5.1.2023
ID: 5627upozornenie pre užívateľov

Základné informácie k poskytovaniu príspevkov z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027

Rok 2022 priniesol výrazné zmeny v oblasti poskytovania príspevkov z fondov Európskej únie. V marci tohto roku schválila Národná rada SR zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní eurofondov z nového programového obdobia na roky 2021 až 2027.

V novembri zase schválila Európska komisia operačný Program Slovensko, ktorý predstavuje sedemročný plán pre investície z fondov EÚ. Čo nás teda čaká v programovom období 2021 až 2027?

Už samotný operačný Program Slovensko je zmenou v systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. V programovom období 2021 až 2027 má Slovensko celkový balík v objeme 12,594 mld. Eur investovať na rôzne ciele. Program Slovensko stanovil kľúčové oblasti podpory nasledovne:

 • cieľ „Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko“ – je zameraný na rozvoj vedy, výskumu, budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojenosti. Na tento cieľ sa plánuje vynaložiť 1,9 mld. Eur.
   
 • cieľ „Zelenšie Slovensko“ – je zameraný na zlepšenie energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje energie, dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového hospodárstva, podporu mestskej mobility a ochranu prírody. Na tento cieľ sa plánuje vynaložiť najväčší objem finančných prostriedkov z celkového balíka, a to 4,2 mld. Eur (z toho napr. 398 mil. Eur na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, 722 mil. Eur na zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov a 78 mil. Eur na energetickú efektívnosť podnikov).
   
 • cieľ „Prepojenejšie Slovensko“ – je zameraný na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti. Na tento cieľ sa plánuje vynaložiť suma vo výške 2 mld. Eur (z toho napr. 241 mil. Eur na budovanie a opravy ciest I. triedy, 169 mil. Eur na budovanie a opravy ciest II. a III. triedy a 62 mil. Eur na rekonštrukcie miestnych komunikácii).
   
 • cieľ „Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko“ – je zameraný na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce a sociálnych služieb. Na tento cieľ sa plánuje vynaložiť 3,3 mld. Eur.
   
 • cieľ „Európa bližšie k občanom“ – je zameraný na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva. Na tento cieľ sa plánuje vynaložiť z celkového balíka suma 400 mil. Eur.
   
 • špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie. Ide o fond určený pre regióny, ktoré sú z hospodárskeho ale aj pracovného hľadiska závislé od ťažkého priemyslu alebo fosílnych palív. Fond spravodlivej transformácie má pomôcť riešiť sociálne, hospodárske a enviromentálne dôsledky regiónov, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Na Slovensku ide o regióny horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj. V súvislosti s fondom spravodlivej transformácie sa predpokladá rozdelenie finančných prostriedkov v objeme 441 mil. Eur. 

Zvyšných 410 mil. Eur je určených na technickú pomoc.

Postupy pri poskytovaní príspevkov z fondov Európskej únie v programovom období 2021 až 2027 upravuje práve vyššie spomínaný Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie. Za centrálny koordinačný orgán eurofondov určil tento zákon Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Za platobný orgán zase Ministerstvo financií SR. Na ochranu finančných záujmov Európskej únie bude dohliadať Úrad vlády SR.

Postup pri poskytovaní príspevku by vo všeobecnosti mal vyzerať nasledovne:

Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Výzva by mala obsahovať okrem základných náležitosti podmienky poskytnutia príspevku, ktoré určí poskytovateľ.

Zákon tiež umožňuje poskytovateľovi, aby pred vyhlásením výzvy vyhlásil výzvu na predkladanie projektových zámerov (v nej poskytovateľ vymedzí rozsah informácii potrebných pre posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať), a to zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému. Za projektový zámer sa považuje súhrn informácii o projekte alebo viacerých projektoch, požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktoré žiadateľ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia žiadosti. Následne po predložení projektového zámeru poskytovateľ hodnotením zisťuje, či zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Po zhodnotení projektového zámeru vypracuje poskytovateľ hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru a doručí ju žiadateľovi. Hodnotiaca správa môže byť poskytovateľom určená ako podmienka poskytnutia príspevku. 

Konanie o žiadosti sa začína doručením písomnej žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Následne poskytovateľ zisťuje, či žiadosť bola predložená riadne a včas a či boli splnené podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve a rozhodne o schválení (v rozhodnutí sa uvedie aj výška schváleného príspevku) alebo neschválení žiadosti, v určitých prípadoch aj o zastavení konania. Ako opravný prostriedok proti takémuto rozhodnutiu ustanovuje vyššie uvedený zákon odvolanie.

Príspevok sa poskytuje na základe a v súlade s písomnou zmluvou uzavretou so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy.

Pri určitých druhoch projektov upravuje zákon osobitné postupy (napr. pri národných projektoch).

Ďalšia zmena v oblasti poskytovania príspevkov z fondov Európskej únie sa týka kontroly verejného obstarávania. Kým v programovom období 2014 - 2020 kontrolu verejného obstarávania vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko by mal vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie. Novinkou sú aj klientske regionálne centrá, ktoré sú zriadené v krajských mestách, a v ktorých žiadatelia o príspevky z fondov Európskej únie nájdu kompletné služby a podporu projektov priamo na jednom mieste.

Predpokladá sa, že prvé výzvy z nových eurofondov budú vyhlásené už o niekoľko týždňov.


JUDr. Šimon Pavlík


Mgr. Božena Nenovská

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk