podmienky. V zmysle § 15 ods. 5 je zmena podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu možná, len ak táto zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených žiadostí alebo ak zmena vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Jedná sa o významnejšie druhy zmien, keďže môže ísť o zmenu podmienok oprávnenosti žiadateľa, účelu použitia prostriedkov alebo iné podmienky poskytnutia prostriedkov, čo znovu zákon ponecháva na určenie samotného vykonávateľa.

Zrušenie výzvy

Podobný postup môže nastať pri zrušení výzvy. Zrušenie výzvy je možné podľa § 15 ods. 6 ZPOO, avšak iba z dôvodu, ak nie je možné poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy, a to do zaslania prvého návrhu zmluvy žiadateľovi alebo dovtedy, kým sa výzva neuzavrela. Práve zákonný dôvod zrušenia výzvy – nemožnosť poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy – považujeme za vágny a ponechaný do veľkej miery v dispozícii daného vykonávateľa, ktorý disponuje plnou právomocou zaradiť pod tento dôvod skutočnosť podľa vlastného určenia.

Vykonávateľ je subjektom oprávneným výzvu pripraviť, určiť jej podmienky medzi ktoré patrí určenie indikatívnej výšky prostriedkov, výzvu vyhlásiť a zrušiť, najmä v čase, keď už vykonávateľ môže poznať možný okruh potencionálnych žiadateľov, ktorí svoje žiadosti už podali. Pre korektný priebeh výzvy bude dôležitý správny postup zo strany vykonávateľa, ktorý v prípade nutnosti zrušenia výzvy by mal vopred priebežne komunikovať a informovať o stave čerpania a stave výšky zostatkovej alokácie.

Keďže NIKA musí byť vopred o zmene a zrušení výzvy informovaná a následne ju schvaľuje, bude dôležité aby tento schvaľovací postup bol náležite vykonaný[2].

Verejný návrh na uzavretie zmluvy

Prirovnaním sa môžeme pozrieť na právnu úpravu verejného návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 až 280  Obchodného zákonníka. Navrhovateľ môže svoj verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 277 Obchodného zákonníka odvolať, ak odvolanie oznámi pred prijatím verejného návrhu spôsobom, ktorým sa verejný návrh zverejnil. Obchodný zákonník tu už nepripúšťa možnosť zmeniť verejný návrh počas doby jeho trvania. Verejným návrhom je navrhovateľ viazaný až do doby jeho odvolania. Odvolanie (revokácia) sa viaže na zákonom určenú lehotu a spôsob odvolania. Toto ustanovenie je kogentné, a preto ho zmluvné strany nemôžu vylúčiť, ani sa od neho odchýliť. Avšak právna úprava Obchodného zákonníka, ani právna úprava verejnej súťaže zmysle § 847 až 849 Občianskeho zákonníka sa na osobitný postup podľa ZPOO aplikovať nebude. Z uvedeného prirovnania môžeme vyvodiť, že navrhovateľ má byť výzvou viazaný a môže ju zmeniť alebo zrušiť len v nevyhnutných prípadoch.

Podobný postup zmeny a zrušenia výzvy ustanovuje aj zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov („zákon č. 292/2014“). Na rozdiel od ZPOO, zákon č. 292/2014 zakazuje poskytovateľovi[3], aby zmenou výzvy podstatným spôsobom zmenil podmienky poskytovania príspevku. Navyše poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá. Podobnú možnosť ZPOO neobsahuje.

Následky zmeny alebo zrušenia výzvy

Akákoľvek dodatočná zmena alebo zrušenie výzvy, ktorým bude de facto znevýhodnený žiadateľ oproti ostatným žiadateľom, môže predstavovať nedovolenú protisúťažnú praktiku daného vykonávateľa alebo iné obmedzujúce protiprávne konanie. Praktických situácií je veľa. Toto znevýhodnenie môže predstavovať úplnú nemožnosť žiadateľa požiadať o prostriedky vo výzve, alebo mu to môže spôsobiť iné škody. Ako ilustratívny príklad je situácia, ak si žiadateľ musí vopred načerpať dodatočné úverové zdroje na spolufinancovanie alebo realizáciu projektu, pričom nakoniec výzva bude zrušená alebo zmenená tak, že žiadateľ nebude môcť predložiť žiadosť.

Budúci žiadateľ môže použiť na obranu viaceré právne prostriedky. Pri takomto konaní vykonávateľa možno uvažovať o forme nedovoleného obmedzovania súťaže zo strany orgánu štátnej správy v zmysle § 6 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. V tomto prípade môže žiadateľ podať podnet na Protimonopolný úrad. Po rozhodnutí Protimonopolného úradu má žiadateľ možnosť uplatniť si nárok na náhradu škody súdnou cestou[4]. Do úvahy prichádza aj správna žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správnych orgánov podľa Správneho súdneho poriadku, prípadne uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenú výkonom verejnej moci[5]. S podobnou situáciou sa musel vysporiadať súd v rozhodnutí spis. zn. 5S/34/2018[6].

Je preto mimoriadne dôležité, ako si vykonávatelia nastavia podmienky výzvy a čo zahrnú „iné formálne náležitosti výzvy“. Taktiež môže byť odporúčania hodné, aby v priebehu výzvy vykonávatelia priebežne vo vhodných časových intervaloch zverejňovali aktuálny stav alokácie a stav čerpania. Vykonávatelia by sa mali vyhnúť zmene a zrušeniu výzvy, ktorá nemá zákonné odôvodnenie, a môže mať za následok znevýhodnenie alebo diskrimináciu niektorých žiadateľov oproti iným žiadateľom.

JUDr. Mag.iur. Katarína Majtásová,
advokátka

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 

[1] Systém implementácie Plánu obnovy, účinný k 31.12.2021, prijatý NIKA.

[2] Čl. 3.1.5. a čl. 3.1.6. Systému implementácie Plánu obnovy

[3] § 17 ods. 6 až 8 zákona č. 292/2014 Z. z.

[4] Pre prirovnanie uvádzame aj § 849 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak príde k odvolaniu verejnej súťaže, vyhlasovateľ je povinný poskytnúť primerané odškodnenie súťažiacim, ktorí pred odvolaním súťaže jej podmienky splnili.

[5] Podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

[6] Rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, spis. Zn. 5S/34/2018, zo dňa 3.9.2019 (žaloba  proti právoplatnému rozhodnutiu a postupu správneho orgánu), týkajúci sa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych investičných a štrukturálnych fondov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk